Hoppa till huvudinnehåll

Sjukanmälan, frånvaro, CSN

Om en elev är sjuk eller vill begära ledigt ska någon av följande rutiner användas

Sjukanmälan

Anmäla frånvaro i Skola24.Det är viktigt att du anmäler frånvaro i god tid innan lektion börjar. Det finns olika tillvägagångsätt att anmäla frånvaro.

  • Via appen Unikum familj kan du som vårdnadshavare anmäla ditt ditt barns frånvaro för hel eller halvdag.
  • Före kl 08.00 under sjukdagen: målsman ringer 013-26 26 26 och följer instruktionerna som ges där.
  • Efter kl 12 under sjukdagen: Ring till elevens mentor. 
  • Målsman måste anmäla frånvaro varje dag som eleven är sjuk.
  • Myndiga elever kan själva ringa och sjukanmäla sig.
  • Elev som går hem del av dag, ska informera någon av mentorerna.

Ansöka om ledighet

  • Du ansöker om ledighet i skola 24 eller i appen Unikum.

 

Support och information Skola 24

 

CSN

Om du är borta vid upprepade tillfällen utan att skolan har godkänt det, ska skolan rapportera det som skolk till CSN. Om du har sammanlagt fyra timmars ogiltig frånvaro under en månad kan det påverka ditt studiebidrag. 

Om elev är sjuk ofta, måste denne lämna in ett läkarintyg som styrker sjukdom. Om elev är sjukanmäld mer än 10 % utan att ha haft dialog med sin mentor för att lämna in läkarintyg, kan skolan komma att rapportera frånvaron till CSN.

Det är inte enbart studiebidraget som påverkas om elev är ogiltigt frånvarande eller sjukanmäld utan att sjukdom kan styrkas av läkare. Om elev har extra tillägg från CSN, dras även detta in. Dessutom kan hela familjens ekonomi påverkas. Det händer om man har någon form av bidrag, t ex bostadsbidrag, underhållsstöd och flerbarnstillägg från Försäkringskassan. Vid indragning av studiebidraget förlorar man också den ”bonusmånad” som betalas ut i juni varje läsår.

Efter samtal med mentor vid upprepad ogiltig frånvaro dras studiebidraget in, nästkommande månad, om ingen förbättring sker.

 Denna information ska betraktas som en påminnelse om vad som gäller vid skolk och den gäller för hela läsåret.

 

 

Senast uppdaterad den 21 februari 2023