Hoppa till huvudinnehåll

Värdegrund, trygghet och studiero

Respekt, trygghet, samarbete, glädje och kunskap skall känneteckna vår skola.

På Birgittaskolan ska vi ha en studiemiljö som är bra för inlärning och som gör att eleverna klarar av att nå målen. Då krävs det att alla tar ett gemensamt ansvar.

Elevens ansvar

 • Göra sitt bästa för att nå uppsatta mål
 • Närvara fysiskt och mentalt vid samtliga lektioner
 • Hålla sig informerad om sin studiesituation
 • Förbereda sig inför/till lektioner via t.ex. Google Classroom
  samt ta med lämpligt material till lektioner
 • Lämna in inlämningsuppgifter i tid
 • Delta i planerad/beslutad stödundervisning och/eller extra
  undervisningstid
 • Hålla sig uppdaterad vad som gäller t.ex. närvarokrav,
  schemaändringar, prov och studiebesök
 • I grupper/klassen aktivt bidra till ett positivt arbetsklimat och
  resultat
 • Följa skolans ordningsregler

Lärarens ansvar

 • Eleven når uppsatta mål för utbildningen
 • Inkludera studieplanering/teknik i undervisningen i varje
  ämne
 • Utmana alla elever
 • Undervisningen är varierad, intresseväckande och språkutvecklande
 • Välja ut innehållet och presentera/undervisa så att ett
  verkligt överlämnande av kunskap sker
 • Hålla sig á jour med sitt ämne, pedagogik, didaktik och metodik
 • Identifiera vilka elever som behöver extra hjälp, stöd och undervisningstid och erbjuda det genom t.ex. Läroteket
 • Signalera för mentorn om något inte stämmer t.ex.
  oroväckande hög frånvaro och slarv med uppgifter
 • Informera eleverna om målet med undervisningen och
  tydliggöra betygskriterierna och examensmålen
 • Hålla eleverna uppdaterade om deras studiesituation
  (formativ bedömning)
 • Säkerställa att arbetsklimat, gruppdynamik och samarbete
  är välfungerande i grupper/klassen
 • Föra in prov i provschemat

Mentorns ansvar

 • Följa upp elevens närvaro/frånvaro samt följa rutin frånvarotrappan.
 • Gå igenom och förklara studieplanen för eleven 1ggr/termin
 • Gå igenom studieplanen tillsammans med syv, som uppdaterar den när så behövs, exempelvis vid val av kurser.
 • Genomföra utvecklingssamtal med elev, och där vårdnadshavare är inbjuden (vid omyndig elev), 1ggr/termin.
 • Ha kontakt med elevens vårdnadshavare vid omyndig elev.
 • Ta in information från undervisande lärare utifrån elevens studier för att få en helhetsbild över elevens skolsituation.
 • Delge övriga undervisande lärare om elevens skolsituation och elevens eventuella behov.
 • Uppmuntra elever i behov av stöd att gå på de stödtider som erbjuds på skolan.
 • Motivera eleven, skapa en bra stämning i klassen, uppmärksamma eleverna
 • Hänvisa eleven till personal inom Elevhälsoteamet, EHT, om det behövs.
 • Anmäla till rektor/EHT vid risk att eleven inte når målen.
 • Stötta eleven genom hjälp med studieplanering och studieteknik.
 • Samverkan med EHT
 • Övergripande arbete och implementering av handlingsplaner, ordningsregler, rutiner, värdegrund och sociala aktiviteter
 • Arbeta med målbilder och framtidsplanering
 • Finnas tillgänglig i Läroteket

Rektorns ansvar

 • Leda skolans utveckling med beprövad erfarenhet och på vetenskaplig grund
 • Vara pedagogiska ledare
 • Hålla sig à jour med skolutveckling, lagstiftning, pedagogik, didaktik och metodik
 • Skapa en organisation där det finns förutsättningar för pedagogisk personal att utveckla sin undervisning för att möta framtidens behov och rusta eleverna till det samhälle som vi tror väntar de
 • Skyndsamt agera utifrån gällande lagar och förordningar

Skolans ansvar

 • Arbeta förebyggande för att motverka diskriminering, kränkningar, våld och hot
 • Administrationen fungerar smidigt

Vårdnadshavarens ansvar

 • Visa respekt för skolans verksamhet. Skoltiden likställs
  med arbetstid d.v.s. 100 % närvaro gäller
 • Säkerställa att eleven är närvarande i skolan och
  regelbundet (minst en ggr/vecka) tar del av registrerad frånvaro
 • Vara aktiv i kontakten med skolan -ömsesidigt utbyte
 • Säkerställa att eleven är redo för skolans arbete

 

Senast uppdaterad den 21 februari 2023