Hoppa till huvudinnehåll

Vårdsberg - Vimarka 2:8 med flera

Inom området undersöks möjligheten att bygga 30 nya småhus. De 20 fritidshus som utgör en del av området kan bli permanentboenden.

Kartbild med planområdet markerat

Planområdet utgörs dels av fastigheten Vimarka 2:8 som består av Vimarka fritidshusområde som är bebyggt med 20 fritidshus och som skulle kunna bli permanentboende. Inom planområdet finns även fastigheten Vimarka 1:8 som är bebyggd med ett småhus, del av fastigheten Vimarka 2:19 som är obebyggd och består av skog samt en del av fastigheten Gammeltorp 1:1 som är obebyggd. Sammanlagt kan området komma att bebyggas med omkring 30 nya småhus och gemsamma ytor såsom vägar och grönytor.

Process

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt Plan- och bygglagen 2010:900.

Processen för när en detaljplan tas fram. Visar avsnittet Bearbetning.

Bearbetning

Synpunkter som kommer in under samrådet kan leda till att detaljplaneförslaget bearbetas. Det innebär att detaljplaneförslaget omarbetas för att bättre anpassas till platsens förutsättningar. Kommunen svarar på inkomna synpunkter i en så kallad samrådsredogörelse.

Vill du veta mer om stadsutvecklingsprocessens alla delar?

På sidan Stadsutvecklingsprocessen finns beskrivningar av hela processen och dess delar.

Dokument

I samband med planarbetet har följande utredningar tagits fram:

  • Geotekniskt PM
  • Miljöprovtagning
  • Naturvärdesinventering
  • Arkeologisk utredning
  • Dagvattenutredning
  • Utredning ny infart till Vimarka

För att ta del av en eller flera av dessa utredningar använd e-postformuläret Beställ utredning.

Beställ utredning

Om du vill ta del av utredningarna kan du kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen via e-postformulär nedan. Glöm inte att i meddelandefältet ange vilken detaljplan och utredning det gäller och din e-postadress.

Till e-postformulär för Beställ utredning

E-post: [email protected]

Kommunens projektledare

Enhetschef Frida Lindebäck. Om du har frågor om projektet skickar du in de till Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07:30-17:00 (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 31 augusti 2023