Hoppa till huvudinnehåll

Lambohov - del av Lambohov 2:20 (Moské)

Arbete pågår med att undersöka möjligheten att bygga en Moské i Kåparp.

Kåparp.png

Linköpings Moskéstiftelse har haft diskussioner med Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i Linköpings kommun, om tomt för byggnation av moské. Förvaltningen har önskat att stiftelsen kommer in med en planansökan för del av den fastighet, Lambohov 2:20, i Kåparp som diskuterats.

Planansökan innehåller tänkt exploatering för verksamheter som möter upp Islamiska Förbundets önskemål, om bland annat samlingslokal, lokaler för verksamheter till barn och unga, vuxna, men även äldre, utbildningsändamål med mera. Bland önskemålen finns också bostadsändamål. Verksamheterna är inte förenliga med markanvändningen i gällande detaljplan utan kräver detaljplaneändring.

Process

Samhällsbyggnadsnämnden har fattat beslut om att starta ett detaljplanearbete i Lambohov för del av Lambohov 2:20.

Startbeslut och framtagande

Startbeslut innebär att kommunen får i uppdrag att börja arbeta med att ta fram ett förslag på en ny detaljplan. När kommunen påbörjar arbetet med att ta fram ett förslag på ny detaljplan är första steget att genomföra utredningar. Utredningarna ligger till grund för de avvägningar som kommunen gör inom ramen för detaljplanearbetet. Det kan till exempel handla om tidig dialog med personer eller verksamheter som berörs av förslaget. Det kan även handla om att undersöka viktiga värden som naturmiljö och kulturmiljö i området eller utreda trafiksituationen i området.

Vill du veta mer om stadsutvecklingsprocessens alla delar?

På sidan Stadsutvecklingsprocessen finns beskrivningar av hela processen och dess delar.

Frågor

Om du har frågor är du välkommen att vända dig till Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07:30-17:00 (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 28 september 2023