Hoppa till huvudinnehåll

Översiktsplan för landsbygden och småorterna

Översiktsplanen för landsbygden och småorterna har en tydlig inriktning på landsbygdsutveckling och på att hela kommunen ska vara attraktiv för boende och företagande. Den framtida utvecklingen ska samtidigt vara miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbar.

Sammanfattning av förslaget

Planen omfattar hela kommunen med undantag för staden Linköping och tätorterna Ljungsbro, Berg, Linghem, Vikingstad, Malmslätt, Sturefors, Ekängen, Bestorp och Brokind samt Sättuna.

Översiktsplanen för landsbygden och småorterna har en tydlig inriktning på landsbygdsutveckling och på att hela kommunen ska vara attraktiv för boende och företagande. Den framtida utvecklingen ska samtidigt vara miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbar.

Inom planområdet bor cirka 20 000 personer. Utifrån nuvarande infrastruktur är de bästa förutsättningarna för etablering av verksamheter och byggnation i och omkring våra småorter. I översiktsplaneringen har därför mest energi lagts på att lyfta fram utvecklingsmöjligheter i anslutning till småorterna. Möjligheter finns till byggande på rena landsbygden under förutsättning att bebyggelsen får en lämplig lokalisering och att husens utformning och placering anpassas till det omgivande landskapet. För att underlätta detta bör lokala lösningar för till exempel VA- och energisystem övervägas.

Kommunens cirka 60 småorter har analyserats ur en hållbarhetssynvinkel och orterna har sedan grupperats i olika klasser. För 36 av orterna har utvecklingsskisser upprättats som visar möjligheter till bebyggelsekompletteringar, trafikförbättrande åtgärder med mera. De småorter, som har de bästa förutsättningarna för utveckling, är de orter där det idag finns viss kommunal service som skolor och barnomsorg, kommunala vatten- och avloppsledningar, fiberbaserat bredband och förutsättningar för bra kollektivtrafik som möjliggör arbetspendling. I vissa fall finns även en dagligvarubutik.

I utvecklingsskisserna ges möjlighet till cirka 600 nya bostäder. De flesta av dessa bostäder är småhus, men i småorterna med goda förutsättningar för utveckling kan en viss del av bostäderna vara hyreslägenheter, vilket ger möjlighet till kvarboende. Bland orterna som har analyserats finns även fritidshusområden. Dessa ligger ofta i vackra, sjönära lägen. I planen pekas vissa av dessa områden ut som lämpliga att bli åretruntbostäder. Andra områden kan utvecklas till åretruntboende under förutsättning att vatten- och avloppsåtgärder vidtas. I de områden som kan bli åretruntbostäder kan byggrätter i detaljplaner höjas. Planen ger möjlighet för sammanlagt cirka 600 fritidshus att omvandlas till åretruntbostäder.

I planen ges inte möjlighet till enskilt, stadsnära lantligt boende. Möjlighet till enskilt lantligt boende finns längre från staden utanför randzonen. Stadsnära lantligt boende kring Linköpings stad föreslås bli koncentrerat till fem stadsnära områden, Kränge, Gullberg, Landeryd, Vårdsberg och öster om Rystad. I övrigt är planen restriktiv när det gäller nya bostäder i randzon runt staden.

Skolor och service ska finnas inom ett rimligt avstånd för dem som bor på landsbygden. Skolor på landsbygden ska bevaras och utvecklas så länge detta är möjligt med hänsyn till barnens rätt till en hög utbildningskvalitet och till de ekonomiska konsekvenserna.

I planen är vatten en mycket viktig fråga eftersom sjöar och vattendrag utgör en förutsättning för vår dricksvattenförsörjning och är en resurs för biologisk mångfald, fiske, friluftsliv och turism, kulturmiljö och vattenkraft. I planen redovisas åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag i kommunen. Övergödning, som orsakar negativa effekter såsom algblomning, syrefria bottnar med mera och som är det största hotet mot vattenkvaliteten, ska minskas genom att undermåliga enskilda avloppslösningar i vissa orter ersätts av gemensamma lösningar. En vatten- och avloppsplan ska tas fram i vilken det kommer att framgå vilka lösningar som är lämpliga inom olika områden samt en tidplan för genomförandet. Jordbruksmark ska bevaras i så hög grad som möjligt, men i småorter med goda utvecklingsmöjligheter tas vissa arealer i anspråk för bebyggelse.

Process

Översiktsplanen för landsbygden och småorterna antogs i juni 2014.

Processen för när en översiktsplan tas fram. Klubba som slår i bordet och texten antagande.

Antagande

Den här delen av översiktsplanen är antagen.

Antagande är det sista steget i processen med att ta fram en översiktsplan. I detta steg antar våra folkvalda politiker i kommunfullmäktige det färdiga förslaget. Efter antagande  är översiktsplanen beslutad. Översiktsplanen är vägledande för beslut om fortsatt detaljplanering, bygglovsprövning, förhandsbesked och olika investeringar i kommunen.

Vill du veta mer om stadsutvecklingsprocessens alla delar?

På sidan Stadsutvecklingsprocessen finns beskrivningar av hela processen och dess delar.

Senast uppdaterad den 19 mars 2024