Hoppa till huvudinnehåll

Stärkta platskvaliteter och samband

Tillsammans vill vi

Utveckla noder, samband samt plats- och vistelsekvaliteter för framtiden

För att bibehålla och utveckla stadskärnans attraktionskraft behöver plats- och vistelsekvaliteter i stadskärnan stärkas och bidra till att fler människor vill och kan vistas och röra sig i stadskärnan. Stadskärnans stråk, gator, torg och parker behöver utvecklas i takt med att vi blir fler som bor och verkar i regionen, kommunen, staden och stadskärnan. Det är av stor betydelse för stadskärnans utveckling att starka samband och kopplingar skapas med den växande innerstaden och resecentrum, men även samband inom stadskärnan behöver stärkas och utvecklas. Stadskärnan är och behöver utvecklas som ett centralt nav i den växande staden med fler attraktiva bytesnoder som har kapacitet för en växande befolkning. Tillsammans behöver stadskärnans aktörer verka för levande och tillgängliga vardagsrum med goda vistelsemiljöer för alla. När vi utvecklar stadskärnan ska vi tillsammans ta höjd för framtidens behov och krav på attraktivitet samt olika människors, gruppers och verksamheters behov. Särskilt fokus behövs för att ta med barns, ungas och äldres perspektiv i planering och utformning. Kommunen har ett stort ansvar för de allmänna platserna, men det är ett gemensamt ansvar för stadskärnans olika aktörer att på olika sätt bidra till att utveckla stadens vardagsrum med starka samband, plats- och vistelsekvaliteter för många och för framtiden.

Utveckla mobilitetslösningar för ökad tillgänglighet, vistelsekvalitet och trygghet i den växande staden

För att skapa en tillgänglig och attraktiv stadskärna för en växande befolkning i region, stad och innerstad behöver utvecklingen i stadskärnan särskilt fokusera på mikromobilitet (gång, cykel och olika mindre elfordon), en kapacitetsstark kollektivtrafik samt ett effektivt trafik- och parkeringsledningssystem för biltrafiken. Utvecklingen av tillgänglighets- och moblitetslösningar i stadskärnan behöver ske stegvis, där olika delstegslösningar kan behövas för att främja en god tillgänglighet under olika skeden av utvecklingen. För att möta behoven av attraktiva och trygga miljöer för stadsliv i den växande staden planeras för en ökad del gator med tempo gång i stadskärnan samt för tempo cykel på vissa stråk. Detta möjliggör även utveckling av mer sammanhängande gångstråk för handel och uteliv samt för fler trygga zoner för vistelse i stadskärnan. Omgestaltning av Storgatan till en central attraktiv gågata (tempo gång) är en av de viktigaste åtgärderna för denna utveckling, omgestaltningen bör därför genomföras tidigt. Samordnade och effektiva avfalls-, gods- och logistiklösningar med låg störningsnivå är andra viktiga delar för stadskärnans utveckling och attraktivitet. Vi som stadskärnans aktörer har ett gemensamt ansvar att tillsammans verka för en utveckling av mobilitetslösningar för ökad tillgänglighet, vistelsekvalitet och trygghet i den växande staden.

Stegvis och samordnat utveckla stråk, gator, torg och parker

Det behövs åtgärder och investeringar i stadskärnans stråk, gator, torg och parker. Insatserna behövs både för att stärka attraktivitet och platskvalieter, för att möta behov av en växande befolkning samt för att uppdatera teknisk infrastruktur i marken. Alla åtgärder och investeringar kan inte göras samtidigt utan behöver göras i delsteg. Varje delsteg ska göras med beaktande av stadskärnans långsiktiga utveckling, attraktionskraft och sammanlänkning med den växande innerstaden. Samtidigt behöver viktiga åtgärder på kortare sikt också göras. För att skapa mervärden och minska störningar är det också viktigt med en god framförhållning och samordning av de insatser, åtgärder och investeringar som görs för utvecklingen av stadskärnans gator, torg, parker och fastigheter. Vi som stadskärnans aktörer har ett gemensamt ansvar att tillsammans verka för en god samordning av investeringar och insatser i en stegvis utveckling av stadskärnans stråk, gator, torg och parker.

Senast uppdaterad den 9 april 2024