Arkivmyndighet

En av kommunstyrelsens uppgifter är att vara arkivmyndighet i Linköpings kommun. Arkivmyndigheten består förutom av styrelsen också av Stadsarkivet, som utgör depå och verkställighetsorgan för arkivmyndigheten.

Alla svenska myndigheter skall enligt 7 § arkivlagen (1990:782) stå under tillsyn av en arkivmyndighet.

Arkivmyndighet i Linköpings kommun är enligt det gällande arkivreglementet, fastställt av kommunfullmäktige den 26 mars 2013, § 54, kommunstyrelsen med Stadsarkivet som dess verkställighetsorgan och depå. Beslutanderätten i arkivärendena ligger på arkivmyndigheten, som har möjlighet att delegera den till stadsarkivarien. En arkivmyndighet kan inte delegera sina befogenheter vidare till andra myndigheter, eftersom kommunallagen förhindrar att en kommunal nämnd eller styrelse utövar tillsyn över en verksamhet som den själv bedriver.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 8 februari 2018