Stadsarkivets historia

Linköpings stadsarkiv inrättades våren 1965 som en avdelning inom dåvarande stadskansliet. Drätselkammaren hade under 1950-talet börjat samla stadsfullmäktiges och de centrala myndigheternas arkiv i en gemensam arkivlokal i Stadshuset. En större men provisorisk lokal togs i bruk 1962. Stadsarkivets tillkomst berodde på att stadens ledning fäste större vikt vid arkiven och ville göra handlingarna tillgängliga under vissa tider för förvaltningarnas behov.

I lokalen i Stadshuset fick inte alla arkiv plats och det fanns inget utrymme för framtida expansion. Inom ramen för den utredning om samlade förvaltningslokaler för stadens förvaltningar beslutades vid samma tid som Stadsarkivet startade att uppföra ett socialt nämndhus vid Ågatan. I projekteringen ingick lokaler för Stadsarkivet, som kom att kallas Centralarkivet. Dessa lokaler togs i bruk omkring 1970, då allt material flyttades dit från Stadshuset. Året därpå, 1971, började de upphörda landskommunernas arkiv att flyttas till Centralarkivet. Under resten av 1970-talet överfördes alla arkiv från Linköpings stad och de forna landskommunerna dit, varefter även de nya arkiven från Linköpings kommuns myndigheter (fr.o.m. 1971) successivt med femårsfrister började levereras.

Redan i början av 1980-talet stod det klart att lokalerna på Ågatan skulle vara fyllda redan i början av 1990-talet. Tanken uppstod då att flytta över bestånden till Stifts- och landsbiblioteket och att driva forskarverksamhet tillsammans med biblioteket. Då blev det inget av dessa planer, men 1994/95 väcktes tanken på nytt. Då hade Stadsarkivets lokaler mer än överfyllts, eftersom omorganisationen av kommunen 1 januari 1992 ledde till att det under 1992 levererades drygt 1.200 hyllmeter handlingar från de upphörda nämnderna och deras kontorsorganisationer till arkivmyndigheten; för att kunna förvara detta material tvingades Stadsarkivet hyra externa lokaler.

I september 1996 fattade kommunstyrelsen beslut om att stadsbibliotekets dåvarande byggnad skulle byggas ut med lokaler för Stadsarkivet som täckte behoven till omkring 2020. Strax efter beslutet brann biblioteksbyggnaden ner, varför lokalplaneringen överfördes till bibliotekets återuppbyggnadsprojekt. De nya lokalerna stod klara i januari 2000, varefter handlingarna under januari-mars  flyttades över till de nya lokalerna.

Stadsarkivet har i och med överflyttningen till stadsbiblioteket också en forskarsal som drivs gemensamt med Stiftsbiblioteket och Linköpings föreningsarkiv.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 4 mars 2019