Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Demenscenter utbildning och vägledning

Demenscenter har i uppdrag att driva utvecklingsprojekt i syfte att förbättra vården för personer med demenssjukdom och anhöriga i Linköpings kommun. Demenscenter ska även vara en kunskapsmotor för personal inom demensomsorgen. Det kan innebära utbildningsinsatser och vägledning.

 

Demenscenters verksamhet

Demenscenter har i uppdrag att i samverkan med Regionen genomföra utredning och uppföljning av demenssjukdomen. Demenscenter ger även råd och stöd för den som fått en demenssjukdom och anhöriga. På Demenscenter arbetar sjuksköterskor, arbetsterapeuter, undersköterskor och kurator.

Demenscenter utbildning och vägledning är en samordning av utbildnings-och vägledningsresurser av olika professioner inom demensområdet i Linköpings kommun. Vi är ett center för kunskapsspridning och utbyte av erfarenheter inom demensområdet i Linköping. Alla utförare av äldreomsorg i Linköpings kommun kan få stöd av oss.

  • Syftet är att främja utveckling på olika sätt och förbättra demensomsorgens kvalitet utifrån Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom.

  • Målsättningen är att medarbetare, oavsett profession, ska få ökad kompetens i att tillämpa ett personcentrerat förhållningssätt och ge stöd till personer med demenssjukdom och deras anhöriga.

Utbildning

Vi erbjuder digital utbildning inom demensområdet. Alla våra utbildningar finns på evikomp.se och är tillgängliga för alla personal inom vård, stöd och omsorg. Utifrån behov kan ni välja att göra alla delarna eller välja det som är aktuellt för stunden. 

Vägledning

Demenscenter kan erbjuda vägledning riktad till personal. Det kan innebära omvårdnadssituationer som personalen upplever svåra att hantera. Syftet är att öka kunskapen hos personalen och förbättra situationen för personen med demenssjukdom. Vägledningen utgår ifrån genomförandeplanen, eventuell BPSD-skattning, personcentrerad vård och IBIC (Individens behov i centrum).

Vägledaren ansvarar för att hålla i strukturen och medverka till ett gemensamt arbetssätt. På vägledningen bör verksamhetschef, sjuksköterska och omvårdnadspersonal som känner personen väl delta. Övrig personal som arbetar på enheten ska bli informerad om de arbetssätt som gruppen kommer fram till ska genomföras. 

Tyvärr kan vi inte erbjuda kontinuerlig handledning till arbetsgrupper.

Verksamhetschefens ansvar

  • Skapa förutsättningar för att aktuella medarbetare kan delta.
  • Ansvarar för att vägledningen sker på ostörd plats.
  • Närvara om möjligt under vägledningen.
  • Följa upp beslut/arbetssätt som är tagna under vägledningen.
  • Skapa förutsättningar för att medarbetarna att genomföra föreslagna åtgärder och arbetssätt.

Arbetsgruppens ansvar

  • Aktuell kontaktman ansvarar för att personens genomförandeplan och andra dokument av betydelse tas med till vägledningen.
  • Varje medarbetare bör bidra ned sin kunskap i det specifika ärendet.
  • En person ansvarar för dokumentationen kring vad som beslutas i gruppen. Andra medarbetare som inte är med vid vägledningen samt vikarier informeras om det arbetssätt som ska gälla kring den specifika personen som har lyfts. Om arbetsättet fungerar väl ska det skrivas in i personens genomförandeplan.

Kontakt

Demenscenter

Till e-postformulär för Demenscenter

E-post: kompetenscenter.demensomsorg@linkoping.se

Telefon: 013-20 84 81

Besöksadress: Tönsbergsgatan 2B (se karta)

Besöksadress : Tönsbergsgatan 2B

Webbadress: https://www.linkoping.se/leanlink/aldreomsorg/demenscenter/ https://www.linkoping.se/leanlink/aldreomsorg/demenscenter/

Senast uppdaterad den 21 januari 2022