Hoppa till huvudinnehåll

Demenscenter utbildning och vägledning

Demenscenter har i uppdrag att driva utvecklingsprojekt i syfte att förbättra vården för personer med demenssjukdom och anhöriga i Linköpings kommun. Demenscenter ska även vara en kunskapsmotor för personal inom demensomsorgen. Det kan innebära utbildningsinsatser och vägledning.

 

Demenscenters verksamhet

Demenscenter har i uppdrag att i samverkan med Region Östergötland genomföra utredning och uppföljning av demenssjukdom/kognitiv sjukdom. Demenscenter ger även råd och stöd för personer med demenssjukdom/kognitiv sjukdom och deras anhöriga. På Demenscenter arbetar specialistsjuksköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och specialistundersköterskor.

Demenscenter är ett center för kunskapsspridning och utbyte av erfarenheter inom demensområdet, vi erbjuder äldreomsorgens verksamheter utbildning och vägledning. Alla utförare av äldreomsorg i Linköpings kommun kan få stöd av oss.

  • Syftet är att främja utveckling på olika sätt och förbättra vården kring personer med demenssjukdom/kognitiv sjukdom utifrån Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom.
  • Målsättningen är att medarbetare, oavsett profession, ska få ökad kompetens i att tillämpa ett personcentrerat förhållningssätt och ge stöd till personer med demenssjukdom/kognitiv sjukdom och deras anhöriga.

Utbildning

Demenscenter erbjuder utbildning inom ramen för Äldreomsorgslyftet, utbildning inom beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD) samt digital utbildning via lärplattformen på Evikomp för samtlig personal inom vård, stöd och omsorg. Mer information om utbildning inom Äldreomsorgslyftet hittar på sidan “Kompetensutveckling - vård, stöd och omsorg” under rubriken “Demensutbildning”. Mer information om Evikomp når du via länken “Evikomp”.

För frågor och mer information om utbildningar kan du kontakta Demenscenter.

Vägledning

Demenscenter erbjuder vägledning till samtliga vårdutförare i Linköpings kommun. Vägledning omfattar vanligtvis kartläggning av symtom och beteendeförändringar hos personer med demenssjukdom/kognitiv sjukdom. Syftet med vägledningen är att öka kunskapen hos personal samt gemensamt arbeta fram förslag på bemötandestrategier och omvårdnadsåtgärder för att förbättra situationen för den enskilde.

Inför vägledning är det av vikt att dokument som genomförandeplan, levnadsberättelse, BPSD-skattning, smärtskattning och läkemedelslista finns tillgängliga. På vägledningen bör verksamhetschef, sjuksköterska och omvårdnadspersonal som känner personen väl delta.

Samtliga utförare inom äldreomsorgen i Linköpings kommun kan vända sig till Demenscenter via e-post för att få vägledning och utbildning.

Verksamhetschefens ansvar

  • Skapa förutsättningar för att aktuella medarbetare kan delta.
  • Ansvarar för att vägledningen sker på ostörd plats.
  • Närvara om möjligt under vägledningen.
  • Följa upp beslut/arbetssätt som är tagna under vägledningen.
  • Skapa förutsättningar för att medarbetarna att genomföra föreslagna åtgärder och arbetssätt.

Arbetsgruppens ansvar

  • En aktuell kontaktperson ansvarar för att personens genomförandeplan och andra dokument av betydelse tas med till vägledningen.
  • Varje medarbetare bidrar med sin kunskap i det specifika ärendet.
  • En person ansvarar för dokumentationen av vad som beslutas i gruppen. Andra medarbetare som inte deltar vid vägledningen ska informeras om det arbetssätt som gäller kring den specifika personen. Om arbetssättet fungerar väl ska det skrivas in i personens genomförandeplan.

Kontakt

Webbadress: https://www.linkoping.se/omsorg-och-hjalp/aldre/demens/ https://www.linkoping.se/omsorg-och-hjalp/aldre/demens/

Senast uppdaterad den 1 december 2023