Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Demens

Demens är ett samlingsnamn och en diagnos för en rad symptom som orsakas av hjärnskador. När du får en demenssjukdom kan både du och dina anhöriga få stöd och hjälp.

Symptom och diagnos

En demenssjukdom innebär att du på olika sätt kan få svårt att minnas, tänka och förstå din omgivning. Vanliga symptom i början av en demenssjukdom är till exempel att du får svårt med närminnet eller att utföra vardagssysslor. Du kan också känna oro eller nedstämdhet. Vänd dig till din vårdcentral om du har misstankar om att du har börjat få en demenssjukdom. Det är oftast en läkare på vårdcentralen som startar en demensutredning.

Demens är ett samlingsnamn på flera sjukdomar. Några exempel på demenssjukdomar är: Alzheimers sjukdom, Vaskulär demenssjukdom, Frontotemporal demens och Lewykroppsdemens.

Om du själv eller din närstående har problem med närminnet så vänder ni er till en läkare på vårdcentralen för en demensutredning. En utredning kan bestå av flera olika delar, till exempel provtagning, röntgen och arbetsterapeutisk bedömning. En del av undersökningen handlar om att utesluta andra sjukdomar. Läkaren skickar därefter en remiss till kommunens arbetsterapeut som utreder din förmåga att klara dagliga aktiviteter. Det ingår också tester av minnet. När diagnosen är klar skickar läkaren en remiss till en sjuksköterska för årlig uppföljning.

Stöd till dig och dina anhöriga

Vid en demenssjukdom finns olika former av stöd till dig och dina anhöriga. Syftet med stödet är att ni ska få kunskap om sjukdomen och dess symptom. Ni ska också få kunskap om vilka stödresurser som finns tillgängliga för er och råd om hur ni ska hantera vardagen.

Anhörigcenter riktar sig till anhöriga som stödjer och hjälper en närstående. De erbjuder enskilda stödsamtal samt aktivitets- och samtalsgrupper.Anhörigcenter driver tillsammans med demensföreningen i Linköping Café Förgätmigej med föreläsningar som riktar sig till alla intresserade. Anhörigcenter driver tillsammas med demensföreningen även Träffpunkt ung anhörig för ungdomar som är 18-30 år och har en demenssjuk förälder.

Anhörigbidrag är en ekonomisk uppskattning till för anhöriga som utför omfattande insatser och/eller tillsyn åt sin närstående som är över 65 år. Individuellt anhörigstöd är ett stöd för att ge anhörige möjlighet till "egen tid" och avlastning. Du kan läsa mer om stöd till anhöriga via länken nedan.

Dagverksamhet finns för både yngre och äldre personer med demenssjukdom. På dagverksamheten träffar du andra personer i liknande situation och erbjuds aktiviteter, trevlig samvaro och god mat. Dagverksamhet är även en del av anhörigstöd och kräver ett beslut från Social- och omsorgsförvaltningen.

Det finns möjlighet till att få prova på eller besöka dagverksamhet vid tre tillfällen under maximalt tre veckor för att få en uppfattning om vad dagverksamhet innebär. Därefter krävs biståndsbeslut för att få fortsätta delta i dagverksamheten. Prova-på dagverksamhet är stängd tillsvidare till följd av folkhälsomyndighetens allmänna restriktioner.

Demenscenter är Linköpings kommuns samordnade demensresurser för utredning och uppföljning av demenssjukdom samt stöd för den som för den som fått en demensdiagnos och dennes anhöriga. Vi arbetar även mot äldreomsorgen i kommunen med stöd och utbildning till personal. Hos oss arbetar sjuksköterskor, arbetsterapeuter, specialistundersköterskor och kurator.

Du kan vända dig till distriktarbetsterapeuterna på Kommunrehab när du behöver hjälpmedel eller om du behöver anpassa din bostadsmiljö. De kan även ge råd om dagliga aktiviteter. 

Det finns hjälpmedel som kan underlätta för dig med svårigheter att hitta eller planera din vardag. De kallas kognetiva hjälpmedel. Ett exempel är mobilt trygghetslarm med GPS funktion som kan söka och spåra var du befinner dig. Det kan hjälpa till att öka din trygghet, självständighet och att du kan fortsätta att delta i samhället.

Du kan också besöka Hagdahlska seniorcenter som har en visningsmiljö där du kan få se olika hjälpmedel som kan underlätta i vardagen.

Om du har behov av stöd och hjälp i ditt hem så kan du få hemtjänst. I vissa områden finns demensarbetslag (DAL). Hemtjänst kan till exempel vara

 • städning
 • tvätt
 • inköp
 • trygghetslarm
 • leverans av matkorg
 • ledsagning
 • personlig omvårdnad
 • social samvaro.

Du kan själv välja vilken utförare som ska utföra tjänsterna.

En demenssjukdom kan innebära att du får svårt att hantera din ekonomi. Om du inte har möjlighet att få hjälp av en närstående så kan du vända dig till Överförmyndarenheten för att ansöka om god man eller förvaltare. En god man/förvaltare bevakar dina intressen och stödjer dig så att du kan sköta din ekonomi. Överförmyndarenheten kan hjälpa till med frågor kring fullmakter. 

Rutin för prova på-plats i dagverksamhet för personer med demenssjukdom.

När du får svårt att bo kvar hemma

I början av en demenssjukdom går det ofta bra att bo kvar hemma men när du behöver med  omvårdnad kan du behöva flytta in på ett särskilt boende. Kommunen har vårdbostäder som är inriktade på demenssjukdom.

Växelvård är en form av stöd som innebär att du som har en demenssjukdom bor periodvis hemma och periodvis i vårdboende. 

Korttidsboende är ett tillfälligt boende då omvårdnaden inte kan ges i den egna bostaden på ett tryggt och säkert sätt. Korttids- och växelvårdplatser finns på flera vårdboenden i kommunen och det finns särskilda platser för dig som har en demenssjukdom. 

Du ansöker om både växelvård och korttidsboende via äldrelotsarna på Social- och omsorgsförvaltningen.

När det inte fungerar att bo kvar hemma finns möjligheten att flytta till en vårdbostad. Dessa vårdbostäder finns för både yngre och äldre personer med demenssjukdom.

En vårdbostad är ett boende där det finns omvårdnadspersonal dygnet runt. Du bor i en egen lägenhet. Det finns gemensamma utrymmen för måltider, social samvaro och aktiviteter.

Arbetssätt inom omsorgen vid demens

I Linköping får du omsorg och vård som bygger på nationella riktlinjer och en personcentrerad omvårdnad. Vi arbetar för att du ska känna dig trygg med den vård och omsorg du får. Vi använder oss av flera olika metoder och verktyg. Nedan nämner vi några. 

Den personcentrerade omvårdnaden baseras på personens värderingar, önskemål och rutiner. Syftet är att ge bekräftelse och acceptans. En personcentrerad vård och omsorg sätter fokus på personen snarare än demenssjukdomen och syftet är att göra din vård och omsorg mer personlig. Har du en annan kulturell eller språklig bakgrund ingår det också att ta hänsyn till om du har några särskilda behov relaterat till detta.  

Levnadsberättelsen är ett viktigt arbetsverktyg för omvårdnadspersonalen för att kunna ge dig en personcentrerad vård. Personcentrerad vård innebär att vi anpassar vården efter dina vanor och önskemål. Levnadsberättelsen fyller du och/eller dina närstående i och omvårdnadspersonalen kan finnas med som ett stöd. Levnadsberättelsen är extra viktig när minnet sviktar. 

Beteendemässiga och psykiska symptom drabbar cirka 90 procent av alla som lever med en demenssjukdom. Symptomen innebär en minskad livskvalité och kräver ett gott bemötande och en god omsorg. Likaså en tydlig struktur i omvårdnaden.

Det finns ett nationellt kvalitetsregister som syftar till att kvalitetssäkra vården av personer med demenssjukdom. Du kan läsa mer om registret nedan.

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom innehåller rekommendationer om följande:

 • diagnostik
 • personcentrerad omvårdnad
 • läkemedel
 • dagverksamhet
 • boende
 • stöd till anhöriga

Ibland ställs vi inför besvärliga situationer med symtom och beteenden som är svåra att bemöta och där det finns risk för att personen skadar sig. Ibland används tvångsåtgärder som begränsar personen tex sätta brickbord eller bälte på rullstolen samt låsa dörren. Nollvisionen arbetar för att man ska undvika tvångsåtgärder inom demensvård. 

Äldrelots

Vi tar endast emot bokade besök. Du kan kontakta oss via telefon eller e-post. Du kan också vända dig till Kontakt Linköping.

Har du handlingar som ska lämnas in kan du göra det hos Kontakt Linköping eller i postlådan som finns hos Social- och omsorgsförvaltningen på Barnhemsgatan 2.

Till e-postformulär för Äldrelots

E-post: aldrelots@linkoping.se

Telefon: 013-20 64 01
Telefontid: Måndag-fredag 09.00-12.00

Besöksadress: Barnhemsgatan 2 (se karta) Öppettider: Vi tar endast emot bokade besök.

Besöksadress : Barnhemsgatan 2 Öppettider: Vi tar endast emot bokade besök.

Postadress:
Social- och omsorgsförvaltningen
Box 356
581 03 Linköping

Webbadress: http://www.linkoping.se/aldrelots http://www.linkoping.se/aldrelots

Senast uppdaterad den 15 juni 2021