Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Äldreombudsman

Äldreombudsmannen är en neutral stödperson som tar emot synpunkter och klagomål som gäller äldreomsorgen. Äldreombudsmannen ansvarar också för kommunens uppsökande verksamhet när det gäller att bjuda in till informationsträffar om Linköpings kommuns äldreomsorg.

Äldreombudsmannens roll

Äldreombudsmannens roll som neutral stödperson innebär att enskilda har möjlighet att samtala och reflektera över upplevelser från äldreomsorgen. I en del fall leder det till att personen tar frågan vidare själv och i en del fall leder det till ett formellt klagomål. Vid behov sammankallar äldreombudsmannen till möte mellan utföraren, den enskilde och anhöriga.

Synpunkter och klagomål

Alla synpunkter och klagomål som kommer in till äldreombudsmannen hanteras enligt Linköpings kommuns rutin för detta. Det innebär att klagomål som rör en specifik verksamhet skickas till den ansvariga verksamhetschefen för utredning och besvarande.

Synpunkter och klagomål är ett sätt för den enskilde brukaren/anhörige att uppmärksamma såväl utförare, Social- och omsorgsförvaltningen och äldrenämnden på brister i verksamheterna. För kommunen är synpunkter och klagomål en viktig del i ett kontinuerligt kvalitetsarbete för att förbättra äldreomsorgen. Under perioden november 2018 till och med oktober 2019 inkom 250 ärenden till äldreombudsmannen.

Uppsökande verksamhet

Äldreombudsmannen arbetar också med olika former av uppsökande verksamhet. Varje år får alla som fyller 80 år under året och inte har hemtjänst, en personlig inbjudan till information om äldreomsorg, olika boendeformer, vikten av fysisk aktivitet med mera. Samma information ges också vid olika tillfällen som annonseras i lokala tidningar. Information om äldreomsorg ges också på olika föreningsmöten. Totalt deltog cirka 680 personer vid äldreombudsmannens olika informationstillfällen under 2019.

Äldreombudsmannens årsrapport

En gång om året sammanställer äldreombudsmannen en rapport till äldrenämnden. Den innehåller statistik över den uppsökande verksamheten och synpunkter och klagomål. Här lyfts viktiga frågor som varit aktuella under året.

Äldreombudsman

Äldreombudsmannen har inte möjlighet att ta emot spontanbesök, vänligen ring eller ta kontakt via e-post.

Till e-postformulär för Äldreombudsman

E-post: aldreombudsman@linkoping.se

Telefon: 013-20 66 60

Postadress:
Äldreombudsman
Social- och omsorgsförvaltningen
Box 356
581 03 Linköping

Webbadress: http://www.linkoping.se/aldreombudsman http://www.linkoping.se/aldreombudsman

Senast uppdaterad den 14 september 2020