Hoppa till huvudinnehåll

Kommunens behandling av personuppgifter

Här informerar vi om hur Linköpings kommun behandlar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har som registrerad. Inom kommunen är det den nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna som är personuppgiftsansvarig. Det innebär att de har ansvaret för att personuppgifterna behandlas lagligt, säkert och i övrigt korrekt.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all typ av information som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande person. Det kan till exempel vara namn, personnummer, bild, adress eller andra kontaktuppgifter.

Vad innebär behandling av personuppgifter?

Behandling av personuppgifter är till exempel att samla in, lagra, gallra, läsa, sprida, arkivera, kopiera eller radera personuppgifter.

Varför behandlar kommunen personuppgifter?

Kommunen utför en rad olika uppgifter som kräver att personuppgifter behandlas. Till exempel behöver personuppgifter behandlas inom skolverksamhet, äldreomsorg och andra av kommunens verksamhetsområden. Kommunen arbetar för ett tryggt Linköping vilket innebär att vissa områden så som busshållplatser kameraövervakas. Dessa platser är tydligt skyltade.

Kommunen behandlar personuppgifter inom varje nämnds verksamhetsområden baserat på de rättsliga grunderna allmänintresse, rättslig förpliktelse och myndighetsutövning men även baserat på avtal eller samtycke.

Vilka personuppgifter behandlar kommunen?

Du kan direkt eller indirekt komma att ge kommunen information om dig själv på ett antal olika sätt. Det kan vara när du skickar ett e-postmeddelande, använder en av kommunens e-tjänster eller när du fyller i och lämnar en blankett till kommunen som innehåller personuppgifter.

Detta kan till exempel vara:

 • Information om person: namn, födelsedatum, personnummer och uppgifter om familjerelationer
 • Kontaktinformation: adress, e-postadress, telefonnummer
 • Information om betalningar, fakturainformation, bankkontonummer med mera
 • Information om din inkomst
 • Rörlig bild

Kommunens personuppgiftsansvariga myndigheter har ett antal åtaganden som är lagstadgade. Därför har kommunen ett basregister över kommunens invånare med personuppgifter. Registret är baserat på folkbokföringsregistret hos Skatteverket och fastighetsregistret hos Lantmäterimyndigheten. Det används för att kommunens personuppgiftsregister ska vara så korrekta som möjligt. När du använder någon av kommunens e-tjänster eller någon blankett där du lämnar personuppgifter kan kommunen samla in följande information:

 • Information om person: namn, födelsedatum, personnummer, adress om du äger en fastighet eller en bostadsrätt
 • Uppgifter om familjerelationer
 • Information om din inkomst

Vilka kan kommunen lämna dina personuppgifter till?

 • Kommunen kan komma att dela dina personuppgifter till leverantörer och utförare av kommunala tjänster för att de i sin tur ska utföra delar av våra åtaganden gentemot dig
 • Kommunen kan komma att lämna information till myndigheter såsom Statistiska centralbyrån, Försäkringskassan, Polisen, Skatteverket eller andra myndigheter, ofta är vi skyldiga att göra det enligt lag
 • Kommuen kan även komma att lämna personuppgifter till kommunens försäkringsbolag för att de ska kunna hantera ditt ärende

Kommunen behandlar huvudsakligen personuppgifter inom EU/EES. Kommunen använder sig av Google Workspace som ett utav sina verksamhetssystem. Kommunen har enligt avtal krav på lagring i EU/EES. Du har själv möjlighet att välja hur du vill kontakta kommunen, detta kan du göra genom att till exempel besöka Kontakt Linköping, ringa eller maila.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Kommunen sparar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att utföra rättsliga förpliktelser, myndighets eller avtalsåtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt fastställda rutiner för radering.

Vilka rättigheter har du som registrerad?

Du har ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Du har rätt att begära registerutdrag med information om vilka personuppgifter kommunen behandlar om dig eller barn som du är vårdnadshavare för. Om du anser att dina personuppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade.

Du har också rätt att begära radering av dina uppgifter. Kommunen kan till exempel inte radera de uppgifter som utgör allmän handling eller radera uppgifter som kommunen måste spara enligt andra lagar såsom bokföringslagen eller arkivlagen.

Du har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Du kan bland annat begära begränsning i samband med att du begär rättelse för att begränsa behandlingen av dina uppgifter under tiden dina uppgifter blir korrigerade.

Du har i vissa fall rätt att göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter.

Om du tycker att personuppgifter om dig behandlas på ett sätt som strider mot dataskyddsförordningen har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetskyddsmyndigheten.

Finns det fler regler som påverkar personuppgiftshanteringen?

Dina kontakter med kommunen blir ofta eller ingår i allmänna handlingar som kan begäras ut. Om någon begär ut en sådan handling görs en sekretessprövning. Ett flertal regler som gäller för kommunens olika verksamheter kan innebära begränsningar i vissa av dina rättigheter som registrerad.

Så begär du information om kommunens behandling av dina personuppgifter, registerutdrag

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter kommunens nämnder behandlar om dig.
Begäran om att få sådan information kan du göra genom e-tjänsten nedan.
Du loggar in till e-tjänsten med e-legitimation.

E-legitimationer

Vissa av Linköpings kommuns e-tjänster kräver att du loggar in med e-legitimation.

Följande e-legitimationer används. (Avvikelser kan förekomma.)

 • BankID
 • E-medborgarkonto
 • Foreign eID (För dig med ett eID från ett annat land. Välj inloggningsmetod Foreign eID i e-tjänsten för att se vilka länder det gäller.)
 • Freja eID+

BankID

BankID är en elektronisk ID-handling som är jämförbar med pass, körkort och andra fysiska legitimationshandlingar. Alla privatpersoner som har svenskt personnummer kan skaffa BankID genom sin bank. Ett BankID har samma värde och används på samma sätt, oavsett vilken bank som utfärdat det.

Har du frågor, funderingar eller problem med ditt BankID bör du kontakta din bank.

Freja eID+

Freja eID+ är en gratis, svensk e-legitimation.

För att skaffa Freja eID+ behöver du ha en smart mobil, en fysisk legitimation och ett e-postkonto. Du behöver också göra ett besök hos ett ATG-ombud för ID-kontroll.

Om du inte får, kan eller vill skaffa BankID kan Freja eID+ vara ett alternativ

 

Behöver du utdrag ur socialregistret för att till exempel kunna bli familjehem, adoptera barn, få assisterad befruktning, visa för annan myndighet att du inte tar emot ekonomisk bistånd ska du använda e-tjänsten nedan.

Så begär du rättelse av felaktiga och missvisande uppgifter

Du har rätt att få rättelse av felaktiga och missvisande uppgifter som behandlas av kommunens nämnder. Kontakta nämnden via e-post.

Dataskyddsombud

Vid begäran om registerutdrag eller om du har andra frågor om personuppgiftshanteringen på respektive nämnd kontaktas i första hand ansvarig nämnd. Dataskyddsombudet svarar på allmänna frågor kring kommunens hantering av personuppgifter.

Postadress:
Linköpings kommun
Juridikenheten (Dataskyddsombud)
581 81 Linköping

Senast uppdaterad den 15 november 2023