Hoppa till huvudinnehåll

LSS Funktionsstöd

Välkommen till LSS Funktionsstöd. Vi är Linköpings kommuns utförare av många LSS-insatser. På våra sidor kan du läsa om vilka tjänster vi erbjuder.

Självständighet och trygghet

Vi är en del av Socialförvaltningen. Vi har verksamhet för personer som har intellektuell funktionsnedsättning, autismspektrumstörning, förvärvade hjärnskador eller andra omfattande funktionshinder.

I vårt arbete är delaktighet, trygghet och möjligheten för brukaren att leva ett självständigt liv viktiga. För att uppnå det lägger vi stor vikt vid att rekrytera personal med rätt kompetens utifrån den enskildes behov, samt att använda oss av pedagogik, välfärdsteknik och annat kognitionsstöd.

Vi arbetar på uppdrag av social- och omsorgsnämnden i Linköpings kommun. Vi ger stöd enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL). Eftersom vi är en del av Linköpings kommun är vi inte vinstdrivande.

Våra verksamhetsområden

  • Bostad med särskild service - gruppbostad, servicebostad och särskild anpassad bostad
  • Bostad med särskild service för barn och ungdom
  • Kultur och Fritid - program för aktiviteter, läger och resor
  • Personlig assistans - till dig som har beslut om personlig assistans eller assistansersättning.
  • Korttidsvistelse - för barn och vuxna som vårdas av närstående
  • Korttidstillsyn - fritidsverksamhet för ungdomar efter skoltid
  • Avlösarservice och ledsagarservice - avlastande insatser i och utanför hemmet
  • Bemanningscentrum - administration och vikarier
  • Anhörigvård - hemtjänst som utförs av en nära anhörig
  • Sjuksköterskor - ansvarar för att främja hälsa och förebygga sjukdom i bostad med särskild service
LSS Funktionsstöd

LSS Funktionsstöds affärsområdeschef, verksamhetschefer, verksamhetsutvecklare, administratörer, bemanningsadministratörer, ekonom, fritidskonsulenter, HR-konsult och sjuksköterskor finns på Hertig Karlsgatan 5a. Kontakta den du vill besöka före besöket och avtala en tid.

Telefon: 013-20 60 00

Besöksadress: Hertig Karlsgatan 5a (se karta)

Besöksadress : Hertig Karlsgatan 5a

Postadress:
Linköpings kommun
LSS Funktionsstöd
581 81 Linköping

Webbadress: https://www.linkoping.se/omsorg-och-hjalp/ https://www.linkoping.se/omsorg-och-hjalp/

Affärsområdeschef: Lise-Lotte Ardell
Telefon: 013-20 78 97

Senast uppdaterad den 16 juli 2024