Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Så fattar kommunen beslut

Det kommunala självstyret ger Linköpings kommun stor frihet att bestämma sin verksamhet. Men varje nämnd måste behandla ett ärende enligt vissa regler. Här kan du läsa hur kommunens nämnder, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige fattar beslut.

Vägen till ett beslut

Ett ärende kommer in

Ärendet kommer in. Ett ärende kan vara en skrivelse från någon myndighet, ett företag, en privatperson, en förtroendevald eller från någon annan nämnd eller förvaltning inom kommunen. Det kan till exempel vara en remiss från ett statligt verk, en utredning eller en detaljplan. Ett exempel på vad som beslutas i en nämnd är nämndens budget och verksamhetsplan.

Registrering av ärendet

Ärendet registreras (diarieförs), får ett unikt diarienummer och ankomstdatum. Diarienumret används för att hålla reda på respektive ärende och underlätta sökning, samt för att allmänheten ska kunna se vilka ärenden som kommit in. Du hittar ärendena i kommunens diarium.

Ärendet bereds

Beredning innebär att ett underlag för beslut tas fram. Tjänstepersoner inom den egna nämnden kan bereda och lämna yttrande i ärendet (tjänsteskrivelse).

Sammanträde och beslut

Den aktuella nämnden, kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige sammanträder och fattar beslut i ärendet. Kommunens nämnder och kommunfullmäktige sammanträder en gång i månaden medan kommunstyrelsen sammanträder två gånger i månaden.

Protokoll

Ett sammanträdesprotokoll skrivs och justeras.

Expediering och arkivering

Beslutet expedieras till berörda parter och till berörda förvaltningar som verkställer beslutet. Ärendet avslutas och arkiveras.

Besluten kan överklagas 

kommunala beslut kan överklagas genom en så kallad laglighetsprövning. Enligt 13 kapitlet i kommunallagen (2017:725) har varje medlem av en kommun rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad genom att överklaga beslutet till förvaltningsrätten.

I kommunens diarium kan du söka ärenden och handlingar. 

 

Senast uppdaterad den 22 oktober 2021

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: