Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska organ. Kommunstyrelsen beslutar om de förutsättningar som alla nämnder och förvaltningar måste ta hänsyn till. Kommunstyrelsen har i uppdrag att samordna planeringen och uppföljningen av hela den kommunala verksamheten. Den bereder alla ärenden som ska tas upp i kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen är "ägarföreträdare" för alla kommunens verksamheter, oavsett om verksamheterna finns inom kommunens förvaltningar eller i de kommunala bolagen.

Några uppgifter är att

 • utforma ramar och direktiv för verksamheten
 • förvalta kommunens tillgångar
 • se till att de mål som kommunfullmäktige fastställt efterlevs
 • följa och bevaka det som händer i omvärlden
 • ansvara för den kommunala framtidsplaneringen
 • medverka till utveckling av kommunen och kommunal verksamhet
 • ansvara för information om kommunen och dess verksamhet
 • vara kommunens näringspolitiska organ
 • ha fortlöpande uppsikt över kommunala bolag
 • se till att den kommunala förvaltningen arbetar effektivt och rationellt.

Det här ingår i kommunstyrelsens verksamhetsområde

 • kommunstyrelse och kommunalråd
 • kommungemensamma anslag
 • kommungemensamma projekt, omstrukturering och ägartillskott
 • planering och personalfrågor
 • internationell verksamhet och marknadsföring
 • besöksnäring
 • verksamhets- och förvaltningsfastigheter
 • ekologisk och social hållbarhet
 • säkerhetsarbete
 • kommunikation och dialog
 • näringsliv.

Uppsiktsplikten

Kommunstyrelsen har skyldighet att utöva kontinuerlig tillsyn av den ekonomiska förvaltningen samt nämndernas, bolagens och kommunalförbundens verksamhet. Detta för att vara säkra på att verksamheten drivs väl ur ett medborgarperspektiv. 

Sammanträden

Kommunalrådsberedningen förbereder kommunstyrelsens sammanträden. Den består av kommunalråden och övriga partiers gruppledare.

Föredragningslistor, handlingar och protokoll från och med mars 2017

Föredragningslistor, handlingar, protokoll och sammanträdesdatum hittar du i den nya sammanträdesportalen. Handlingar kommer efter hand att publiceras med början från februari 2017.

Föredragningslistor, handlingar och protokoll till och med mars 2017:

Ledamöter

Kristina Edlund (S)
Kristina Edlund (S)

Kommunalråd, kommunstyrelsens ordförande, gruppledare (S)

Leder och samordnar kommunstyrelsens verksamhet. Samordningsansvar för bland annat kommunens ekonomi- och finansverksamhet. Ansvarig för näringslivsfrågor.

Skicka e-post till Kristina Edlund (S)

E-post: Kristina.Edlund@linkoping.se

Telefon: 013-20 70 51, 0722-40 07 40

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 24 april 2017