Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Revisorer

Linköpings kommun har fem förtroendevalda revisorer för att granska kommunstyrelsen och nämnderna. De är även lekmannarevisorer för kommunens bolag.

Gruppbild på kommunens revisorer

Förtroendevalda revisorer 2019-2022, från vänster: Margareta Ossbahr, Berit K Lehnér, Rutger Starwing vice ordförande, Gunnel Öman Gennebäck ordförande och Staffan Danielsson.

Revisorerna väljs av kommunfullmäktige och ska enligt kommunallagen årligen granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden. Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande, samt om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig.

I sina uppdrag som lekmannarevisorer granskar de verksamheten i de kommunala bolagen.

Revisionsuppdraget är ett kommunalt förtroendeuppdrag som ska utföras på ett oberoende sätt. Revisorernas uttalande och bedömning finns för nämnder i revisionsberättelser och för bolag i granskningsrapporter.

Styrande dokument

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed och ett lokalt revisionsreglemente som beslutas av kommunfullmäktige.

Revisorerna arbetar långsiktigt, förebyggande och framåtsyftande för att nå största möjliga effekter. De har en fortgående kommunikation med fullmäktige och de nämnder som granskas.

Revisorerna upprättar en revisionsstrategi och arbetsordning för mandatperioden. Revisionsstrategin är framåtsyftande och utåtriktad, medan arbetsordningen behandlar revisorernas inre förhållningssätt och arbetsformer.

Kommunrevisionens arbete i Linköpings kommun

Den årliga granskningen av nämnder och styrelse utgör grunden för revisorernas uttalanden till kommunfullmäktige inför fullmäktiges beslut i ansvarsfrågan.

För att ringa in och prioritera de områden som särskilt ska granskas görs årligen en riskanalys, vilken sedan sammanfattas i den revisionsplan som utgör grunden för årets granskning.

Revisorerna uttalar sig vid årets slut i en revisionsberättelse för varje styrelse/nämnd där de redogör för sina iakttagelser och synpunkter samt sin bedömning i ansvarsfrågan.

För bolagen uttalar de sig som lekmannarevisorer i en granskningsrapport för varje bolag där de redogör för sina iakttagelser och bedömningar i rollen som lekmannarevisor.

Linköpings kommuns revisorer lämnar även en revisionsberättelse för Linköpings kommun till kommunfullmäktige med bifogad årsredogörelse och revisionsrapport/er där de sammanfattar årets granskningsresultat (från och med 2017 ersätter dessa dokument ”Revisorernas berättelse”).

Revisionsberättelser för Linköpings kommun

Revisionsberättelser för kommunens nämnder

Revisionsrapporter

Revisorernas uppföljningar och fördjupade granskningar dokumenteras i revisionsrapporter. Dessa överlämnas till berörda nämnder och till kommunfullmäktige.

Rapporter från årets fördjupade granskningar av nämnder och styrelser publiceras på hemsidan först efter att de expedierats och behandlats av kommunfullmäktige

Revisionskontoret

De förtroendevalda revisorerna biträds i sin granskning av tjänstemännen vid Linköpings kommuns revisionskontor. Revisionskontoret tar vid behov in konsulter som hjälp vid granskning.

Kontaktuppgifter

Linköpings kommuns revisionskontor

Till e-postformulär för Linköpings kommuns revisionskontor

E-post: kommunrevisionen@linkoping.se

Besöksadress: Östgötagatan 17 (se karta)

Senast uppdaterad den 15 maj 2020