Hoppa till huvudinnehåll

Otrygghet och brott i offentlig miljö

En viktig del i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet är att arbeta med kommunens offentliga miljö på lång och kort sikt samt med riktade resurser vid en planerad eller oönskad händelse.

Läs mer om vilka åtgärder kommunen vidtar i offentlig miljö i handlingsplanen:

Gator och torg

Det ska vara rent, snyggt och tryggt. Linköpings kommun har upphandlade skötselavtal med driftentreprenörer där det finns specificerade åtgärder som syftar till att upprätthålla trygga och säkra miljöer.

Exempel på åtgärder är renhållning, klottersanering och röjning av buskar och träd, men även med fokus på platser som upplevs som särskilt otrygga, till exempel tunnlar för gång- och cykeltrafik. Kommunen genomför tillsammans med aktörer i lokalsamhället så kallade trygghetsvandringar och platsbesiktningar. Därefter upprättas åtgärder utifrån behoven på platsen.

För att göra städerna säkra och hållbara för framtiden krävs inkluderande och innovativ stadsplanering och gestaltning av utemiljöer. Utformning och gestaltning av den fysiska miljön kan förebygga brott och öka tryggheten.

Genom att ha med ett brottsförebyggande och trygghetsskapande perspektiv redan i planeringen av nya områden, eller vid upprustning av redan befintliga platser, kan den fysiska miljön försvåra att brott begås och därmed förebygga brott och även öka tryggheten.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i Linköpings kommun arbetar aktivt för ett tryggt och säkert Linköping. Vid planering och utformning beaktas den lokala problembilden, särskilt i områden som präglas av parallella samhällsstrukturer och/eller segregation.

Linköpings kommun bedriver aktivt arbete vid exempelvis valborg, skolavslutning, skolstart och andra högtider eller evenemang. Detta för att alla ska känna sig trygga att delta i aktiviteter som genomförs i kommunen.

Vid oönskade händelser såsom exempelvis en sprängning eller en skjutning arbetar Linköpings kommun för att minska de negativa konsekvenserna av händelsen och återställa tryggheten hos de som drabbats direkt eller indirekt av händelsen.

Gemensamt är att oavsett vilken typ av händelse det handlar om så bygger åtgärderna på en lokal lägesbild. Samverkan är helt avgörande och en rad aktörer från hela samhället utgör viktiga delar i detta arbete.

Områdesteam

Områdesteamen har i uppdrag att öka tryggheten i Linköping och rör sig på stan och i olika bostadsområden både dagtid, kvällar och helgnätter. Områdesteamen består av fältsekreterare, fältarbetare, brottsförebyggande brobyggare och samordnare.

Ordningsvakter och väktare

I Linköpings centrum arbetar ordningsvakter på uppdrag av Linköpings kommun och i samverkan med Polisen. Ordningsvakterna arbetar inom så kallade tillståndsområden som godkänns av polisen. I nuläget finns tillståndsområden i city, Berga, Skäggetorp, Ryd och i området kring Bilbörsen arena.

Ordningsvakternas uppgift är att verka trygghetsskapande samt förebygga ordningsstörningar. Kommunen använder även ronderande väktare som arbetar trygghetsskapande men med främsta uppgift att uppmärksamma och förebygga skadegörelser på kommunala verksamheter.

Frivilliga resursgruppen - FRG

Kommunen samarbetar med FRG i händelse av kris eller vid planerade och oönskade händelser. FRG består av personer som vill göra en frivillig insats när samhällets resurser inte räcker till.

FRG kan till exempel arbeta vid en större händelse som berör oss i kommunen genom olycka, extremväder, eller en annan typ av krissituation. Det kan också vara vid en planerad aktivitet där det finns behov av vuxennärvaro och trygghet i samhället, som till exempel skolavslutning. Vid oönskade händelser, exempelvis en skjutning, kan FRG verka trygghetsskapande i området.

Vill du engagera dig?

Linköpings kommun främjar integration av nya perspektiv och lösningar i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. En del i arbetet är att införa trygghetsskapande teknik. Ofta förknippas trygghetsskapande teknik med traditionell kamerabevakning, men det finns även andra tekniska lösningar som ger nya möjligheter för det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. Vid införande av olika typer av trygghetsskapande teknik ska det faktiska behovet utredas och de krav som finns på personlig integritet och juridiska förutsättningar uppfyllas.

Läs mer om hur Linköpings kommun tillsammans med andra aktörer arbetar med trygghetsskapande teknik:

Senast uppdaterad den 12 juni 2024