Hoppa till huvudinnehåll

Innerstaden - Amasonen 3

Arbete pågår för att undersöka möjligheten för ny bebyggelse intill Länsstyrelsens lokaler vid korsningen Östgötagatan och Västra vägen där det idag finns parkering och grönytor. Fastighetsägaren önskar uppföra en ny byggnad i upp till fem våningar med vårdcentral och kontorslokaler.

Kartbild med detaljplaneområdet markerat

Detaljplanens syfte är att möjliggöra förtätning i ett innerstadsnära läge genom att uppföra en byggnad för kontor- och centrumverksamhet i upp till fem våningar, samt ett garage i källarplanet. Planens syfte är även att möjliggöra etablering av en vårdcentral i en del av landsstatshuset. Vidare är syftet att skydda det särskilt kulturhistoriskt värdefulla landsstatshuset från rivningoch förvanskning.

Process

Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt Plan- och bygglagen 2010:900. Samråd pågick 9 juni-11 augusti 2023. Informations- och samrådsmöte hölls den 20 juni 2023.

Processen för när en detaljplan tas fram. Visar avsnittet Bearbetning.

Bearbetning

Synpunkter som kommer in under samrådet kan leda till att detaljplaneförslaget bearbetas. Det innebär att detaljplaneförslaget omarbetas för att bättre anpassas till platsens förutsättningar. Kommunen svarar på inkomna synpunkter i en så kallad samrådsredogörelse.

Vill du veta mer om stadsutvecklingsprocessens alla delar?

På sidan Stadsutvecklingsprocessen finns beskrivningar av hela processen och dess delar.

Dokument

Kommunens projektledare

Planarkitekt Martin Röjestål. Om du har frågor om projektet skickar du in dem till Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07:30-17:00 (juni - augusti, 07:30-16:00)

Stadskärnans utveckling

Linköpings kommun vill säkerställa att vår stadskärna har goda förutsättningar för att möta framtida behov vad gäller innehåll och miljöer. Mycket är på gång i stadskärnan, här kan du läsa mer om pågående projekt.

Senast uppdaterad den 31 augusti 2023