Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Nyttoparkeringstillstånd

Nyttoparkeringstillstånd är ett särskilt parkeringstillstånd som företag och andra verksamhetsutövare kan ansöka om. Verksamheter som har ett stort behov av att ha sitt fordon nära tillfälliga arbetsplatser för att kunna utföra sitt arbete kan få tillstånd för nyttoparkering. Tillståndet gäller på gatumark och allmän mark inom Linköpings kommun.

Kommunens parkeringskort för nyttoparkering kostar 2500 kronor inklusive moms per kort och år. Ändring av registreringsnummer kostar 100 kronor per gång. Ansökan kan göras genom vår e-tjänst eller via blankett. Förnya ditt nyttoparkeringstillstånd senast två veckor innan utgångstiden så du hinner få det nya tillståndet i tid. Förnyelse kan även göras via e-tjänsten.

För verksamheter inom hemsjukvården behövs inte längre någon särskild blankett utan de ansöker vi e-tjänst eller den vanliga blanketten.

Behöriga trafikantgrupper

Behöriga att få tillstånd är rörelseidkare vars:

 • fordon som är fast inrett till arbetsplats för installation eller reparation av fast eller lös egendom
 • fordon som är nödvändigt för transport och förvaring av tyngre verktyg och/eller material
 • fordon som används för budsändning i stor omfattning
 • fordon som används för transport av tyngre/och eller ekonomiskt värdefullt gods i ej ringa omfattning
 • fordon som nyttjas i yrkesmässig trafik för transport av gods enligt yrkestrafiklagen
 • fordon som nyttjas för arbetsledning, inspektion och/eller för sådana ändamål att begreppet "nyttotrafik" kan anses vara uppfyllt
 • fordon som används av personal för sjuk- eller socialvårdande verksamhet

Generellt gäller att fordonet har avgörande betydelse för arbetets utförande och att det används i betydande omfattning.

Allmänna bestämmelser och regler

De allmänna bestämmelserna och regler gäller för både verksamheter inom hemsjukvård och andra som nyttjar nyttoparkeringstillståndet.

Bestämmelser:

 • Kopia av tillståndet är inte giltigt.
 • Förkommet nyttoparkeringstillstånd ersätts inte.
 • Tillståndsinnehavaren förbinder sig att vid varje förändring av gällande förutsättning för parkeringstillståndet meddela detta till Kontakt Linköping.
 • Polismans och parkeringsvakters anvisningar ska efterföljas.
 • Ett tillstånd kan sökas som omfattar ett till fem olika fordon, detta för att medge byte av fordon. Två eller flera fordon kan inte användas samtidigt med hänvisning till ett nyttoparkeringstillstånd - endast originaltillståndet är giltigt.
 • Det ska framgå i ansökan hur många nyttoparkeringstillstånd som ansökan gäller.
 • Missbrukas tillståndet för annat parkeringsändamål än vad som ovan definierats så kan tillståndet komma att återkallas.

Regler:

 • nyttokortet får endast användas i samband med yrkesmässig verksamhet
 • vid uppställning på gatuparkering där maximitiden för platsen är högst två timmar får uppställning ske högst två timmar i följd; dock inte på platser med fem eller femton minuters maximitid
 • vid uppställning på gatuparkering där maximitiden för platsen är längre än två timmar gäller angiven tid på vägmärke eller parkeringsmätare/automat. Fordonet får dock inte stå uppställt längre tid än åtta timmar i följd
 • registreringsnumret/en på nyttokortet ska överensstämma med fordonet
 • nyttokortet placeras innanför vindrutan, lätt avläsbart utifrån
 • nyttokortets tidssnurra ställs in på fordonets ankomsttid (närmast följande hel- eller halvtimme)

Särskilda regler för nyttoparkeringstillstånd inom Linköpings kommun

Tillståndet gäller på gatumark och allmän mark inom Linköpings kommun på upplåten parkering vardagar, utom lördagar och söndagar kl 07.00-20.00, om inte annat anges, enligt följande regler och villkor: 

 • generella parkeringsregler om till exempel tidsbegränsad parkering gäller även med nyttoparkeringskort.

Särskilda regler för nyttoparkeringstillstånd för hemsjukvård inom Linköpings kommun

Tillståndet gäller på gatumark och allmän mark inom Linköpings kommun, hela dygnets timmar alla dagar, enligt följande regler och villkor:

 • uppställning på gatumark får även ske, under högst 2 timmar i följd, på parkeringsförbud enligt lokal trafikföreskrift, gågata och inom gångfartsområde.
 • nyttokortets tidssnurra ställs in på fordonets ankomsttid (närmast följande hel- eller halvtimme)

Var får jag inte parkera?

Uppställning med nyttoparkeringstillståndet får inte ske där förbud att stanna råder. Motsvarande gäller inom vändplats, lastplats, taxiplats eller annan ändamålsplats samt för uppställningsplats som anvisats för visst fordon eller visst slag av trafikantgrupp. Tillståndet gäller inte där det generellt gäller parkerings- eller stannandeförbud såsom närmare än 10 meter från korsning eller övergångställe mm. För mer info om generella parkeringsregler se Transportstyrelsens dokument "Stanna och parkera".

Undvik att parkera då det är parkeringsförbud för att gatan ska snörröjas eller städas, såkallad servicedag. Servicedag finns utmärkt med vägmärke på gatan.

Tillståndet omfattar inte parkering på tomtmark.

Vad är tomtmark?

Alla civilrättsligt reglerade parkeringsplatser är på tomtmark. En tumregel är att se efter om det finns en tilläggstavla vid infarten med ett företagsnamn och telefonnummer. Då är parkeringen på tomtmark och då gäller inte tillståndet.

Observera att vissa gator är enskilda, alltså tomtmark!

Tips! Blir du osäker? Titta på biljettautomaten. Biljettautomaterna på gatumark och allmän mark, där du får parkera, är märkta med Linköpings kommun.

Vid frågor ber vi dig kontakta oss via formuläret Frågor och synpunkter - parkering.

Senast uppdaterad den 21 september 2020