Hoppa till huvudinnehåll

Lars Brunskog då och nu

Sommaren 2018 kom så turen för Stadsarkivet att lyfta fram ritningar från Lars Brunskogs tid som ansvarig för firman Brunskog Arkitektkontor. Lars är tredje generationen av arkitekter i familjen. Han är son till Herbert och barnbarn till Axel. Lars är född 1942. Det var han som 2010 skänkte firmans arkiv till Linköpings kommun i samband med att Linköpingskontoret avvecklades.
Denna gång valdes nio skisser eller ritningar över byggnader och sedan har platsens nuvarande utseende fotograferats.

Blästad gård

Ritning och resultat av Blästad Gård

Kvarteret Räknemästaren 6 ligger längs Vistvägen i nära anslutning till Blästad gård. Bygglovet beviljades oktober 1996 och entreprenören var JM Byggnads AB. Idag är det en bostadsrättsförening bestående av fyra flerfamiljsvillor innehållande 6-8 lägenheter per byggnad. Arkitekt är Ola Carlsson som arbetade på arkitektkontoret under den tid som Lars Brunskog var ansvarig för verksamheten. Även Lars har varit involverad och gjort en del av ritningarna i projektet. 2014 sattes solpaneler på taken.

Kvarteret Arkivarien (f d Lingskolan)

Ritning och resultat av byggnaden Arkivarien

I början av 1980-talet bestämdes att nya bostadshus skulle uppföras strax intill Lingvallen i övre delen av Vasastaden. Det var Stångåstaden som stod som byggherre och Brunskogs arkitektbyrå fick så småningom uppdraget att rita husen.

Utgångspunkten var att tre bostadshus skulle uppföras med sammanlagt 64 lägenheter samt tillhörande komplementutrymmen. Husen, som stod klara i slutet av 1980-talet, omgärdar en innergård i kvarteret Arkivarien och bildar en fin helhet i gult tegel.

För att bygga husen på tomten så revs den så kallade Lingskolan. Skolan bestod av ett antal enplans paviljongbyggnader i trä. Den fungerade som lågstadieskola 1957-1981 och därefter som Grundvux några år innan rivningen 1987.

Kvarteret Freden

Ritning och resultat av byggnaden Freden

I hörnet Junkersgatan-Västra vägen ligger det här vackra huset. Det är egentligen en av flera huskroppar som tillsammans bildar en helhet med fronten mot Västra vägen och flyglarna mot Junkersgatan och Folkungagatan.

På innergården, som vetter mot Folkungaskolan, ligger den gamla upprustade vaktmästarbostaden från 1915. Den är synlig från Västra vägen i gattet mellan huskropparna.

Husen, som inrymmer bostadslägenheter, stod färdiga 1996 och kan ses som en del i den förtätning av den utvidgade stadskärnan som sker i det växande Linköping.

Lagerströmska huset

Ritning och resultat av Mörners

I den här fastigheten har Brunskogs Arkitektkontor haft sin verksamhet under stora delar av 1980- och 1990-talen. Tidigare hade Konsum verksamhet i byggnaden. Arkitektkontoret har själva renoverat byggnaden i omgångar och det nuvarande utseendet fick huset i slutet på 1890-talet.
Namnet Mörner kommer från den som ursprungligen byggde huset vid 1700-talets mitt. Mörner var en Motalabo som blev överste i den svenska armén under 1700-talet. Översten köpte fastigheten vid Stora Torget som bostad, men efter bara några år sålde han den till gästgivaren Johan Hörning.
Mat och dryck har serverats länge här. Här har funnits ett fik som öppnade tidigt på morgonen och på 1980-talet drevs en musikpub i den lilla lokalen närmast hotellet och en restaurang i den större lokalen. 1994 övertog ägarna till puben grannlokalen, rev ner väggen emellan och puben Överste Mörner var född.

Det finns mycket mer spännande fakta om det här huset i depåerna på Stadsarkivet och det kan man få reda på om man hör av sig till oss. Exempelvis vilka verksamheter som har funnits i denna gedigna och vackra byggnad.

                                                                                       

Lambohovs vårdcentral och apotek

Ritning och resultat av Lambohov vårdcentral

Fastigheten ligger i nära anslutning till Lambohov centrum. Byggnaden uppfördes 1996/1997. Arkitekten är Ola Carlsson som arbetade på arkitektkontoret under tiden Lars Brunskog var ansvarig. Entreprenören var NCC-Hus. Som extra bonusinformation kan tilläggas att här arbetar/arbetade en läkare, som är en känd musiker från 1970-talsgiganterna Hootenanny Singers.

Magasinstorget

Ritning och resultat av Magasinstorget

För infödda och äldre Linköpingsbor hör man ibland begreppet ”Gamla busstorget” för det som idag heter Magasinstorget, beläget i hörnet Djurgårdsgatan – Hamngatan. Busscentral låg här under tiden 1980 till 1995.

När bussverksamheten flyttade över till Resecentrum bestämdes att kvarteret, kallat Detektiven, skulle byggas om ordentligt och ansluta till stadskärnan. Kvarteret skulle huvudsakligen inrymma bostäder, men en mindre del, den som vetter mot Nygatan-Snickargatan, skulle även omfatta ett torg med butiker i bottenplan.

Även om skissen från 1996 skiljer sig lite grann från dagens verklighet så blev det ungefär som det var tänkt. Idag kan Magasinstorget ses som en förlängning av stadskärnan och affärs- och promenadstråket som går Nygatan fram via bland annat Lilla Torget ned mot Hamngatan och Stångån.

Naturcentrum

Ritning och resultat av Naturcentrum

Det 200 kvm stora gröna huset i Trädgårdsföreningen är byggt i naturmaterial och smälter väl in i miljön. Huset byggdes under 1992 och 11 maj 1993 invigdes det. Från början drevs verksamheten av kommunen i samarbete med ett antal medlemsföreningar som på något sätt har koppling till Linköpings natur- och miljöföreningar bl.a. Friluftsfrämjandet och Naturskyddsföreningen.
Kommunen stod som beställare och Byggbolaget i Bankekind AB var de som stod för själva byggandet. Bygget finansierades med pengar från Carlstedtska fonden, Östgötastiftelsen och intäkter från kommunens tomtförsäljning.
Sedan 1999 är det Calluna som driver verksamheten men på uppdrag av kommunen. Medlemsföreningarna är fortfarande ett aktivt samarbete.

Ramstorpsgatans servicehus

Ritning och resultat av byggnaden Ramstorp

Tidigare låg Ramstorpsskolan här och 1983 fick Stångåstaden tillåtelse att använda tomten för byggande av bostäder. I den ursprungliga planbeskrivningen skulle kvarteret inrymma 34 servicelägenheter, 2 jourlägenhet, 5 handikapplägenheter och 44 st normallägenheter. Dessutom en dagcentral med restaurang samt daghem.
Idag drivs servicehuset, fritidsverksamhet och restaurangen av Leanlink. Monicas Dagverksamhet AB arbetar med dagverksamhet riktad mot dementa äldre. Daghemmet heter idag Förskolan Kastanjen.

Vattentornet

Ritning och resultat av Vattentornet

I mitten av 1980-talet fick Brunskogs arkitektbyrå uppdraget att rita på en ombyggnad av det gamla vattentornet uppe på Kanberget. Vattentornet uppfördes ursprungligen 1910 och ritades av Lars Brunskogs morfar Axel Brunskog. Det togs ur bruk som vattentorn 1958.

Vattentornet kom att byggas om till bostäder efter ett noggrant förberedelsearbete och i samråd med bland annat länsantikvarie och stadsarkitekt. Vattentornet bedömdes ha ett mycket stort kulturhistoriskt värde och skulle få behålla sin karaktär.

Tio stycken lägenheter inrättades, en på varje plan, med en stor etagelägenhet allra högst upp. Ombyggnaden stod klar 1988. Utsikten ska vara hänförande ned mot staden och Roxen. Exteriört märks förändringen kanske mest på de fönster som byggdes in på vissa av fasadsidorna.Senast uppdaterad den 25 november 2022