Hoppa till huvudinnehåll

Budget och årsredovisning

Här kan du läsa om kommunens budget, årsredovisning samt delårs- och månadsrapporter. Längst ner på den här sidan finns en länk till sidan Publikationer, där går det att läsa och ladda ner alla dokument.

Budget

Kommunfullmäktige fattar beslut om budget en gång om året. Budgeten gäller för nästkommande år men innehåller också en plan för de kommande fem åren. Den politiska viljeinriktningen omsätts i budgeten till ekonomiska ramar, mål och uppdrag för nämndernas verksamhet de kommande åren. 

Budgeten utgår från gällande lagstiftning, reglemente, politiska styrdokument, den politiska majoritetens program samt aktuella förutsättningar utifrån ekonomi, demografi, statlig styrning och andra omvärldsfaktorer. Kommunen och nämnderna följer upp budgeten med tre delårsrapporter under året och en verksamhetsberättelse samt årsredovisning vid årets slut. Därutöver görs månadsrapporter för övriga månader, förutom januari och juni. 

Delårs- och månadsrapporter

Kommunen redovisar tre delårsrapporter per år; delårsrapport per sista mars, per sista augusti och per sista oktober. Delårsrapporterna innehåller prognoser för hela det innevarande året.

I delårsrapporterna ingår också en finansrapport vid delår per mars samt augusti. För december ingår den i kommunens årsredovisning, för övriga månader görs en separat uppföljning som beskriver utvecklingen av kommunens finansiella placeringar. 

Kommunen sammanställer månadsrapporterför övriga månader, förutom januari och juni, som innehåller uppgifter om befolkning och ekonomi med prognoser för hela året. 

Årsredovisning

Årsredovisningen redogör för den verksamhet som har bedrivits i kommunkoncernen under det gångna året. Den innehåller information om det gångna årets resultat och ekonomisk ställning. Med kommunkoncernen avses kommunen och de kommunägda bolagen. Årsredovisningen tillsammans med revisionsberättelsen är viktiga underlag till när kommunfullmäktige fattar beslut om ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras.

Nämndernas internbudgetar

Kommunens nämnder tar varje år fram förslag på var sin internbudget, förslagen ska godkännas av kommunfullmäktige. Internbudgetarna följs upp i nämndernas verksamhetsberättelser vid årets slut samt i delårs- och månadsrapporter under året.

Ta del av dokument

På sidan Publikationer kan du läsa dokument som budget, årsredovisning samt delårs- och månadsrapporter. 

 

 

Senast uppdaterad den 8 december 2023