Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Delårs- månads- och finansrapporter

Förutom kommunens årsredovisning som redovisar ekonomi och verksamhet för det gångna året, redovisar vi även tre delårsrapporter per år; delårsrapport per sista mars, per sista augusti och per sista oktober. Delårsrapporterna innehåller även prognoser för hela det innevarande året.

Delårsrapporter

Kommunen måste enligt lag upprätta minst en delårsrapport. För oss utgör delårsrapporten per sista augusti denna lagreglerade delårsrapport och den granskas också av kommunens revisorer.

Under rubriken delårsrapporter redovisas:

  • Kommunens delårsrapporter för mars, augusti respektive oktober.
  • Respektive nämnds delårsrapporter för motsvarande period.

Månadsrapporter

Utöver årsredovisning och delårsrapporter sammanställer vi också månadsrapporter där utvecklingen inom ett antal olika områden redovisas i diagramform med korta kommentarer.

Månadsrapporten innehåller till exempel uppgifter om:

  • Ekonomi
  • Personal
  • Verksamhet
  • Befolkning

Finansrapporter

Finansrapporten ingår vid delår per mars samt augusti i kommunens delårsrapport. För december ingår den i kommunens årsredovisning, för övriga månader görs en separat uppföljning av finansiella placeringar som beskriver utvecklingen av kommunens finansiella placeringar. 

Rapporter

Uppföljningar

Senast uppdaterad den 30 mars 2021