Hultmarkska Resestipendiestiftelsen

Hultmarkska Resestipendiestiftelsen har till ändamål att bevilja resestipendier till lärare vid gymnasieskolan som önskar bedriva vetenskapliga studier utomlands. Lärare i moderna och klassiska språk har företräde till stipendium. Stiftelsen gäller inte för lärare vid Anders Ljungstedts gymnasium och Elsa Brändströms skola. Utdelning sker vartannat år (jämna år). Tillkännagivande om att ansökan kan göras sker genom anslag på kommunens gymnasieskolor.

Fastställda av kommunfullmäktige 1979-05-29.
Jfr kammarkollegiets beslut 1979-02-19.
Reviderade av kommunfullmäktige 1992-02-25, § 48 och av kommunstyrelsen 1995-12-05,   § 605.

§ 1 Historik
I gåvobrev 1927-11-14 med senare tillägg 1931-06-04 överlämnade dr Emil Hultmark och hans broder, jägmästaren David Hultmark femtontusen (15 000) kronor till "Högre Allmänna Läroverket i Linköping". Beloppet skulle enligt gåvobrevets bestämmelser utgöra en särskild resestipendiefond för läroverkets lärare.

Ändamålsbestämmelserna har varit föremål för permutationsansökan i samband med inrättandet av särskilda Samfonder inom skolområdet. Därvid har emellertid skäl framkommit att bestämmelserna i stort sett kan bibehållas. De justeringar som behövs äger kommunen att självt förordna om.

Mot denna bakgrund skall för resestipendiefonden gälla följande;

§ 2 Ekonomisk förvaltning
Den ekonomiska förvaltningen av stiftelsen skall omhänderhas av kommunstyrelsen, som kan uppdra denna till intern eller extern förvaltare.

§ 3 Disponibel avkastning
Av den årliga avkastningen skall minst en tiondel läggas till kapitalet.

Återstående belopp fonderas för sig under två år. Vartannat år är den sålunda fonderade avkastningen tillgänglig för utdelning.

§ 4 Ändamål
Disponibel avkastning skall användas som resestipendium till lärare vid gymnasieskolan- undantagandes Ljungstedtska skolan och Elsa Brändströms skola- inom Linköpings kommun, som önskar bedriva vetenskapliga studier utomlands. Lärare i moderna och klassiska språk skall äga företräde till stipendiet.

§ 5 Beslutsfattare
Disponibel avkastning skall vartannat år ställas till bildningsnämndens förfogande, vilken styrelse har att besluta om utdelning.

Bildningsnämnden skall därvid tillkännage genom annonsering i ortstidningarna eller på annat sätt att ansökan om stipendium kan inges till styrelsen.

§ 6 Övrigt
Avkastning som inte utdelas skall endera läggas till kapitalet eller reserveras för utdelning under kommande år.

Beslut om utdelning fattas av Eva Holm, Utbildningskontoret.

Stadgarna gäller från och med 1979-03-01.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 13 juni 2016