Linköpings kommuns sociala Samstiftelse III

Linköpings kommuns sociala Samstiftelse III har till ändamål att bevilja behovsprövade stipendier åt ungdomar, som under tiden för genomgång av grundskola varit folkbokförda i Linköpings kommun och som bedriver fortsatta studier. Stipendier utdelas i första hand till högskolestuderande. Även gymnasiestuderande kan komma ifråga, dock ej studerande vid Anders Ljungstedts gymnasium.

Fastställda av kommunfullmäktige 1977-12-20
Jfr kammarkollegiets beslut 1977-03-15, dnr 337/73
Reviderade efter kammarkollegiets beslut 1991-09-26, dnr 50-241-91 Reviderade av kommunfullmäktige 1992-02-25, § 48 och av kommunstyrelsen 1995-12-05,   § 605.

§ 1 Historik
Linköpings kommuns sociala Samstiftelse nr III har bildats genom sammanläggning av tjugoen (21) stycken donationsfonder tillkomna under åren 1832-1958 och med i huvudsak ursprungligt ända mål att lämna bidrag till fattiga barns eller ungdomars kläder, studier eller uppfostran i övrigt.

De i Samstiftelsen ingående stiftelsernas ursprungliga namn framgår av bifogad förteckning.

Därutöver finns varje delstiftelse upptagen i en särskild stiftelsebok innehållande bland annat de föreskrifter som gällde för stiftelsen före sammanläggningen.

§ 2 Ekonomisk förvaltning
Den ekonomiska förvaltningen av stiftelsen skall omhänderhas av kommunstyrelsen, som kan uppdra denna till intern eller extern förvaltare.

§ 3 Disponibel avkastning
Av den årliga avkastningen skall minst en tiondel läggas till kapitalet. Därefter skall betalas de kostnader för gravunderhåll som belastar i Samstiftelsen ingående stiftelser; nämligen stiftelserna (se förteckning) nr:s 5 och 59.

Återstående belopp är tillgängligt för utdelning.

§ 4 Ändamål
Disponibel avkastning får användas till behovsprövade stipendier åt ungdomar, som under tiden för genomgång av obligatorisk skola varit folkbokförda i Linköpings kommun och som bedriver fortsatta studier; dock får i intet fall avkastningen användas för att täcka behov som enligt lag skall tillgodoses med utdebiterade medel. Vid disposition av Samstiftelsen skall lämplig hänsyn tas till föreskrifterna i urkunderna för de i Samstiftelsen ingående stiftelserna.

§ 5 Beslutsfattare
Disponibel avkastning skall årligen ställas till kommunstyrelsens förfogande, vilken har att besluta om utdelning.

Kommunstyrelsen skall därvid tillkännage genom annonsering i ortstidningarna eller på annat sätt att ansökan om bidrag kan inges till styrelsen.

§ 6 Övrigt
Avkastning, som inte utdelas, skall endera läggas till kapitalet eller reserveras för utdelning under kommande år.

§ 7 Tillsyn
Samstiftelsen skall ej stå under länsstyrelsens tillsyn.

Stadgarna gäller fr o m 1978-01-01. Kommunstyrelsen har 2003-09-23 § 441 beslutat att delegera beslutanderätten till Tommy Johansson, Kunskapstorget inom kompetensgrupp Utbildning.

Ingående delstiftelser i Linköpings kommuns sociala samstiftelser nr lll

Numreringen nedan hänvisar till den av kommunen ingivna permutationsansökan hos kammarkollegiet. Ansökan finns i särtryck hos kommunkansliet.

Emma Anderssons gravfond  (5) Mauritz Andersson-Viborgs studiefond  (8) Anderssonska fonden  (9) Curmanska fonden  (16) Holmströmska fonden I  (26) Holmströmska fonden II  (27) Karstorpsfonden  (31) Lackströmska gåvomedlen  (36) Lindmarkska Gåfvan  (38) Direktören J A Nilssons stipendiefond I  (47) Direktören J A Nilssons stipendiefond II  (48) Direktören J A Nilssons stipendiefond III  (49) Norénska kapitalfonden  (50) P J och Anna Lovisa Olsons donation  (58) Patronska fonden  (59) Lovisa Sundvalls donation  (74) Sundbäckska gåvomedlen  (75) Arnellska donationsfonden  (96) Per J Kjellströms donationsfond  (115) Anna Nilssons fond  (130)

Blankett för ansökan ur ovanstående stiftelse finns att hämta här:

  • Kontakt Linköping i Stifts- och landsbiblioteket
  • Kontakt Linköping i Berga
  • Kontakt Linköping i Skäggetorp
  • Stadshusets reception, Storgatan 43

Blanketten finns även här att ladda ner under ansökningsperioden. 

Förfrågningar kan göras hos utbildningskontoret

Utbildningskontoret

Vid bokade besök möter vi dig vid entrén. I övrigt hänvisar vi till Kontakt Linköping, Huvudbiblioteket Östgötagatan 5.

Skicka e-post till Utbildningskontoret

E-post: utbildningsforvaltningen@linkoping.se

Telefon: 013-20 60 00

Besöksadress: Apotekaregatan 13C (se karta) Öppettider: Vardagar kl 07.45 – 16.00

Postadress: Linköpings kommun, Utbildningsförvaltningen, 581 81 Linköping

Linköpings kommuns sociala samstiftelse nr 111
Utbildningskontoret
Apotekaregatan 13 C
581 81 Linköping

senast mitten av oktober

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 3 september 2019