Linköpings kommuns sociala Samstiftelse III

Linköpings kommuns sociala Samstiftelse III har till ändamål att bevilja behovsprövade stipendier åt ungdomar, som under tiden för genomgång av grundskola varit folkbokförda i Linköpings kommun och som bedriver fortsatta studier. Stipendier utdelas i första hand till högskolestuderande. Även gymnasiestuderande kan komma ifråga, dock ej studerande vid Anders Ljungstedts gymnasium.

Fastställda av kommunfullmäktige 1977-12-20
Jfr kammarkollegiets beslut 1977-03-15, dnr 337/73
Reviderade efter kammarkollegiets beslut 1991-09-26, dnr 50-241-91 Reviderade av kommunfullmäktige 1992-02-25, § 48 och av kommunstyrelsen 1995-12-05,   § 605.

§ 1 Historik
Linköpings kommuns sociala Samstiftelse nr III har bildats genom sammanläggning av tjugoen (21) stycken donationsfonder tillkomna under åren 1832-1958 och med i huvudsak ursprungligt ända mål att lämna bidrag till fattiga barns eller ungdomars kläder, studier eller uppfostran i övrigt.

De i Samstiftelsen ingående stiftelsernas ursprungliga namn framgår av bifogad förteckning.

Därutöver finns varje delstiftelse upptagen i en särskild stiftelsebok innehållande bland annat de föreskrifter som gällde för stiftelsen före sammanläggningen.

§ 2 Ekonomisk förvaltning
Den ekonomiska förvaltningen av stiftelsen skall omhänderhas av kommunstyrelsen, som kan uppdra denna till intern eller extern förvaltare.

§ 3 Disponibel avkastning
Av den årliga avkastningen skall minst en tiondel läggas till kapitalet. Därefter skall betalas de kostnader för gravunderhåll som belastar i Samstiftelsen ingående stiftelser; nämligen stiftelserna (se förteckning) nr:s 5 och 59.

Återstående belopp är tillgängligt för utdelning.

§ 4 Ändamål
Disponibel avkastning får användas till behovsprövade stipendier åt ungdomar, som under tiden för genomgång av obligatorisk skola varit folkbokförda i Linköpings kommun och som bedriver fortsatta studier; dock får i intet fall avkastningen användas för att täcka behov som enligt lag skall tillgodoses med utdebiterade medel. Vid disposition av Samstiftelsen skall lämplig hänsyn tas till föreskrifterna i urkunderna för de i Samstiftelsen ingående stiftelserna.

§ 5 Beslutsfattare
Disponibel avkastning skall årligen ställas till kommunstyrelsens förfogande, vilken har att besluta om utdelning.

Kommunstyrelsen skall därvid tillkännage genom annonsering i ortstidningarna eller på annat sätt att ansökan om bidrag kan inges till styrelsen.

§ 6 Övrigt
Avkastning, som inte utdelas, skall endera läggas till kapitalet eller reserveras för utdelning under kommande år.

§ 7 Tillsyn
Samstiftelsen skall ej stå under länsstyrelsens tillsyn.

Stadgarna gäller fr o m 1978-01-01. Kommunstyrelsen har 2003-09-23 § 441 beslutat att delegera beslutanderätten till Tommy Johansson, Kunskapstorget inom kompetensgrupp Utbildning.

Ingående delstiftelser i Linköpings kommuns sociala samstiftelser nr lll

Numreringen nedan hänvisar till den av kommunen ingivna permutationsansökan hos kammarkollegiet. Ansökan finns i särtryck hos kommunkansliet.

Emma Anderssons gravfond  (5) Mauritz Andersson-Viborgs studiefond  (8) Anderssonska fonden  (9) Curmanska fonden  (16) Holmströmska fonden I  (26) Holmströmska fonden II  (27) Karstorpsfonden  (31) Lackströmska gåvomedlen  (36) Lindmarkska Gåfvan  (38) Direktören J A Nilssons stipendiefond I  (47) Direktören J A Nilssons stipendiefond II  (48) Direktören J A Nilssons stipendiefond III  (49) Norénska kapitalfonden  (50) P J och Anna Lovisa Olsons donation  (58) Patronska fonden  (59) Lovisa Sundvalls donation  (74) Sundbäckska gåvomedlen  (75) Arnellska donationsfonden  (96) Per J Kjellströms donationsfond  (115) Anna Nilssons fond  (130)

Blankett för ansökan ur ovanstående stiftelse finns att hämta på medborgarkontoret i Stifts- och landsbiblioteket samt i stadshusets reception, Storgatan 43. Blanketten finns även här att ladda ner under ansökningsperioden.  

Förfrågningar kan göras hos utbildningskontoret

Utbildningskontoret

Den 1 maj stänger receptionen på Apotekaregatan 13C. Vid bokade besök möter vi dig vid entrén. I övrigt hänvisar vi till Kontakt Linköping, Huvudbiblioteket Östgötagatan 5.

Skicka e-post till Utbildningskontoret

E-post: utbildningsforvaltningen@linkoping.se

Telefon: 013-20 60 00

Besöksadress: Apotekaregatan 13C (se karta) Öppettider: Vardagar kl 07.45 – 16.00

Postadress: Linköpings kommun, Utbildningsförvaltningen, 581 81 Linköping

Linköpings kommuns sociala samstiftelse nr 111
Utbildningskontoret
Apotekaregatan 13 C
581 81 Linköping

senast mitten av oktober

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 14 september 2016