Hoppa till huvudinnehåll

Livstidspensioner för behövande

Livstidspensioner kan endast komma ifråga för personer som fyllt 60 år och som varit bosatta i kommunen under minst tio år och har låg pension.

Utdelning från dessa stiftelser sker två gånger per år - i juni och i december - och ansökningstiden går ut i mitten av oktober. Ansökningsblanketter läggs ut i mitten av september, de år då nya pensioner kan beviljas. 

OBS! Den som tidigare erhållit livstidspension skall INTE skicka in ny ansökan.

J G Westmans stiftelse

Fastställda av kommunfullmäktige 1977-12-20, § 219.
Jämför kammarkollegiets beslut 1976-06-02, dnr 2224/73.
Reviderade av kommunfullmäktige 1992-02-25, § 48 och av kommunstyrelsen 1995-12-05, § 605.

§ 1 Historik
Stiftelsen har bildats genom ett testamente 1936-06-20, upprättat av förre godsägaren J G Westman. Enligt hans önskan skulle avkastningen utdelas som årliga livstidspensioner åt personer födda inom f d Linköpings stad och som tillhörde kategorien "pauvres honteux".

Bevarade urkunder för stiftelsen finns i avskrift upptagna i en särskild donationsbok; benämnd "Linköpings kommuns sociala särfonder".

§ 2 Ekonomisk förvaltning
Den ekonomiska förvaltningen av stiftelsen skall omhänderhas av kommunstyrelsen, som kan uppdra denna till intern eller extern förvaltare.

§ 3 Disponibel avkastning
Av den årliga avkastningen skall minst en tiondel läggas till kapitalet.

Återstående belopp är tillgängligt för utdelning.

§ 4 Ändamål
Disponibel avkastning skall användas till årliga livstidspensioner om lägst ettusen (1 000) kronor åt behövande personer inom Linköpings kommun som fyllt 60 år och som varit bosatta i kommunen under minst tio år före den tid ansökan om pension sker.

I intet fall får emellertid avkastningen användas för att täcka behov som skall tillgodoses genom det allmännas försorg.

§ 5 Beslutsfattare
Disponibel avkastning skall årligen ställas till kommunstyrelsens förfogande, vilken styrelse har att besluta om utdelning.

Kommunstyrelsen skall därvid - i det fall ledigt pensionsutrymme uppstått - tillkännage genom annonsering i ortstidningarna eller på annat sätt att ansökan om bidrag kan inges till styrelsen.

§ 6 Övrigt
Avkastning som inte utdelas skall endera läggas till kapitalet eller reserveras för utdelning under kommande år.

Stadgarna gäller från och med 1978-01-01.

Kommunstyrelsen har 2013-11-26, § 386 delegerat beslutanderätten till administrativa chefen Kristina Granlund, sociala förvaltningen.

Johan och Sofia Almqvists stiftelse

Fastställda av kommunfullmäktige 1977-12-20, § 219
Jfr kammarkollegiets beslut 1977-03-15, dnr 337/73
Reviderade av kommunfullmäktige 1992-02-25, § 48 och av kommunstyrelsen 1995-12-05,   § 605.

§ 1 Historik
Stiftelsen har bildats genom ett testamente 1912-10-10 upprättat av makarna Johan och Sofia Almqvist från f d Linköpings stad. Enligt deras önskan skulle avkastningen utdelas "till fattiga, mantalsskrivna personer, såväl män som kvinnor, som varit boende i staden minst tio år, med företräde för dem, som tillhört handelsståndet".

Bevarade urkunder finns i avskrift upptagna i en särskild stiftelsebok, benämnd "Linköpings kommuns sociala särfonder".

Efter beviljad permutation år 1977 gäller nedanstående regler för stiftelsen.

§ 2 Ekonomisk förvaltning
Den ekonomiska förvaltningen av stiftelsen skall omhänderhas av kommunstyrelsen, som kan uppdra denna till intern eller extern förvaltare.

§ 3 Disponibel avkastning
Av den årliga avkastningen skall minst en tiondel läggas till kapitalet.

Återstående belopp är tillgängligt för utdelning.

§ 4 Ändamål
Disponibel avkastning skall användas till livstidspensioner om lägst 500 kronor per år åt behövande, inom Linköpings kommuns mantalsskrivna personer med företräde för dem som tillhört handelsväsendet; dock får i intet fall avkastningen användas för att täcka behov som enligt lag skall tillgodoses med utdebiterade medel.

§ 5 Beslutsfattare
Disponibel avkastning skall årligen ställas till kommunstyrelsens förfogande, vilken styrelse har att besluta om utdelning.

Kommunstyrelsen skall därvid tillkännage- i det fall ledigt pensionsutrymme uppstått- genom annonsering i ortstidningarna eller på annat sätt att ansökan om bidrag kan inges till styrelsen.

§ 6 Övrigt
Avkastning som inte utdelas skall endera läggas till kapitalet eller reserveras för utdelning under kommande år.

Stadgarna gäller från och med 1978-01-01.

Kommunstyrelsen har 2013-11-26, § 386 delegerat beslutanderätten till administrativa chefen Kristina Granlund, sociala förvaltningen.

Makarna Anderssons stiftelse

Fastställda av kommunfullmäktige 1979-02-27.
Jämför kammarkollegiets beslut 1978-12-27.
Reviderade av kommunfullmäktige 1992-02-25, § 48 och av kommunstyrelsen 1995-12-05, § 605.

§ 1 Historik
Stiftelsen har bildats genom ett testamente 1936-02-17, upprättat av Amanda Andersson. Enligt hennes önskan skulle avkastningen årligen varje midsommar och jul användas för "att bereda understöd, hjälp eller trevnad åt sjuka och fattiga av arbetsklassen, som icke hava understöd från kommunen ävensom varit mantalsskrivna i Linköping under minst tio (10) år.

Stadgar för stiftelsen upprättades 1938-06-08 med visst närmare angivande av ändamålet.

Fonden har överförts till kommunen från f d magistraten.

Bevarade urkunder för stiftelsen finns i avskrift upptagna i en särskild donationsbok; benämnd "Linköpings kommuns sociala Särfonder".

§ 2 Ekonomisk förvaltning
Den ekonomiska förvaltningen av stiftelsen skall omhänderhas av kommunstyrelsen, som kan uppdra denna till intern eller extern förvaltare.

§ 3 Disponibel avkastning
Av den årliga avkastningen skall minst en femtedel läggas till kapitalet. Återstående belopp är tillgängligt för utdelning.

§ 4 Ändamål
Disponibel avkastning skall användas till årliga livstidspensioner om lägst ettusen (1 000) kronor åt behövande personer inom Linköpings kommun som varit bosatta i kommunen under minst tio år före den tid ansökan om pension sker.

I intet fall får emellertid avkastningen användas för att täcka behov som skall tillgodoses genom det allmännas försorg.

§ 5 Beslutsfattare
Disponibel avkastning skall årligen ställas till kommunstyrelsens förfogande, vilken styrelse har att besluta om utdelning.

Kommunstyrelsen skall därvid - i det fall ledigt pensionsutrymme uppstått - tillkännage genom annonsering i ortstidningarna eller på annat sätt att ansökan om bidrag kan inges till styrelsen.

§ 6 Övrigt
Avkastning som inte utdelas skall endera läggas till kapitalet eller reserveras för utdelning under kommande år.

Stadgarna gäller från och med 1978-01-01.

Kommunstyrelsen har 2013-11-26, § 386 delegerat beslutanderätten till administrativa chefen Kristina Grandlund, sociala förvaltningen.

Samstiftelse nr II

Fastställda av kommunfullmäktige 1977-12-20, § 219.
Jfr kammarkollegiets beslut 1977-03-15, dnr 337/73.

§ 1 Historik
Linköpings kommuns sociala Samstiftelse nr II har bildats genom sammanläggning av trettiosju (37) stycken donationsfonder tillkomna under åren 1832-1932 och med i huvudsak ursprungligt ändamål att användas till pensioner eller årliga understöd till fattiga, sjuka eller ålderstigna behövande.

De i Samstiftelsen ingående stiftelsernas ursprungliga namn framgår av bifogad förteckning.

Därutöver finns varje delstiftelse upptagen i en särskild donationsbok innehållande bland annat de föreskrifter som gällde för stiftelsen före sammanläggningen.

§ 2 Ekonomisk förvaltning
Den ekonomiska förvaltningen av stiftelsen skall omhänderhas av kommunstyrelsen, som kan uppdra denna till intern eller extern förvaltare.

§ 3 Disponibel avkastning
Av den årliga avkastningen skall minst en tiondel läggas till kapitalet. Därefter skall betalas de kostnader för gravunderhåll som belastar i Samstiftelsen ingående fonder; nämligen fonderna (se förteckningen) nr:s 35 och 67.

Återstående belopp är tillgängligt för utdelning.

§ 4 Ändamål
Disponibel avkastning skall användas till årliga livstidspensioner om lägst 500 kronor åt pensionärer eller andra personer inom Linköpings kommun, som av fysiska eller psykiska skäl möter mera betydande svårigheter i sin dagliga livsföring; dock med företrädesrätt åt sådana behövande som varit långvarigt sjuka.

I intet fall får avkastningen användas för att täcka behov som enligt lag skall tillgodoses med utdebiterade medel.

Vid beslut om utdelning ur Samstiftelsen skall hänsyn tas till föreskrifterna för de i Samstiftelsen ingående donationerna i den utsträckning som beslutsfattaren finner lämplig.

§ 5 Beslutsfattare
Disponibel avkastning skall årligen ställas till kommunstyrelsens förfogande, vilken har att besluta om utdelning.

Kommunstyrelsen skall därvid tillkännage - i det fall ledigt pensionsutrymme uppstått - genom annonsering i ortstidningarna eller på annat sätt att ansökan om bidrag kan inges till styrelsen.

§ 6 Samråd
Innan slutligt beslut fattas bör kommunstyrelsen samråda med sociala centralnämnden i avsikt att förhindra att en och samma person erhåller flera bidrag.

§ 7 Övrigt
Avkastning som inte utdelas skall endera läggas till kapitalet eller reserveras för utdelning under kommande år.

Stadgarna gäller fr o m 1978-01-01. Kommunstyrelsen har 2013-11-26, § 386 delegerat beslutanderätten till administrativa chefen Kristina Granlund, sociala förvaltningen.

Ingående delstiftelser i Linköpings kommuns sociala Samstiftelse nr II Numreringen nedan hänvisar till den av kommunen ingivna permutationsansökan hos kammarkollegiet. Ansökan finns i särtryck hos kommunkansliet.

Handlanden C.J. Anderssons och hans fru Sofia Anderssons donation (3) Rådman Oscar Anderssons donationsfond (7) Notarien Johan Bergströms fond (10) Jenny och Henrik Cedergrens donationsfond (15) Fru Johanna Lindebergs Pensionsfond med J.F.O. Dimbergs fond (17) Alma och Johan Feuks donationsfond (20) Nils Friedleiffers och hans maka i andra giftet Kristine Knotströms Sjukfond (22) Nils August Friedleiffers donationsfond (21) Systrarna Constance, Fanny och Sigrid Jonzons donationsfond (30) Sophie Kylanders fond (34) Fonden för vårdande af J. Kylanders grafplats (35) August och Agnes Lundgrens donationsfond (39) Claes Fredric Lundmans fonder (40) Anna Löwendahls fond (41) Erika Löwendahls fond (42) L.W. von Nackreijs fomd (45) Rådmannen A.F. Nordvalls och hans hustru Anna Olivia Göhles sjukfond (53) Slagtaren C.F. Nyströms fond (54) Las Gustaf och Ulrika Elenora Siljeströms pensionsfond (67) Disponent Gustaf Svanfelts donation (70) Anders Torselii fond (76) C.A.J. Wallins fond (78) Makarna Wawrinskys donationsfond (79) Wedinska Donationsfonden (81) Westringska donationen (84) Henrik Theodor och Marie-Louise Åboms Donationsfond (86) Josephine Bergius fond (88) Löjtnant Johanssons pensionsfond (89) Löjtnant Johanssons stiftelse (90) A.G. Möllers fond (91) Marie Christ. Söderqvists fond (93) Gustava Åbergs fond (94) Lagmanskan Louise Aschans donation (97) Katarina Elisabeth Månsons donationsfond (125) C.M. Möllerstens fond (126) Kammakare Fredrik Wilhelm Petterssons donationsfond (135) Sophie Weidenhjelms Fond för fattiga (146)

Magnus Ströms stiftelse

Fastställda av kommunfullmäktige 1977-12-20, § 219
Jfr kammarkollegiets beslut 1977-03-15, dnr 337/73
Reviderade av kommunfullmäktige 1992-02-25, § 48 och av kommunstyrelsen 1995-12-05,   § 605.

§ 1 Historik
Stiftelsen har bildats genom ett testamente 1898-12-07 upprättat av Ludvig Ström från f d Norrköpings stad. Enligt dennes önskan skulle avkastningen användas till beredande av årlig pension "åt i Linköpings stad mantaksskrifna fattige personer, som äro eller varit arbetskarlar, drängar, sömmerskor, s k hjelpgummor eller andra män och qvinnor, gifta eller ogifta, som tillhöra den s k arbetarklassen och ej kunna hänföras till Pauvres Honteux."

Bevarade urkunder finns i avskrift upptagna i en särskild stiftelsebok, benämnd "Linköpings kommuns sociala särfonder".

Efter beviljad permutation år 1977 gäller nedanstående regler för stiftelsen.

§ 2 Ekonomisk förvaltning
Den ekonomiska förvaltningen av stiftelsen skall omhänderhas av kommunstyrelsen, som kan uppdra denna till intern eller extern förvaltare.

§ 3 Disponibel avkastning
Av den årliga avkastningen skall minst en tiondel läggas till kapitalet.

Återstående belopp är tillgängligt för utdelning.

§ 4 Ändamål
Disponibel avkastning skall användas till livstidspensioner om lägst 500 kronor per år åt behövande, inom Linköpings kommuns mantalsskrivna personer med företräde för dem som tillhört handelsväsendet; dock får i intet fall avkastningen användas för att täcka behov som enligt lag skall tillgodoses med utdebiterade medel.

§ 5 Beslutsfattare
Disponibel avkastning skall årligen ställas till kommunstyrelsens förfogande, vilken styrelse har att besluta om utdelning.

Kommunstyrelsen skall därvid tillkännage- i det fall ledigt pensionsutrymme uppstått- genom annonsering i ortstidningarna eller på annat sätt att ansökan om bidrag kan inges till styrelsen.

§ 6 Övrigt
Avkastning som inte utdelas skall endera läggas till kapitalet eller reserveras för utdelning under kommande år.

Stadgarna gäller från och med 1978-01-01.

Kommunstyrelsen har 2013-11-26, § 386 delegerat beslutanderätten till administrativa chefen Kristina Granlund, sociala förvaltningen.

Linköpings kommun
Socialförvaltningen
Box 356
581 03 Linköping


Senast i mitten av oktober

Senast uppdaterad den 19 augusti 2022