Hoppa till huvudinnehåll

Tillfälliga ekonomiska bidrag för behövande

Från tre stiftelser/donationsfonder kan tillfälliga ekonomiska bidrag till behövande personer och till understöd åt behövande pensionärer eller personer med funktionsnedsättning. För samtliga 3 donationsfonder gäller att man söker som privatperson och att man måste vara folkbokförd i Linköpings kommun.

Utdelning från dessa stiftelser sker en gång per år.  Ansökningsperioden för 2023 är stängd. 

Ansökan skickas till

Linköpings kommun
Socialförvaltningen
Box 356 581 03 Linköping

Stiftelserna är:

Linköpings kommuns sociala Samstiftelse nr I och Lagman D E Holmströms stiftelse

Bidrag kan enligt stadgarna användas för att lämna tillfälliga ekonomiska bidrag till behövande personer bosatta inom Linköpings kommun. Bidrag kan endast komma ifråga för personer med låg inkomst/pension.

Fastställda av kommunfullmäktige 1977-12-20, § 219. Jämför kammarkollegiets beslut 1977-03-15, dnr 337/73. Reviderade av kommunfullmäktige 1992-02-25, § 48 och av kommunstyrelsen 1995-12-05, § 605.

§ 1 Historik

Linköpings kommuns sociala Samfond nr I har bildats genom sammanläggning av åttio stycken donationsfonder tillkomna under åren 1763-1958 och med i huvudsak ursprungligt ändamål att lämna bidrag till olika kategorier behövande.

De i samfonden ingående fondernas ursprungliga namn framgår av bifogad förteckning.

Därutöver finns varje delfond upptagen i en särskild donationsbok innehållande bland annat de föreskrifter som gällde för fonden före sammanläggningen.

§ 2 Ekonomisk förvaltning

Den ekonomiska förvaltningen av stiftelsen skall omhänderhas av kommunstyrelsen, som kan uppdra denna till intern eller extern förvaltare.

§ 3 Disponibel avkastning

Av den årliga avkastningen skall minst en tiondel läggas till kapitalet. Därefter skall betalas de kostnader för gravunderhåll som belastar i samstiftelsen ingående fonder; nämligen fonderna (se förteckningen) nr:s 6, 14, 25, 63, 65 samt 77.

Återstående belopp är tillgängligt för utdelning.

§ 4 Ändamål

Disponibel avkastning skall användas för att lämna tillfälliga ekonomiska bidrag till behövande personer bosatta inom Linköpings kommun; dock får i intet fall avkastningen användas för att täcka behov som enligt lag skall tillgodoses med utdebiterade medel.

Vid beslut om utdelning ur samstiftelsen skall hänsyn tas till föreskrifterna för de i stiftelsen ingående donationerna i den utsträckning som beslutsfattaren finner lämplig.

§ 5 Beslutsfattare

Disponibel avkastning skall årligen ställas till omsorgsnämndens förfogande, vilken nämnd har att besluta om utdelning.

Omsorgsnämnden skall därvid tillkännage genom annonsering i ortstidningarna eller på annat sätt att ansökan om bidrag kan inges till nämnden.

§ 6 Övrigt

Avkastning som inte utdelas skall endera läggas till kapitalet eller reserveras för utdelning under kommande år.

§ 7 Tillsyn

Samstiftelsen skall ej stå under länsstyrelsens tillsyn.

Stadgarna gäller från och med1978-01-01.

Kommunstyrelsen har 2016-12-22, § 233 delegerat beslutanderätten till administrativa chefen Christer Qvist, sociala förvaltningen. Linköpings kommuns sociala Samstiftelse nr I

Ingående delfonder i Linköpings kommuns sociala Samstiftelse nr I Numreringen nedan hänvisar till den av kommunen ingivna permutationsansökan hos kammarkollegiet. Ansökan finns i särtryck hos kommunledningskontoret.

A J Anderssons fond (4) Syskonen Johan August och Carolina Anderssons fond (6) Adolf Blomqvists fond (11) Makarna Bergkvists fond (12) A U Broqvists fond (13) Mia och C J Carlssons fond (14) Mathilda Ekströms fond (18) Alfred och Clara Elfströms understödsfond (19) Föreningen Hjälpsamhets fond (23) Hugo Grönkvists donation (25) Richard Hultmarks donation (28) Anders Alfred Isakssons fond (29) Hilma och Ernst Karlssons minne (32) Samuel Peter Karlsonska fonden (33) Mantorpsfonden (43) Ulla Mörners donation (44) Elna Nilssons donationsfond (46) Norénska magasinsfonden (51) C G Nybergs minnesfond (52) A G Olssons och Alida Olssons från Lilla Farsbo fond (55) Klas och Gustava Olssons donation (56) Ohlssons Sjukhjälpsfond (57) Anders och Christina Perssons donationsfond (60) August Petterssons fond II (61) Matilda Roxéns fond (63) Hedvig Elisabet Rybergs donationsfond (64) Sahlbergska fonden (65) Sandbergska fonden (66) C J Spaks donationsfond (68) August och Matilda Svenssons fond (71) A P Svenssons i Stora Aska och Amalia Svenssons, född Pettersson i Slestad donationsfond (73) Karin och Carl Wadstens fond (77) Jenny Wedins donationsfond (80) Karl Winells fond (85) Doktor Carl Schougs fond (92) Friherre J Adelswärds fond (95) John F Carlssons fond (98) Hovtandläkare F Berggrens fond (99) Petréska donationsfonden (100) Berghoffs gåvobrev (101) Friherrinnan Louise Fleetwoodsfond (102) Flygelgårdens donationsfond (103) Herr Öfversten och Riddaren von Gerdtens donation (104) Carl och Hanna Fridlunds donationsfond (105) Amalie Hjelms fond (106) Augusta Johanssons fond för fattiga (107) Oskar Leander Johanssons fond (108) Johanssonska fonden (109) P A Johanssons fond (110) Anna Johnssons gåvofond (111) Sofia Jonssons fond (112) Gustafa Kaléns fond (113) Hilma och Ernst Karlssons minne (114) Lagerfeltska gåvan (116) Kapten Lagersvärds donation (117) Minister Lagersvärds donation (118) Johanna Helena Larssons fond (119) Oskar Larssonsfonden (120) Mamsell C Liedgrens fond (121) Linköpings stifts nykterhetsfond (122) Rådman C F Lundmans fond (123) Löwendahlska fonden (124) Mörnerska fonden (127) Överste och överstinnan Mörners minnes- och tacksamhetsfond (128) Ingenjör C A Nordbergs fond (129) Löjtnant C Nordenankars fond (131) Okänd givares donation (132) Gustaf Palmbergs fond (133) Perssons m fl fond (134) G I Samuelssons fond (136) Sandelinska fonden (137) Sällskapet L B:s välgörenhetsfond (138) Thollanderska fonden (139) Mamsell Victoire Tisells fond (140) Ullanderska fonden (141) Lovisa Wahlströms fond (142) J G Westmans fond (143) Fröken Westrings vedkassa (144) August och H D Wibergs fond (145) Västerlösa församlingsfond (147)

Fastställda av kommunfullmäktige 1977-12-20, § 219

Reviderade av kommunfullmäktige 1992-02-25, § 48 och av kommunstyrelsen 1995-12-05,   § 605. 

§ 1 Historik

Fonden har uppkommit genom gåvobrev 1833-12-13 av D E Holmström. I gåvobrevet överlämnades ”gården nr 7 i Tannefors qvarter” till Linköpings stads fattig Cassa” med ändamål att gården icke fick ”styckas, belånas eller förpantas; icke bortsäljas utan eldsvåda skulle det förorsaka, väl underhållas, icke bebos af fattighjon utan borthyras alltid till bättre person och hvad som årligen blifver i bibehållen hyra, ingår allt fragment i stadens fattig Cassa såsom en gåfva till påökning i de fattiges underhåll”.

Gården har sedermera genom Kungl Maj:ts beslut blivit föremål för expropriation. Räntan på köpeskillingen skall enligt beslutet användas för i donationen avsett ändamål.

 Bevarade urkunder finns i avskrift upptagna i en särskild donationsbok, benämnd ”Linköpings kommuns sociala särfonder”.

 § 2 Ekonomisk förvaltning

 Den ekonomiska förvaltningen av stiftelsen skall omhänderhas av kommunstyrelsen, som kan uppdra denna till intern eller extern förvaltare.

 § 3 Disponibel avkastning

 Av den årliga avkastningen skall minst en tiondel läggas till kapitalet.

 Återstående belopp är tillgängligt för utdelning.

 § 4 Ändamål

 Disponibel avkastning skall användas för att lämna tillfälliga ekonomiska bidrag till behövande personer bosatta inom Linköpings kommun; dock får i intet fall avkastningen användas för att täcka behov som enligt lag skall tillgodoses med utdebiterade medel.

 § 5 Beslutsfattare Disponibel avkastning skall årligen ställas till omsorgsnämndens förfogande, vilken nämnd har att besluta om utdelningen.

Omsorgsnämnden skall därvid tillkännage genom annonsering i ortstidningarna eller på annat sätt att ansökan om bidrag kan inges till nämnden. 

§ 6 Övrigt

Avkastning som inte utdelas skall endera läggas till kapitalet eller reserveras för utdelning under kommande år.

 ______________________

Stadgarna gäller fr o m 1978-01-01.

Omsorgsnämnden har 2013-12-16, § 224 delegerat beslutanderätten till administrativa chefen Kristina Granlund, sociala förvaltningen. 

Knut Pihlströms stiftelse

Enligt stadgarna ska disponibel avkastning användas till understöd åt behövande pensionärer eller personer med funktionsnedsättning inom Linköpings kommun, dock med företräde för donators släktingar.

Fastställda av kommunfullmäktige 1977-12-20, § 219. Jämför kammarkollegiets beslut 1977-03-15, dnr 337/73. Reviderade av kommunfullmäktige 1992-02-25, § 48 och av kommunstyrelsen 1995-12-05, § 605.

§ 1 Historik

Fonden har bildats genom ett testamente 1940-10-14 upprättat av Knut Stefanus Pihlström. Enligt dennes önskan skulle avkastningen användas till understöd "åt behövande eller sjukliga för god vandel kända äldre personer av kategorien "pauvres honteux", mantalsskrivna i Linköpings stad".

Bevarade urkunder finns i avskrift upptagna i en särskild donationsbok, benämnd "Linköpings kommuns sociala särfonder".

Efter beviljad permutation år 1977 gäller nedanstående regler för fonden.

§ 2 Ekonomisk förvaltning

Den ekonomiska förvaltningen av stiftelsen skall omhänderhas av kommunstyrelsen, som kan uppdra denna till intern eller extern förvaltare.

§ 3 Disponibel avkastning

Av den årliga avkastningen skall minst en tiondel läggas till kapitalet. Därefter skall utbetalning ske till donators syskonbarn med belopp som anges i testamentet. Återstående belopp är tillgängligt för utdelning.

§ 4 Ändamål

Disponibel avkastning skall användas till understöd åt behövande pensionärer eller handikappade inom Linköpings kommun; dock med företrädesrätt för donators släktingar.

I intet fall får emellertid avkastningen användas för att täcka behov som enligt lag skall tillgodoses med utdebiterade medel.

§ 5 Beslutsfattare

Disponibel avkastning skall årligen ställas till kommunstyrelsens förfogande, vilken styrelse har att besluta om utdelning. Kommunstyrelsen skall därvid tillkännage genom annonsering i ortstidningarna eller på annat sätt att ansökan om bidrag kan inges till styrelsen.

§ 6 Övrigt

Avkastning som inte utdelas skall endera läggas till kapitalet eller reserveras för utdelning under kommande år.

Stadgarna gäller från och med 1978-01-01.

Kommunstyrelsen har 2013-11-26, § 386 delegerat beslutanderätten till administrativa chefen Kristina Granlund, sociala förvaltningen.

Frågor om stiftelserna

Kontakta Mirnesa Avdic, Socialförvaltningen, telefon 013-20 74 20 eller Uma Aljukic, Socialförvaltningen,  013 26 24 64.

Senast uppdaterad den 12 januari 2024