Hoppa till huvudinnehåll

Carl-Diedric Hamiltons Minnesstiftelse

Carl-Diedric Hamiltons Minnesstiftelse ska användas till stipendier eller liknande åt ungdomar som besöker kommunens fritidsgårdar och som visar stort intresse för verksamheten.

För vem: Privatpersoner, utdelning utan ansökan
Område: Kultur

Stadgarna gäller från och med 1978-01-01.

Fastställda av kommunfullmäktige 1978-01-31, § 15.
Reviderade av kommunfullmäktige 1992-02-25, § 48 och av kommunstyrelsen 1995-12-05, § 605.

§ 1 Historik
Fonden uppkom genom att år 1947 insamlade penningmedel till minne av Carl-Diedric Hamilton af Hageby överlämnades till dåvarande "Stiftelsen Linköpings Ungdoms- och Hemgårdar" med vissa villkor.

Villkoren intogs i samma år upprättade stadgar.

Sedan stiftelsen "kommunaliserats" har Linköpings kommuns ungdomsstyrelse förfoganderätten till avkastningen.

Ursprungliga stadgar finns upptagna i en särskild donationsbok; benämnd "Linköpings kommuns sociala särfonder".

§ 2 Ekonomisk förvaltning
Den ekonomiska förvaltningen av stiftelsen skall omhänderhas av kommunstyrelsen, som kan uppdra denna till intern eller extern förvaltare.

§ 3 Disponibel avkastning
Av den årliga avkastningen skall minst en tiondel läggas till kapitalet.

Återstående belopp är tillgängligt för utdelning.

§ 4 Ändamål
Disponibel avkastning skall användas till stipendier eller dylikt åt ungdomar som besöker kommunens fritidsgårdar och därvid visar stort intresse för den verksamhet som där bedrivs.

I förekommande fall får avkastningen jämväl användas för att lämna tillfälligt ekonomiskt understöd till dylika ungdomar som kan anses vara i behov av sådant.

§ 5 Beslutsfattare
Disponibel avkastning skall årligen ställas till barn- och ungdomsnämndens förfogande, vilken styrelse efter förslag från fritidsgårdarnas personal har att besluta om utdelning.

§ 6 Övrigt
Avkastning som inte utdelas skall endera läggas till kapitalet eller reserveras för utdelning under kommande år.

 

Senast uppdaterad den 1 juni 2021