Carl-Diedric Hamiltons Minnesstiftelse

Carl-Diedric Hamiltons Minnesstiftelse ska användas till stipendier eller liknande åt ungdomar som besöker kommunens fritidsgårdar och som visar stort intresse för verksamheten.

För vem: Privatpersoner, utdelning utan ansökan
Område: Kultur

Stadgar

Stadgarna gäller från och med 1978-01-01.

Fastställda av kommunfullmäktige 1978-01-31, § 15.
Reviderade av kommunfullmäktige 1992-02-25, § 48 och av kommunstyrelsen 1995-12-05, § 605.

§ 1 Historik
Fonden uppkom genom att år 1947 insamlade penningmedel till minne av Carl-Diedric Hamilton af Hageby överlämnades till dåvarande "Stiftelsen Linköpings Ungdoms- och Hemgårdar" med vissa villkor.

Villkoren intogs i samma år upprättade stadgar.

Sedan stiftelsen "kommunaliserats" har Linköpings kommuns ungdomsstyrelse förfoganderätten till avkastningen.

Ursprungliga stadgar finns upptagna i en särskild donationsbok; benämnd "Linköpings kommuns sociala särfonder".

§ 2 Ekonomisk förvaltning
Den ekonomiska förvaltningen av stiftelsen skall omhänderhas av kommunstyrelsen, som kan uppdra denna till intern eller extern förvaltare.

§ 3 Disponibel avkastning
Av den årliga avkastningen skall minst en tiondel läggas till kapitalet.

Återstående belopp är tillgängligt för utdelning.

§ 4 Ändamål
Disponibel avkastning skall användas till stipendier eller dylikt åt ungdomar som besöker kommunens fritidsgårdar och därvid visar stort intresse för den verksamhet som där bedrivs.

I förekommande fall får avkastningen jämväl användas för att lämna tillfälligt ekonomiskt understöd till dylika ungdomar som kan anses vara i behov av sådant.

§ 5 Beslutsfattare
Disponibel avkastning skall årligen ställas till barn- och ungdomsnämndens förfogande, vilken styrelse efter förslag från fritidsgårdarnas personal har att besluta om utdelning.

§ 6 Övrigt
Avkastning som inte utdelas skall endera läggas till kapitalet eller reserveras för utdelning under kommande år.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 3 juli 2018