Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Stiftelsen Linköpings kommuns pris till Tage Danielssons minne

Linköpings kommuns pris till Tage Danielssons minne har funnits sedan 1987. Priset delas ut till en förtjänt humanist i Tage Danielssons mening och anda. Priset får inte delas.

  • För vem: Privatpersoner, utdelning utan ansökan.
  • Område: Kultur
  • Beslut om utdelning: Sker vartannat år genom priskommitté med ledamöter från Kultur- och fritidsnämnden, Westman-Wernerska stiftelsen och Linköpings Universitet i enlighet med stiftelsens stadgar om utdelning av pris till en förtjänt humanist som verkar i Tage Danielssons mening och anda.
  • Utdelning: Priset delas ut vartannat år i anslutning till de av universitetet i Linköping anordnade humanistdagarna eller på sätt och tid priskommittén beslutar.

Fastställda av kommunfullmäktige 1987-06-23, § 164. Reviderade 1987-11-30, § 275. Reviderade av kommunfullmäktige 1992-02-25, § 48 och av kommunstyrelsen 1995-12-05, § 605.

§ 1 Historik
Kommunfullmäktige i Linköpings kommun har i samband med 1987 års budget beslutat inrätta en fond vars avkastning skall användas för utdelning av "Linköpings kommuns pris till Tage Danielssons minne".

Av Westman-Wernerska fonden har avsatts ett belopp på 600 000 kronor som skall utgöra fondens kapital. För första utdelningstillfället har kommunfullmäktige dock anslagit ett engångsbelopp om 50 000 kronor.

§ 2 Ekonomisk förvaltning
Den ekonomiska förvaltningen av stiftelsen skall omhänderhas av kommunstyrelsen, som kan uppdra denna till intern eller extern förvaltare.

§ 3 Disponibel avkastning
Av den årliga avkastningen skall minst en tiondel läggas till kapitalet.

Återstående belopp skall användas för utdelning av priset.

§ 4 Ändamål
Priset skall utdelas till en förtjänt humanist i Tage Danielssons mening och anda. Priset får ej delas.

§ 5 Tid för utdelning
Priset skall utdelas vartannat år i anslutning till de av universitetet i Linköping anordnade humanistdagarna eller på sätt och tid nedan i § 7 angiven priskommitté bestämmer.

§ 6 Prissumma
Prissumman skall vara 50 000 kronor eller i förekommande fall det belopp disponibel avkastning medger.

§ 7 Beslutande organ
Beslut om pristagare, motivering till priset samt formerna för utdelandet av priset skall fattas av en kommitté med fem ledamöter, av vilka två utses av kultur- och fritidsnämnden, en av Westman-Wernerska stiftelsen och två av styrelsen vid universitetet i Linköping. Ledamöterna bör ha visat engagemang och kunskap i frågor som rör humanism och humaniora.

Ledamöterna i kommittén utses för en tid av tre år räknat fr o m den 1 januari näst efter det då allmänna val till kommunfullmäktige och kulturnämnd ägt rum. Första gången utses ledamöterna dock endast till den 31 december 1988.

Kommittén utser inom sig ordförande, medan kultur- och fritidsnämnden utser sekreterare.

Ledamöterna äger rätt till arvoden enligt vad som gäller för kommunens förtroendevalda och kultur- och fritidsnämnden svarar för dessa kostnader.

§ 8 Övrigt
Disponibel avkastning som överstiger den fastställda prissumman skall läggas till kapitalet.

Om den disponibla avkastningen överstiger den fastställda prissumman med mer än 5 000 kronor kan kommittén besluta om höjning av prissumman.

§ 9 Tillsyn
Fonden skall vara undantagen från länsstyrelsens tillsyn.

Denna stadga gäller från och med 1987-08-01.

2020 – Beslut flyttat pga. Coronapandemin

2018 – Jesper Rönndahl

2016 – Bodil Jönsson

2014 – Claes Eriksson

2012 – Jan Berglin

2010 – Sissela Kyle

2008 – Per Åhlin

2006 – Erik Blix

2004 – Viveca Lärn

2002 – Fredrik Lindström

2000 – Kristina Lugn

1998 – Georg Henrik von Wright

1996 – Jonas Gardell

1994 – Ferenc Göndör

1992 – Marit Paulsen

1990 – Suzanne Osten

1987 – Hans Alfredson

Senast uppdaterad den 2 juli 2021