Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Carolina Svenssons stiftelse

Carolina Svenssons stiftelse är i första hand till förmån för kommundelen Vikingstad.

Ansökningstiden för denna stiftelse går ut i mitten av oktober.

Fastställda av kommunfullmäktige 1977-12-20, § 219. Jämför kammarkollegiets beslut 1977-03-15, dnr 337/73. Reviderade av kommunfullmäktige 1992-02-25, § 48 och av kommunstyrelsen 1995-12-05, §605.

§ 1 Historik
Fonden har bildats genom ett testamente 1897-11-21 upprättat av Carolina Svensson från Lilla Harg socken, Vikingstads kommun.

Enligt hennes önskan skulle avkastningen av fonden förvaltas av "församlingens kommunalnämnd" och användas för "församlingens bästa på sätt den finner gott".

Bevarade urkunder finns i avskrift upptagna i en särskild donationsbok, benämnd "Linköpings kommuns sociala särfonder".

Efter beviljad permutation år 1977 gäller nedanstående regler för fonden.

§ 2 Ekonomisk förvaltning
Den ekonomiska förvaltningen av stiftelsen skall omhänderhas av kommunstyrelsen, som kan uppdra denna till intern eller extern förvaltare.

§ 3 Disponibel avkastning
Av den årliga avkastningen skall minst en tiondel läggas till kapitalet.

Återstående belopp är tillgängligt för utdelning.

§ 4 Ändamål
Disponibel avkastning skall användas till kommunens bästa på sätt kommunstyrelsen finner lämpligt; i första hand till förmån för kommundelen Vikingstad.

I intet fall får avkastningen användas för att täcka behov som enligt lag skall tillgodoses med utdebiterade medel.

§ 5 Beslutsfattare
Disponibel avkastning skall årligen ställas till kommunstyrelsens förfogande, vilken har att besluta om utdelning.

§ 6 Övrigt
Avkastning som inte utdelas skall endera läggas till kapitalet eller reserveras för utdelning under kommande år.

Stadgarna gäller fr o m 1978-01-01

Kommunstyrelsen har 2013-08-20, § 263, delegerat beslutanderätten till Jan Skogberg, kultur- och fritidskontoret.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 11 april 2018