Hoppa till huvudinnehåll

Carolina Svenssons stiftelse

Carolina Svenssons stiftelse är i första hand till förmån för kommundelen Vikingstad.

 • För vem: Enligt stadgarna skall disponibel avkastning användas till kommunens bästa på sätt kommunstyrelsen finner lämpligt; i första hand till förmån för kommundelen Vikingstad.
 • Område: Kommundelen Vikingstad
 • Så här ansöker/nominerar du: Signerad ansökan skickas via mail till angiven kontakt i kontaktkortet alternativt via post:
  LINKÖPINGS KOMMUN
  Carolina Svenssons Stiftelse
  Att: Per Arnöman
  Apotekaregatan 13 C
  581 81 LINKÖPING
 • Sök senast: Senast den 8 oktober
 • Utdelning: Tilldelningsbeslut och utbetalning under november månad

Fastställda av kommunfullmäktige 1977-12-20, § 219. Jämför kammarkollegiets beslut 1977-03-15, dnr 337/73. Reviderade av kommunfullmäktige 1992-02-25, § 48 och av kommunstyrelsen 1995-12-05, §605.

§ 1 Historik
Fonden har bildats genom ett testamente 1897-11-21 upprättat av Carolina Svensson från Lilla Harg socken, Vikingstads kommun.

Enligt hennes önskan skulle avkastningen av fonden förvaltas av "församlingens kommunalnämnd" och användas för "församlingens bästa på sätt den finner gott".

Bevarade urkunder finns i avskrift upptagna i en särskild donationsbok, benämnd "Linköpings kommuns sociala särfonder".

Efter beviljad permutation år 1977 gäller nedanstående regler för fonden.

§ 2 Ekonomisk förvaltning
Den ekonomiska förvaltningen av stiftelsen skall omhänderhas av kommunstyrelsen, som kan uppdra denna till intern eller extern förvaltare.

§ 3 Disponibel avkastning
Av den årliga avkastningen skall minst en tiondel läggas till kapitalet.

Återstående belopp är tillgängligt för utdelning.

§ 4 Ändamål
Disponibel avkastning skall användas till kommunens bästa på sätt kommunstyrelsen finner lämpligt; i första hand till förmån för kommundelen Vikingstad.

I intet fall får avkastningen användas för att täcka behov som enligt lag skall tillgodoses med utdebiterade medel.

§ 5 Beslutsfattare
Disponibel avkastning skall årligen ställas till kommunstyrelsens förfogande, vilken har att besluta om utdelning.

§ 6 Övrigt
Avkastning som inte utdelas skall endera läggas till kapitalet eller reserveras för utdelning under kommande år.

Stadgarna gäller fr o m 1978-01-01

Kommunstyrelsen har 2013-08-20, § 263, delegerat beslutanderätten till Jan Skogberg, kultur- och fritidskontoret.

Per Arnöman

Sakkunnig idrottsfrågor Kultur- och fritidskontoret

Till e-postformulär för Per Arnöman

E-post: [email protected]

Senast uppdaterad den 1 december 2022

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: