Hoppa till huvudinnehåll

Jonn O Nilsons stiftelse

Jonn O Nilsons stiftelse har till ändamål att bevilja bidrag till förskönande av
staden samt i övrigt göra den till en angenäm stad. Fondens avkastning får inte användas för ändamål som bör tillgodoses eller som hittills tillgodosetts med skattemedel.

  • För vem: Verksamheter, utdelning efter ansökan.
  • Sök senast: 8 oktober.

§ 1 Historik

Stiftelsen har bildats genom ett testamente 1934-05-01 upprättat av Bankdirektören Jonn O Nilson.

Bevarade urkunder finns i avskrift upptagna i en särskild donationsbok, benämnd "Linköpings kommuns sociala särfonder".

§ 2 Ekonomisk förvaltning
Den ekonomiska förvaltningen av stiftelsen skall omhänderhas av kommunstyrelsen, som kan uppdra denna till intern eller extern förvaltare.

§ 3 Disponibel avkastning
Av den årliga avkastningen skall minst en tiondel läggas till kapitalet.

Återstående belopp är tillgängligt för utdelning.

§ 4 Ändamål
Disponibel avkastning skall användas

"till åstadkommande av sådana allmänna anläggningar i Linköping vilka kunna bidraga till att försköna staden och att i övrigt göra den till en angenäm stad. Att bidraga till åstadkommande av ett konserthus eller konserthall för att därigenom höja stadens muskiliv; Att helt eller delvis bekosta anläggande av stadspromenad utmed Stångån till Roxen och där anordna Kallbadhus och Nöjesplats; Att utöka staden tillhörande folkparker och andra öppna platser och promenader; Att bidraga till anordnande av fontäner, statyer m m för stadens yttre förskönande ävensom för inre utsmyckning exempelvis för blivande nytt rådhus om och då det kommer att förläggas vid Stora torget; Men fondens avkastning får icke användas för sådana ändamål som bör tillgodoses eller som dittills tillgodosetts med skattemedel.".

§ 5 Beslutsfattare
Disponibel avkastning skall årligen ställas till särskilt utsedd styrelses förfogande, vilken styrelse har att besluta om den närmare användningen. I styrelsen skall ingå landshövdingen i Östergötlands län, borgmästaren i Linköpings kommun, en ledamot av kommunfullmäktige och en av kommunstyrelsen.

Sakkunniga kultur & ungdom, kultur- och fritidskontoret

Till e-postformulär för Kontaktkort sakkunniga kultur/ungdom

E-post: [email protected]

Telefon: 013-20 60 00

Postadress: Apotekaregatan 13 C

Senast uppdaterad den 2 september 2021