Jonn O Nilsons stiftelse

Jonn O Nilsons stiftelse har till ändamål att bevilja bidrag till fontäner, statyer med mera.

§ 1 Historik

Stiftelsen har bildats genom ett testamente 1934-05-01 upprättat av Bankdirektören Jonn O Nilson.

Bevarade urkunder finns i avskrift upptagna i en särskild donationsbok, benämnd "Linköpings kommuns sociala särfonder".

§ 2 Ekonomisk förvaltning
Den ekonomiska förvaltningen av stiftelsen skall omhänderhas av kommunstyrelsen, som kan uppdra denna till intern eller extern förvaltare.

§ 3 Disponibel avkastning
Av den årliga avkastningen skall minst en tiondel läggas till kapitalet.

Återstående belopp är tillgängligt för utdelning.

§ 4 Ändamål
Disponibel avkastning skall användas

"till åstadkommande av sådana allmänna anläggningar i Linköping vilka kunna bidraga till att försköna staden och att i övrigt göra den till en angenäm stad. Att bidraga till åstadkommande av ett konserthus eller konserthall för att därigenom höja stadens muskiliv; Att helt eller delvis bekosta anläggande av stadspromenad utmed Stångån till Roxen och där anordna Kallbadhus och Nöjesplats; Att utöka staden tillhörande folkparker och andra öppna platser och promenader; Att bidraga till anordnande av fontäner, statyer m m för stadens yttre förskönande ävensom för inre utsmyckning exempelvis för blivande nytt rådhus om och då det kommer att förläggas vid Stora torget; Men fondens avkastning får icke användas för sådana ändamål som bör tillgodoses eller som dittills tillgodosetts med skattemedel.".

§ 5 Beslutsfattare
Disponibel avkastning skall årligen ställas till särskilt utsedd styrelses förfogande, vilken styrelse har att besluta om den närmare användningen. I styrelsen skall ingå landshövdingen i Östergötlands län, borgmästaren i Linköpings kommun, en ledamot av kommunfullmäktige och en av kommunstyrelsen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 20 september 2018