Hoppa till huvudinnehåll

Leonard och Ida Westmans stiftelse för Linköpings prydande med konstverk

Leonard och Ida Westmans stiftelse för Linköpings prydande med konstverk har till ändamål att ge bidrag till anskaffande av konstverk företrädesvis minnande om förtjänta östgötar.

Ansökan kan inges till stiftelsens styrelse.

§ 1 Historik
Stiftelsen har bildats genom ett testamente 1911-04-24 upprättat av Henric Westman och med tilläggsbestämmelse daterad 1913-10-11. "Då jag är lifligt öfvertygad om konstens förädlande inflytande, skulle det glädja mig att veta, att medel funnes att någon gång pryda en eller annan af Linköpings offentliga platser eller af dess offentliga byggnader med konstverk."

Bevarade urkunder finns i avskrift upptagna i en särskild stiftelsebok, benämnd "Linköpings kommuns sociala särfonder".

§ 2 Ekonomisk förvaltning
Den ekonomiska förvaltningen av stiftelsen skall omhänderhas av kommunstyrelsen, som kan uppdra denna till intern eller extern förvaltare.

§ 3 Disponibel avkastning
Av den årliga avkastningen skall minst en fjärdedel läggas till kapitalet.

Återstående belopp är tillgängligt för utdelning.

§ 4 Ändamål
Disponibel avkastning skall användas anskaffande af konstverk företrädesvis minnande om de östgötar (vare sig infödda eller sådana som någon tid af sitt lif tillhört Östergötland), hvilka gjort sig förtjänta om fäderneslandet, eller ock om händelser af historisk märkvärdighet, hvilka tilldragit sig inom landskapet. En tidrymd af minst femtio år skall hafva förflutit från den persons död eller den händelses inträffande, hvars minne hugfästes genom konstverkets anskaffande.

§ 5 Beslutsfattare
Disponibel avkastning skall årligen ställas till särskilt utsedd styrelses förfogande, vilken styrelse har att besluta om utdelning. Styrelsen, bestående av fem ledamöter, utses av kommunfullmäktige för en tid av fyra år.

§ 6 Övrigt
Avkastning som inte utdelas skall endera läggas till kapitalet eller reserveras för utdelning under kommande år.

Senast uppdaterad den 6 juli 2023