Hoppa till huvudinnehåll

Sällskapet Barnavännernas i Linköping stiftelse

Sällskapet Barnavännernas i Linköping stiftelse har till ändamål att lindra uppkommen nöd bland i Linköping kyrkoskrivna, behövande barn i eller före skolåldern.

Utdelning sker i samråd med diakonissorna.

§ 1 Historik
Stiftelsen har tillkommit genom beslut i Sällskapet Barnavännerna i Linköping 1937?12-18, där sällskapet beslutades att upplösas och att tillgångarna överfördes till en nybildad stiftelse benämnd Sällskapet Barnavännernas i Linköping stifdtelse.

§ 2 Ekonomisk förvaltning
Den ekonomiska förvaltningen av stiftelsen skall omhänderhas av kommunstyrelsen, som kan uppdra denna till intern eller extern förvaltare.

§ 3 Disponibel avkastning
Av den årliga avkastningen skall minst en femtedel läggas till kapitalet.

§ 4 Ändamål
Disponibel avkastning skall användas till ändamål att lindra uppkommen nöd bland i Linköping kyrkoskrivna, behövande barn i eller före skolåldern, exempelvis genom bekostande av läkarvård, genom utdelande i december månad före jul av beklädnad, fullständig eller partiell, eller genom annan liknande åtgärd till sagda barns bästa. Företräde skall lämnas till sådana som icke erhållit hjälp från stt, kommun eller annan organisation.

§ 5 Beslutsfattare
Beslut om utdelning fattas av Barn- och ungdomsnämnden i Linköpings kommun efter samråd med stadens diakonissor eller deras eventuella efterträdare utse de barn, som skola komma i åtnjutande av den genom fonden avsedda hjälpen samt låta ombesörja densammas utdelande.

§ 6 Övrigt
Avkastning som inte utdelas skall endera läggas till kapitalet eller reserveras för utdelning under kommande år.

Linda Forssén

Sakkunnig Utbildningsförvaltningen

Till e-postformulär för Linda Forssén

E-post: [email protected]

Telefon: 013-20 65 87

Senast uppdaterad den 15 augusti 2023