Hoppa till huvudinnehåll

Stiftelsen Mitt sommarbarn - Pinnarpsbaden

har till ändamål att främja vård av barn i förskoleåldern, bosatta inom Linköpings kommun.

Fastställda av kommunfullmäktige 1977-12-20, § 219 samt 1979-05-29. Jämför kammarkollegiets beslut 1979-02-19. Reviderade av kommunfullmäktige 1992-02-25, § 48 och av kommunstyrelsen 1995-12-05, § 605.

§ 1 Historik
Stiftelsen har uppkommit genom ett gåvobrev 1957-01-28, vari stiftelsen "Mitt Sommarbarn" överlämnade fastigheten Pinnarp 1:2 i Västra Kinda kommun till Linköpings stad med vissa villkor.

Sedan fastigheten försålts skulle försäljningssumman enligt fullmäktiges beslut "stå till barnavårdsnämndens förfogande att användas till främjande av vård av barn i förskoleåldern i Linköping i den mån åtgärder härför icke ändock lagligen ankommer på nämnden att vidtaga", (se SF handl nr 20/1957 sid 87, 28/1967 sid 3 samt SF beslut 1969, §§ 22 och 395).

Genom kammarkollegiets beslut 1979-02-19 och kommunfullmäktiges beslut 1979-05-29 har skolfonden "Gåva av Susanne (Nanna) Fredrika Törnquist" lagts till stiftelsen. Gåvobreven finns i avskrift intagna i donationsboken, benämnd "Linköpings kommuns sociala särfonder."

§ 2 Ekonomisk förvaltning
Den ekonomiska förvaltningen av stiftelsen skall omhänderhas av kommunstyrelsen, som kan uppdra denna till intern eller extern förvaltare.

§ 3 Disponibel avkastning
Av den årliga avkastningen skall minst en tiondel läggas till kapitalet. Återstående belopp är tillgängligt för utbetalning.

§ 4 Ändamål
Disponibel avkastning skall användas för att främja vård av barn i förskoleåldern, bosatta inom Linköpings kommun.

§ 5 Beslutsfattare
Disponibel avkastning skall årligen ställas till barn- och ungdomsnämndens i Linköpings kommun förfogande, som har att besluta om avkastningens närmare användning.

§ 6 Övrigt
Disponibel avkastning får reserveras i högst fem år för att främja en mer omfattande, samlad insats.

Stadgarna gäller fr o m 1978-01-01.

Linda Forssén

Sakkunnig Utbildningsförvaltningen

Till e-postformulär för Linda Forssén

E-post: [email protected]

Telefon: 013-20 65 87

Senast uppdaterad den 15 augusti 2023