Hoppa till huvudinnehåll

Wedinska stiftelserna nr I och II

Wedinska stiftelserna riktar sig mot det kommunområde som utgörs av före detta
Stjärnorps kommun.

 • För vem: Utdelningen ska användas till driften av allmänna samlingslokaler, folkbildningsarbete, anordnande av konserter och teaterföreställningar samt till främjande av ungdomens fritidssysselsättning inom före detta Stjärnorps kommun.
 • Så här ansöker/nominerar du: Signerad ansökan skickas via mail till angiven kontakt i kontaktkortet alternativt via post:
  LINKÖPINGS KOMMUN
  Carolina Svenssons Stiftelse
  Att: Per Arnöman
  Apotekaregatan 13 C
  581 81 LINKÖPING
 • Sök senast: Senast den 8 oktober 2023
 • Utdelning: Tilldelningsbeslut och utbetalning under november månad

Fastställda av kommunfullmäktige 1977-12-20, § 219. Jämför kammarkollegiets beslut 1977-03-15, dnr 337/73. Reviderade av kommunfullmäktige 1992-02-25, § 48 och av kommunstyrelsen 1995-12-05, § 605.

§ 1 Historik
Genom testamente 1874-04-03 donerade E G Wedin till Stjärnorps församling ett belopp om tretusen riksdaler riksmynt att användas till församlingens "oundgängliga behov".

Sedermera har länsstyrelsen i Östergötlands län 1961-05-09 fastställt visst reglemente för fonden.

Genom bland annat senare tids kommunsammanläggningar har dock reglementets innehåll till stora delar blivit inaktuellt.

Sedan Linköpings kommun ansökt hos kammarkollegiet om permutation så att stiftelserna måtte få sammanläggas till angiven samfond, har kollegiet dock i beslut 1977-03-15, dnr 337/73, avvisat denna begäran. De allmänna bestämmelserna i kollegiets beslut kan dock tjäna som vägledning vid upprättandet av nya moderniserade stadgar för stiftelserna.

Bevarade urkunder för stiftelserna finns i avskrift upptagna i en särskild donationsbok, benämnd "Linköpings kommuns sociala särfonder". Mot denna bakgrund skall för stiftelserna gälla följande.

§ 2 Ekonomisk förvaltning
Den ekonomiska förvaltningen av stiftelsen skall omhänderhas av kommunstyrelsen, som kan uppdra denna till intern eller extern förvaltare.

§ 3 Disponibel avkastning
Av den årliga avkastningen skall minst en tiondel läggas till kapitalet. Återstående belopp är tillgängligt för utdelning.

§ 4 Ändamål
Disponibel avkastning skall användas inom det kommunområde som utgöres av före detta Stjärnorps kommun och för följande ändamål;

a driften av allmänna samlingslokaler; dock med undantag för sådana som äges eller drives av kommunen eller den kyrkliga församlingen,

b folkbildningsarbetet bland områdets invånare,

c anordnande av konserter och teaterföreställningar samt

d främjande av ungdomens fritidssysselsättningar under förutsättning att kommunala anslag icke utgå till samma slags verksamhet inom andra delar av kommunen.

§ 5 Beslutsfattare
Disponibel avkastning skall årligen ställas till kommunstyrelsens förfogande, vilken styrelse har att besluta om utdelning.

Kommunstyrelsen skall därvid tillkännage genom annonsering i ortstidningarna eller på annat sätt att ansökan om bidrag kan inges till styrelsen.

§ 6 Övrigt
Avkastning som inte utdelas skall endera läggas till kapitalet eller reserveras för utdelning under kommande år.

Stadgarna gäller från och med 1978-01-01

Kommunstyrelsen har 2013-08-20, § 263 delegerat beslutanderätten till Jan Skogberg, kultur- och fritidskontoret.

Per Arnöman

Sakkunnig idrottsfrågor Kultur- och fritidskontoret

Till e-postformulär för Per Arnöman

E-post: [email protected]

Senast uppdaterad den 13 mars 2023