Hoppa till huvudinnehåll

Carlstedtska stiftelsen

Carlstedtska stiftelsen, som har utdelning vart femte år (nästa utdelningstillfälle är år 2026) ska användas till något för före detta Linköpings stad nyttigt ändamål eller för "stadens förskönande", parkanläggningar eller dylikt. Med "staden" avses det område som år 1970 utgjordes av före detta Linköpings stad.

  • För vem: Verksamheter, utdelning efter ansökan
  • Område: Parker och anläggningar
  • Så här ansöker/nominerar du: Skriftlig ansökan som antingen kan skickas via brev till stiftelsen eller e-post till angiven kontakt i kontaktkortet
  • Sök senast: Vart femte år, annonsering sker i augusti/september året före
    utdelningsåret
  • Utdelning: Beslut om utdelning fattas av kommunstyrelsen.

Stadgarna gäller från och med 1978-01-01.

Fastställda av kommunfullmäktige 1977-12-20, § 219. Reviderade efter kammarkollegiets beslut 1995-03-28, Dnr 50-1032-95.

§ 1 Historik
Fonden har uppkommit genom testamente 1932-06-09, upprättat av Gustaf Carlstedt. Genom testamentet överlämnades visst kapitalbelopp till "Linköpings stad" under vissa villkor.

Så skall "en femtedel av fondens behållna avkastningen årligen tilläggas fondens kapitalbelopp samt övriga fyra femtedelar avsättas och uppsamlas för att vid varje femårsperiods slut användas till något för staden nyttigt ändamål eller stadens förskönande, parkanläggningar eller dylikt, varom kommunfullmäktige besluta".

Bevarade urkunder finns i avskrift upptagna i en särskild donationsbok, benämnd "Linköpings kommuns sociala särfonder".

§ 2 Ekonomisk förvaltning
Den ekonomiska förvaltningen av stiftelsen skall omhänderhas av kommunstyrelsen, som kan uppdra denna till intern eller extern förvaltare.

§ 3 Disponibel avkastning
Av den årliga avkastningen skall en femtedel läggas till kapitalet. Därefter skall kostnaden för donators gravunderhåll utgå.

Utdelning av återstående belopp får ske mellan vart femte och tionde år. Detta medför att ackumulerad avkastning kan användas för en större utdelning om så behövs efter femårsperiodens utgång utan att det hindras av föreskrift om utdelning vart femte år.   § 4 Ändamål Disponibel avkastning skall användas till något för f d Linköpings stad nyttigt ändamål eller för "stadens" förskönande, parkanläggning eller dylikt.

Med "staden" förstås det område som år 1970 utgjordes av f d Linköpings stad.

§ 5 Beslutsfattare
Disponibel avkastning skall vart femte år ställas till kommunfullmäktiges i Linköpings kommun förfogande, som har - efter beredning av kommunstyrelsen - att besluta om avkastningens användning.

§ 6 Övrigt
Avkastning som inte utdelas skall endera läggas till kapitalet eller reserveras för utdelning under kommande år.

Kamilla Dulaimi

Kommunledningsförvaltningen

Till e-postformulär för Kamilla Dulaimi

E-post: [email protected]

Senast uppdaterad den 1 december 2022