Hoppa till huvudinnehåll

Fru och Grosshandlare Otto Larssons stiftelse

Fru och Grosshandlare Otto Larssons stiftelse har till ändamål att bidra till Linköpings förskönande, särskilt anläggande av parker. Med "Linköping" avses det område som år 1970 utgjordes av före detta Linköpings stad.

För vem: Verksamheter, utdelning utan ansökan
Område: Parker och anläggningar

Inget ansökningsförfarande finns utan beslut om utdelning går som regel till samhällsbyggnadsnämnden.

Stadgarna gäller från och med 1978-01-01.

Fastställda av kommunfullmäktige 1977-12-20, § 219 Reviderade av kommunfullmäktige 1992-02-25, § 48 och av kommunstyrelsen 1995-12-05, § 605.

Kommunstyrelsen har 2009-09-08, § 307 delegerat beslutanderätten till controller Lars Lövgren.

§ 1 Historik
Fonden har bildats genom ett testamente 1930-02-18 upprättat av makarna Hulda och Otto Larsson.

Bevarade urkunder finns i avskrift upptagna i en särskild donationsbok, benämnd "Linköpings kommuns sociala särfonder".

§ 2 Ekonomisk förvaltning
Den ekonomiska förvaltningen av stiftelsen skall omhänderhas av kommunstyrelsen, som kan uppdra denna till intern eller extern förvaltare.

§ 3 Disponibel avkastning
Av den årliga avkastningen skall minst en tiondel läggas till kapitalet.

Återstående belopp är tillgängligt för utdelning.

§ 4 Ändamål
Disponibel avkastning skall användas för Linköpings förskönande, särskilt med tanke på anläggande av parker.

Med "Linköping" menas det kommunområde som år 1970 utgjorde f d Linköpings stad.

§ 5 Beslutsfattare
Disponibel avkastning skall årligen ställas till kommunstyrelsens förfogande, vilken har att besluta om utdelning.

§ 6 Övrigt
Avkastning som inte utdelas skall endera läggas till kapitalet eller reserveras för utdelning under kommande år.

Senast uppdaterad den 6 juli 2023