Hoppa till huvudinnehåll

Grundskolans samstiftelse

Grundskolans samstiftelses avkastning ska användas till förmån för eleverna vid grundskolan i Linköpings kommun. Barn- och ungdomsnämnden fördelar avkastningen på varje rektorsområde i förhållande till dessas elevantal.

För vem: Verksamheter, utdelning utan ansökan
Område: Skola och utbildning

Stadgarna gäller från och med 1979-03-01.

Fastställda av kommunfullmäktige 1979-04-24. Jämför kammarkollegiets beslut 1979-02-19. Reviderade av kommunfullmäktige 1992-02-25, § 48 och av kommunstyrelsen 1995-12-05, § 605.

§ 1 Historik
"Grundskolans i Linköping Samfond" har bildats genom sammanläggning av 95 enskilda donationsfonder tillkomna under åren 1742-1969 och med i huvudsak ursprungliga ändamål att lämna bidrag till skolelever.

De i Samfonden ingående fondernas ursprungliga namn framgår av bifogad förteckning.

Därutöver finns varje delfond upptagen i en särskild donationsbok innehållande bl a de föreskrifter som gällde för fonden före sammanläggningen.

Samfondens kapitalbelopp uppgår f n till ca 545 000 kronor och med en disponibel avkastning om ca 40 000 kronor.

§ 2 Ekonomisk förvaltning
Den ekonomiska förvaltningen av stiftelsen skall omhänderhas av kommunstyrelsen, som kan uppdra denna till intern eller extern förvaltare.

§ 3 Disponibel avkastning
Av den årliga avkastningen skall minst en tiondel läggas till kapitalet. Därefter skall betalas de kostnader för gravunderhåll som belastar i Samstiftelsen ingående fonder; nämligen fonderna (se förteckningen) nr:s 13, 46, 65 samt 80.

§ 4 Ändamål
Disponibel avkastning skall användas till förmån för eleverna vid grundskolan i Linköpings kommun som:

 • belöning eller uppmuntran åt elev, som visat goda kunskaper i särskilt ämne, god kamratanda eller berömvärd flit,
 • belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller gymnastik eller idrott,
 • belöning till elev, för insatser inom elevernas föreningsverksamhet,
 • stipendium för fortsatt utbildning, hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom- eller utomlands,
 • studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål eller
 • förvärv av materiel eller andra saker för elevernas trevnad eller för föreningsverksamheten bland dessa.

I intet fall får emellertid avkastningen användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

Vid beslut om utdelning ur Samstiftelsen skall hänsyn tas till föreskrifterna för de i Samstiftelsen ingående donationerna i den utsträckning som beslutsfattaren finner lämplig.

§ 5 Beslutsfattare
Disponibel avkastning skall ställas till barn- och ungdomsnämndens förfogande, vilken styrelse har att en gång årligen formellt besluta om utdelning.

§ 6 Handläggning
Barn- och ungdomsnämnden har att fördela avkastningen på varje rektorsområde i förhållande till dessas elevantal. Uppgift om tillgängligt belopp skall översändas till respektive rektor med begäran om förslag till utdelning. Rektor skall därvid - enligt barn- och ungdomsnämndens närmare anvisningar - ha haft samråd med lärare och övriga, som är verksamma vid skolan inom rektorsområdet, innan förslag avges.

§ 7 Övrigt
Avkastning som inte utdelas skall endera läggas till kapitalet eller reserveras för utdelning under kommande år.

Grundskolans i Linköping Samstiftelse

Numreringen nedan hänvisar till den av kommunen ingivna permutationsansökan hos kammarkollegiet. Ansökan finns i särtryck hos kommunkansliet.

 • Alfred Anderssons stipendiefond (2)
 • Lovisa och Albert Anderssons från Gammalstorp premiefond (3)
 • Sven och Maria Anderssons fond (4)
 • Johan och Karolina Arvidssons premiefond (6)
 • P August Arvidssons beklädnadsfond I (7)
 • P August Arvidssons beklädnadsfond II (8)
 • Askeby beklädnadsfond (9)
 • Stipendiefond till C David Bergels minne (10)
 • Anna Bergs premiefond (11)
 • Melker Brodins fond (13)
 • Cederskougska fonden (14)
 • Isak och Amanda Danells fond (15)
 • Per Erikssons skolfond (17)
 • Fredrikssonska fonden (19)
 • Carl och Hanna Fridlunds donationsfond för premier till skolbarn (21)
 • Systrarna Fridners minne (f d Åkerbo) (22)
 • Systrarna Fridners minne (f d Norra Valkebo) (23)
 • M von Gerdtens donationsfond (24)
 • Svante Gunnelands minnesfond (25)
 • Emelie Gustafssons fond (26)
 • Gyllengahms slöjdfond (27)
 • Gyllenhammars beklädnadsfond (28)
 • August och Lotta Hanssons donationsfond (29)
 • J A Hedbergs fond (30)
 • Johan Henrikssons fond (31)
 • Ameila Hjelms premiefond (33)
 • Karin Hjerts premiefond (34)
 • Idingstads donationsfond (36)
 • Beda Johanssons fond (40)
 • Carl och Elin Johanssons premiefond för småskolebarn (42)
 • August Jansons fond (43)
 • Rut Jonssons fond (44)
 • Jonssonska fonden (f d Norra Valkebo) (45)
 • Jonssonska fonden (f d Vårdnäs) Kaga skolas premiefond (47)
 • Adolf och Hilda Karlssons fond (48)
 • Alfred och Emma Karlssons fond (49)
 • K F Karlssons beklädnadsfond (50)
 • Fond för kvinnlig slöjd (51)
 • Kärna Högstadiums Kamratstipendium 1965 (52)
 • Kärna folkskolas premiefond (53)
 • Fonden för Lillkyrka klockarejord (54)
 • Carl Gustaf Lindéns fond (55)
 • Byggmästare Gösta Lindstens fond (56)
 • Linköpings Skollovskoloniförenings överlämnade medel (57)
 • Ljungs skolpremiefond (58)
 • Folkskollärarinnan Ellen Kindvalls fond (60)
 • Linköpings Sparbanks Jubileumsfond (61)
 • Ljungstedtska premiefonden (62)
 • F d handarbetslärarinnan Gerda Lundgrens premiefond (63)
 • Abraham Malmborgs stipendiefond (64)
 • Albert och Carolina Månssons minne (65)
 • Mörnerska slöjdfonden (67)
 • Anna och Konstantin Nordins premiefond (69)
 • Nordstrandska fonden (70)
 • Olof och Maria Nordsjös minne (73)
 • Petraeuska fonden (74)
 • Rappestads skolas jubileumsfond (76)
 • Rehnbergska fonden (77)
 • Överlärare Oskar Ringqvists fond (78)
 • Gustaf och Hanna Rudebecks donation (80)
 • Erik Hjalmar Segersteens beklädnadsfond (82)
 • Skeda skolpremiefond (83)
 • Sparbankens beklädnadsfond (84)
 • Ingegerd Stenmarks premiefond (85)
 • Stjärnorps skolpremiefond (86)
 • Lärarinnan Gertrud Söderbergs Premiefond (88)
 • Törnevalla skyttegilles syförenings beklädnadsfond (89)
 • Ulla och Anders Vahlqvists premiefond (91)
 • Föräldraföreningens och högstadiets vid Vasaskolans premiefond (92)
 • Makarna Westers donationsfond (93)
 • Kantor J G G Wimans skolpremiefond (95)
 • Vårdnäs skolkassas premiefond (96)
 • Värlafonden (97)
 • Gustav Edvard Yngves fond (99)
 • Folkskoleinspektör K-E Zackrissons minnesfond (100)
 • Åströmska fonden för beklädnad åt fattiga skolbarn i Wårdsberg (101)
 • Johanna Christina Lövendals donationsfond (101)
 • Österlundska beklädnadsfonden (102)
 • Östra Hargs magasinfond (103)
 • Fröströmska fonden (104)
 • Elsa Brändströms skolas samfond för grundskola (105)
 • med Gerda Anderssons premiefond, Gerda Anderssons stipendiefond, Elementarläroverkets för flickor tennisfond, Enkroneföreningens premiefond, Edith Galins minnesfond, Elsa Hanssons minne, Fröken Majs Klockhoffs Jubileumsfond, Ragnhild Lundbergs premiefond, Kerstin Pehardts fond, Fru Beatrice Närlinges premiefond (111)
 • 1891 års studenters stipendiefond (115)
 • Ulf Bjartmars Kamratpremium (121)
 • Gösta Bertil Wilhelm Brantings stipendiefond (122)
 • Axel Hallins stipendiefond (136)
 • Lärarfruarnas stipendiefond (152)
 • Läroverksungdomens stipendiefond (154)
 • Sandbergska stipendiefonden (175 b)
 • Swebilii stipendiefond (180)
 • Sällskapet N.N:s premiefond (183)
 • Erland Ugglas fond (188)
 • Falkenbergs stipendiefond (205)
 • Kindboms stipendiefond (207)

 

Senast uppdaterad den 5 juli 2021