Gymnasieskolans samstiftelse

Gymnasieskolans samstiftelses avkastning ska användas till förmån för eleverna på gymnasieskolan i Linköpings kommun (dock inte elever vid Anders Ljungstedts gymnasium och vuxenstuderande vid Elsa Brändströms skola).

För vem: Verksamheter, utdelning utan ansökan
Område: Skola och utbildning

Bildningsnämnden fördelar avkastningen till varje enskild gymnasieskola i förhållande till dessa elevantal.

Stadgar

Stadgarna gäller från och med 1979-03-01.

Fastställda av kommunfullmäktige 1979-05-29. Jämför kammarkollegiets beslut 1979-02-19. Reviderade av kommunfullmäktige 1992-02-25, § 48 och av kommunstyrelsen 1995-12-05, § 605.

Bildningsnämnden har 2003-12-11, § 240 delegerat till Ulla Gustavsson, Kompetensgrupp Utbildning att besluta om utdelning.

§ 1 Historik
"Gymnasieskolans i Linköping Samfond" har bildats genom sammanläggning av 108 enskilda donationsfonder tillkomna under åren 1699-1965 och med i huvudsak ursprungliga ändamål att lämna bidrag till gymnasieelever.

De i Samfonden ingående fondernas ursprungliga nämnd framgår av bifogad förteckning.

Därutöver finns varje delfond upptagen i en särskild donationsbok innehållande bl a de föreskrifter som gällde för fonden före sammanläggningen.

Samfondens kapitalbelopp uppgår f n till ca 1 152 000 kronor med en disponibel avkastning om ca 80 000 kronor.

§ 2 Ekonomisk förvaltning
Den ekonomiska förvaltningen av stiftelsen skall omhänderhas av kommunstyrelsen, som kan uppdra denna till intern eller extern förvaltare.

§ 3 Disponibel avkastning
Av den årliga avkastningen skall minst en tiondel läggas till kapitalet. Därefter skall betalas de kostnader för gravunderhåll som belastar i stiftelsen ingående fonder; nämlingen fonderna (se förteckningen) nr:s 5, 68, 79, 98, 149 samt 161.

§ 4 Ändamål
Disponibel avkastning skall användas till förmån för eleverna vid gymnasieskolan (dock ej elever vid Ljungstedtska skolan och vuxenstuderande vid Elsa Brändströms skola) i Linköpings kommun, som:

 • belöning eller uppmuntran åt elev, som visat goda kunskaper i särskilt ämne, god kamratanda eller berömvärd flit,
 • belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller gymnastik eller idrott,
 • belöning till elev, för insatser inom elevernas föreningsverksamhet,
 • stipendium för fortsatt utbildning, hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom- eller utomlands,
 • studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål eller
 • förvärv av materiel eller andra saker för elevernas trevnad eller för föreningsverksamheten bland dessa.

I intet fall får emellertid avkastningen användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

Vid beslut om utdelning ur stiftelsen skall hänsyn tas till föreskrifterna för de i stiftelsen ingående donationerna i den utsträckning som beslutsfattaren finner lämplig.

§ 5 Beslutsfattare
Disponibel avkastning skall ställas till bildningsnämndens förfogande, vilken styrelse har att en gång årligen formellt besluta om utdelning.

§ 6 Handläggning
Bildningsnämnden har att fördela avkastningen på varje enskild gymnasieskola i förhållande till dessas elevantal. Uppgift om tillgängligt belopp skall översändas till respektive rektor med begäran om förslag till utdelning. Rektor skall därvid - enligt skolstyrelsens närmare anvisningar - ha haft samråd med lärare och övriga, som är verksamma vid skolan inom rektorsområdet, innan han avger förslag.

§ 7 Övrigt
Avkastning som inte utdelas skall endera läggas till kapitalet eller reserveras för utdelning under kommande år.

Gymnasieskolans i Linköping stiftelse

Numreringen nedan hänvisar till den av kommunen ingivna permutationsansökan hos kammarkollegiet. Ansökan finns i särtryck hos kommunledningskontoret.

Ingående delfonder:
 • Albert Anderssons beklädnadsfond (1)
 • Anderssonska skolfonden (5)
 • Björners slöjdskolefond (12)
 • Dederings beklädnadsfond (16)
 • Borgmästaren Sam. Conrad Flodins stipendiefond (18)
 • Alfred Fridéns premiefond (20)
 • Amalia Hjelms donation (32)
 • Oskar Holtes minnesfond (35)
 • Jacobssons beklädnadsfond (37)
 • Oscar Jansons beklädnadsfond för fattiga skolbarn (f d Stjärnorp) (38)
 • Oscar Jansons beklädnadsfond för fattiga skolbarn (f d Vreta kloster) (39)
 • Carl Johanssons beklädnadsfond (41)
 • Möllers beklädnadsfond (66) Nilssonska barnbeklädnadsfonden (68)
 • Nordvalls beklädnadsfond (71)
 • Nordvalls livräntefond (72)
 • August Petersons fond nr 1 (75)
 • Hanna och Gustaf Rudebecks donation (79)
 • Hanna Westmans fond för fattiga skolbarn (94)
 • Ygbergska fonden (98)
 • Elsa Brändströms skolas samfond för gymnasieskola (106)
 • med Stipendiefonden "Elsa Brändströms minne", Lea Abrahamssons minnesfond, Barnföreningens stipendiefond, Rektor Karin Björklunds premiefond, En Bokväns premiefond, Jubileumsfonden, Rektor Louise Ugglas premiefond, Åttonde klassens stipendium, Olof och Maria Nordsjös Minne, Forskåls stipendiefond (206)
 • Lindorffs stipendiefond (208)
 • Nicolai stipendiefond (210)
 • Nilsson-Aschanianska Praemii-fonden (211)
 • Norénska stipendiefonden (212)
 • Ohrlings fysikaliefond (213)
 • Advokat Emil Olssons fond (214)
 • Palmqvists stipendiefond (215)
 • Pipers stipendiefond (216)
 • De Rogiers stipendiefond (217)
 • Rulanders stipendiefond (218)
 • Scharffs stipendiefond (219)
 • Sebaldts stipendiefond (220)
 • Nymanssons stipendiefond (Enligt kammarkollegiets beslut 1980-01-10)
 • Harry Öjesjös minnesfond (Enligt kommunfullmäktiges beslut 1979-04-24)
 • Nisbeths stipendiefond (163)
 • Fritiof Nissars Stipendiefond (164)
 • Olof och Maria Nordsjös minne (165)
 • Syskonen Nordströms stipendiefond (166)
 • Hantverks och Industriutställningens i Linköping 1920 stipendiefond (167)
 • Erik Birger Leonard Nordvalls stipendiefond (169)
 • Onämnds stipendiefond (170)
 • A P Petterssons släktstipendiums fond (171)
 • Knut Pihlströms fond (173)
 • Rehnbergs stipendiefond (174)
 • Professor Bernhard Risbergs premiefond (175)
 • Sextioen studentgenerationers 1867-1927 stipendiefond för språkstudier utomlands av elever vid Linköpings Högre Allmänna Läroverk (176)
 • J D Simonssons minnesfond (177)
 • Linköpings frivilliga skarpskyttecorps gymnastikstipendium (178)
 • Sällskapet IOT:s och professor B Risbergs premiefond (182)
 • Teaterklubbens stipendiefond (184)
 • 25-årsstudenternas stipendiefond (185)
 • K P Tollins stipendiefond (186)
 • Wahlqvist-Carlstedtska stipendiefonden (189)
 • Rektor Alb. J:son Vaernéus stipendiefond (190)
 • Waetterdahls stipendiefond (191)
 • Viktor von Vegesacks premiefond (192)
 • Filosofie Doktor Magnus Wallinders Premiefond (193)
 • Läroverksadjunkten Karl Axel Paulus Wahrbergs stipendie- och premiestiftelse (194)
 • Westlings stipendiefond (195)
 • Johan Gustaf Westmans stipendiefond (196)
 • Läroverksadjunkt Josua Willéns premium i teckning (197)
 • Gustav Witts premiefond (198) Beckmans stipendiefond (199)
 • Buréns stipendiefond (200)
 • Carlströms stipendiefond (201)
 • Curmans stipendiefond (202)
 • Ekenbergs stipendiefond (203)
 • Elgeri stipendiefond (204)
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 6 november 2017