Hoppa till huvudinnehåll

Kapten Anton Ridderstads stiftelse

Kapten Anton Ridderstads stiftelse, som har utdelning vart femte år (nästa utdelningstillfälle är år 2024) ska användas till något allmännyttigt för staden eller för befintliga institutioner inom staden. Med "staden" menar man det område som år 1970 var Linköpings stad.

  • För vem: Verksamheter, utdelning efter ansökan
  • Område: För staden
  • Så här ansöker/nominerar du: Skriftlig ansökan som antingen kan skickas via brev till stiftelsen eller e-post till angiven kontakt i kontaktkortet
  • Sök senast:Vart femte år, information om utdelning skickas ut till vissa verksamheter enligt en särskild sändlista.
  • Utdelning: Beslut om utdelning fattas av kommunstyrelsen.

Fastställda av kommunfullmäktige 1977-12-20, § 219.
Reviderade av kommunfullmäktige 1992-02-25, § 48 och av kommunstyrelsen 1995-12-05, § 605.

§ 1 Historik
Fonden har uppkommit genom testamente 1932-12-24, upprättat av Anton Ridderstad. I testamentet förordnades att visst belopp skulle överlämnas till "Linköpings stad" att utgöra en fond med rubricerat namn.

Fondens avkastning skall "vart femte år användas till något för staden eller inom staden befintliga institutioner gagneligt, allmännyttigt ändamål".

Bevarade urkunder finns i avskrift upptagna i en särskild donationsbok, benämnd "Linköpings kommuns sociala särfonder".

§ 2 Ekonomisk förvaltning
Den ekonomiska förvaltningen av stiftelsen skall omhänderhas av kommunstyrelsen, som kan uppdra denna till intern eller extern förvaltare.

§ 3 Disponibel avkastning
Av den årliga avkastningen skall minst en tiondel läggas till kapitalet.

Återstående belopp fonderas för sig under fem år. Femte året är den sålunda fonderade avkastningen tillgänglig för utdelning.

§ 4 Ändamål
Disponibel avkastning skall användas till något för före detta Linköpings stad eller inom "staden" befintliga institutioner gagneligt, allmännyttigt ändamål.

Med "staden" förstås det område som år 1970 utgjordes av före detta Linköpings stad.

§ 5 Beslutsfattare
Disponibel avkastning skall vart femte år ställas till kommunstyrelsens förfogande, vilken styrelse har att besluta om föreskriven användning.

§ 6 Övrigt
Avkastning som inte utdelas skall endera läggas till kapitalet eller reserveras för utdelning under kommande år.

Stadgarna gäller fr o m 1978-01-01

Kamilla Dulaimi

Kommunledningsförvaltningen

Till e-postformulär för Kamilla Dulaimi

E-post: [email protected]

Senast uppdaterad den 6 juli 2023