Karl och Hulda Gelins minnesstiftelse

För vem: Verksamheter, utdelning utan ansökan
Område: Parker och anläggningar

Karl och Hulda Gelins minnesstiftelse har till ändamål att bidra till Linköpings förskönande, särskilt till blomsteranläggningar på allmänna platser inom Linköpings stad. Med "Linköping" avses det område som år 1970 utgjordes av f d Linköpings stad. Inget ansökningsförfarande finns utan beslut om utdelning går som regel till samhällsbyggnadsnämnden.

Fastställda av kommunfullmäktige 1977-12-20, § 219.
Reviderade av kommunfullmäktige 1992-02-25, § 48 och av kommunstyrelsen 1995-12-05, § 605.

§ 1 Historik
Fonden har bildats genom ett testamente 1956-08-24 upprättat av makarna Karl och Hulda Gelin från Linköping.

Bevarade urkunder finns i avskrift upptagna i en särskild donationsbok, benämnd "Linköpings kommuns sociala särfonder".

§ 2 Ekonomisk förvaltning
Den ekonomiska förvaltningen av stiftelsen skall omhänderhas av kommunstyrelsen, som kan uppdra denna till intern eller extern förvaltare.

§ 3 Disponibel avkastning
Av den årliga avkastningen skall minst en tiondel läggas till kapitalet.

Återstående belopp är tillgängligt för utdelning.

§ 4 Ändamål
Disponibel avkastning skall användas till blomsteranläggningar på allmänna platser inom det område som år 1970 utgjordes av f d Linköpings stad.

§ 5 Beslutsfattare
Disponibel avkastning skall årligen ställas till kommunstyrelsens förfogande, vilken har att besluta om utdelning.

§ 6 Övrigt
Avkastning som inte utdelas skall endera läggas till kapitalet eller reserveras för utdelning under kommande år.

Stadgarna gäller fr o m 1978-01-01

Kommunstyrelsen har 2009-09-08, § 307 delegerat beslutanderätten till controller Lars Lövgren.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 5 juli 2018