Hoppa till huvudinnehåll

Katedralskolans samstiftelse för Naturhistoriska museet

Katedralskolans samstiftelse för Naturhistoriska museet har till ändamål att gagna skolans naturhistoriska museum och dess samlingar som är inrymda i Fenomenmagasinet.

  • För vem: Verksamheter, utdelning utan ansökan.
  • Område: Skola och utbildning
  • Utdelning: Bildningsnämnden har delegerat till Katedralskolan att besluta om utdelning.

Fastställda av kommunfullmäktige 1979-05-29.
Jämför kammarkollegiets beslut 1979-02-19.
Reviderade av kommunfullmäktige 1992-02-25,
§ 48 och av kommunstyrelsen 1995-12-05, § 605.

§ 1 Historik
"Katedralskolans i Linköping Samfond för naturhistorisk museet" har bildats genom sammanläggning av fyra (4) enskilda donationsfonder och med i huvudsak ursprungliga ändamål att gagna skolans naturhistoriska museum och dess samlingar.

De i Samfonden ingående fondernas ursprungliga namn framgår av bifogad förteckning.

Därutöver finns varje delfond upptagen i en särskild donationsbok innehållande bl a de föreskrifter som gällde för fonden före sammanläggningen.

Samfondens kapitalbelopp uppgår för närvarande till cirka 40 000 kronor och med en disponibel avkastning om cirka 3 000 kronor.

§ 2 Ekonomisk förvaltning
Den ekonomiska förvaltningen av stiftelsen skall omhänderhas av kommunstyrelsen, som kan uppdra denna till intern eller extern förvaltare.

§ 3 Disponibel avkastning
Av den årliga avkastningen skall minst en tiondel läggas till kapitalet. Återstående belopp är tillgängligt för utdelning.

§ 4 Ändamål
Disponibel avkastning skall användas till ändamål som gagnar naturhistoriska museet och dess samlingar.

I intet fall får emellertid avkastningen användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

§ 5 Beslutsfattare
Disponibel avkastning skall ställas till bildningsnämndens förfogande, vilken styrelse - efter hörande av Katedralskolans rektor och berörda lärare - har att besluta om utdelning.

§ 6 Övrigt
Avkastning som inte utdelas skall endera läggas till kapitalet eller reserveras för utdelning under kommande år.

Barn och ungdomsnämnden har 2003-12-17, § 196 delegerat beslutanderätten till Åke Runnestad, Ekonomi och finans.

Stadgarna gäller fr o m 1979-03-01.

Ingående delfonder Numreringen nedan hänvisar till den av kommunen ingivna permutationsansökan hos kammarkollegiet. Ansökan finns i särtryck hos kommunkansliet.

Andrés minnefond (118) Lärarekvartettens fond (153) Museifonden från 1920 års utställning (168) Christian Stenhammars stipendiefond (179

Senast uppdaterad den 1 december 2022