Katedralskolans samstiftelse för Naturhistoriska museet

Katedralskolans samstiftelse för Naturhistoriska museet har till ändamål som gagnar Naturhistoriska museet och dess samlingar som är inrymda i Fenomenmagasinet.

Fastställda av kommunfullmäktige 1979-05-29.
Jämför kammarkollegiets beslut 1979-02-19.
Reviderade av kommunfullmäktige 1992-02-25,
§ 48 och av kommunstyrelsen 1995-12-05, § 605.

§ 1 Historik
"Katedralskolans i Linköping Samfond för naturhistorisk museet" har bildats genom sammanläggning av fyra (4) enskilda donationsfonder och med i huvudsak ursprungliga ändamål att gagna skolans naturhistoriska museum och dess samlingar.

De i Samfonden ingående fondernas ursprungliga namn framgår av bifogad förteckning.

Därutöver finns varje delfond upptagen i en särskild donationsbok innehållande bl a de föreskrifter som gällde för fonden före sammanläggningen.

Samfondens kapitalbelopp uppgår för närvarande till cirka 40 000 kronor och med en disponibel avkastning om cirka 3 000 kronor.

§ 2 Ekonomisk förvaltning
Den ekonomiska förvaltningen av stiftelsen skall omhänderhas av kommunstyrelsen, som kan uppdra denna till intern eller extern förvaltare.

§ 3 Disponibel avkastning
Av den årliga avkastningen skall minst en tiondel läggas till kapitalet. Återstående belopp är tillgängligt för utdelning.

§ 4 Ändamål
Disponibel avkastning skall användas till ändamål som gagnar naturhistoriska museet och dess samlingar.

I intet fall får emellertid avkastningen användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

§ 5 Beslutsfattare
Disponibel avkastning skall ställas till bildningsnämndens förfogande, vilken styrelse - efter hörande av Katedralskolans rektor och berörda lärare - har att besluta om utdelning.

§ 6 Övrigt
Avkastning som inte utdelas skall endera läggas till kapitalet eller reserveras för utdelning under kommande år.

Barn och ungdomsnämnden har 2003-12-17, § 196 delegerat beslutanderätten till Åke Runnestad, Ekonomi och finans.

Stadgarna gäller fr o m 1979-03-01.

Ingående delfonder Numreringen nedan hänvisar till den av kommunen ingivna permutationsansökan hos kammarkollegiet. Ansökan finns i särtryck hos kommunkansliet.

Andrés minnefond (118) Lärarekvartettens fond (153) Museifonden från 1920 års utställning (168) Christian Stenhammars stipendiefond (179

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 13 juni 2016