Leonard och Ida Westmans stiftelse för Linköpings stiftsbibliotek

Leonard och Ida Westmans stiftelse för Linköpings stiftsbibliotek ska finansiera inköp och inbindning av originalarbeten i utländsk historia

Fastställda av kommunfullmäktige 1978-05-30, § 107.
Jämför kammarkollegiets beslut 1975-07-01, dnr 1079/74.
Reviderade av kommunfullmäktige 1992-02-25, § 48 och av kommunstyrelsen 1995-12-05, § 605.

§ 1 Historik
Fonden har bildats genom ett gåvobrev 1909-07-27 upprättat av kaptenen Henric Westman.

Enligt föreskrifterna i gåvobrevet skall årligen 25% av avkastningen kapitaliseras varefter återstående skall

"användas till inköp och inbindning av originalarbeten (ej öfversättningar eller bearbetningar) å utländsk historia".

I ändamålsföreskriften anges närmare vilken litteratur som bör inköpas (se § 4 nedan).

Gåvobrevet innehåller vidare detaljerade föreskrifter om hur beslut skall fattas om inköp för fondens avkastning. Dessa föreskrifter har dock upphävts genom ovannämnda permutationsbeslut.

Bevarade urkunder finns i avskrift upptagna i en särskild donationsbok, benämnd "Linköpings kommuns sociala särfonder".

§ 2 Ekonomisk förvaltning
Den ekonomiska förvaltningen av stiftelsen skall omhänderhas av kommunstyrelsen, som kan uppdra denna till intern eller extern förvaltare.

§ 3 Disponibel avkastning
Av den årliga avkastningen skall genom förvaltarens försorg 25% läggas till kapitalet.

Återstående belopp är tillgängligt för utdelning.

§ 4 Ändamål
Disponibel avkastning skall användas till inköp och inbindning av originalarbeten i utländsk historia. Om emellertid hinder skulle uppstå för ett arbetes fullständiga utgivande, får översättning inköpas.

Med utländsk historia förstås såväl politisk historia som rätts-, konst-, litteratur-, ekonomisk och krigshistoria.

Eftersom Linköping är förläggningsort för flera regementen skall vid inköpen särskilt tillses att förvärv sker av för militära studier behövlig krigshistorisk litteratur.

§ 5 Beslutsfattare
Disponibel avkastning ställes årligen till kultur- och fritidsnämndens förfogande, vilken nämnd har att besluta om medlens användning.

Kultur- och fritidsnämnden äger uppdra åt bibliotekschefen eller annan tjänsteman vid stadsbiblioteket att på nämndens vägnar besluta om inköp av i § 4 omnämnd litteratur.

Om sådant uppdrag lämnas skall redovisning över inköpen årligen lämnas till kultur- och fritidsnämnden.

§ 6 Övrigt
Avkastning som inte användes för inköp av litteratur det år den är disponibel skall tillföras en dispositionsfond som i sin helhet får utnyttjas enligt föreskriften i § 4 när så anses lämpligt.

Stadgarna gäller fr o m 1978-01-01.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 13 juni 2016