Linköpings kommuns stipendium för mångfalds-, integrations- och jämlikhetsarbete

Linköpings kommuns stipendium för mångfalds-, integrations- och jämlikhetsarbete
Stipendiet är till för att lyfta fram dem som för arbetet för mångfald, integration och jämlikhet framåt i Linköping.
Mottagare av stipendiet kan vara en enskild person, en organisation, förening eller motsvarande sammanslutning som aktivt och framgångsrikt arbetat med frågorna.

Förfrågningar kan göras hos kommunledningskontoret

Marie Eriksson-Daun

Utvecklingsstrateg Kommunledningsförvaltningen

Skicka e-post till Marie Eriksson-Daun

E-post: Marie.Eriksson-Daun@linkoping.se

Telefon: 013-26 34 04

Linköpings kommun
Kommunstyrelsen
581 81 Linköping

senast i mitten av oktober

Märk kuvertet med "Förslag stipendiat mångfaldsfrågor"

Stadgar för Stiftelsen Linköpings kommuns stipendium för mångfalds-, integrations- och jämlikhetsarbete

Stadgarna fastställda av kommunfullmäktige 2003-02-25, § 30
Reviderade av kommunfullmäktige 2004-06-15, § 146

§ 1 Historik
Stiftelsen har tillkommit genom utdelning med trehundratusen kronor från Westman-Wernerska stiftelsen år 2003. Stiftelsens kapital kan utökas genom insättningar från enskilda, organisationer och föreningar med flera.

§ 2 Ekonomisk förvaltning
Den ekonomiska förvaltningen av stiftelsen skall omhänderhas av kommunstyrelsen i Linköpings kommun, som kan uppdra denna till intern eller extern förvaltning.

§ 3 Disponibel avkastning
Av den årliga avkastningen skall minst en tiondel läggas till kapitalet. Återstående belopp är disponibelt för utdelning.

§ 4 Ändamål
Linköpings kommun demokratistipendium är till för att uppmärksamma och manifestera enskilda människor, organisationer eller föreningar som genom påtagliga insatser för demokratin fört mångfalds-, integrations- eller jämlikhetsarbetet framåt inom kommunen.

§ 5 Mottagare av stipendium
Mottagare av stipendiet kan vara en enskild individ, en organisation, förening eller motsvarande sammanslutning som aktivt och framgångsrikt arbetat med frågor enligt ändamålet. Vid utdelningen skall särskilt uppmärksammas om någon visat speciellt mod i arbetet.

§ 6 Antal årliga stipendier
Det tillgängliga beloppet för stipendium kan utdelas helt eller delat.

§ 7 Beslutande organ
Beslut om stipendiat, motivering till stipendiet samt formerna för utdelandet av detta skall fattas av en kommitté, bestående av presidierna i kommunstyrelsen, barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden. Kommitténs ordförande skall utgöras av kommunstyrelsens ordförande.

§ 8 Tid för utdelning
Stipendium utdelas årligen i samband med kommunfullmäktiges ordinarie decembersammanträde.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 13 juni 2016