Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Miljö- och naturvårdsstipendium

Stipendiet delas ut till enskild person, ideell förening, företag eller organisation, som utfört föredömliga insatser för miljön och naturen i Linköpings kommun.

Utdelning av stipendiet sker årligen vid kommunfullmäktiges sammanträde i december.

  • Du kan ansöka: Du kan nominera dig själv, någon annan enskild person, en organisation, en ideell förening eller ett företag.

  • Så här ansöker/nominerar du: Skicka in nominering med brev eller via e-postformulär.

  • Sök senast: För 2021 års stipendium skicka in förslag senast 8 oktober.

§ 1 Historik
Kommunfullmäktige i Linköpings kommun har beslutat anslå ett belopp om 100 000 kronor ur Westman-Wernerska fonden, vilket belopp skall utgöra en stipendiefond, vars avkastning skall utdelas i form av miljö- och naturvårdsstipendium.

§ 2 Ekonomisk förvaltning

Den ekonomiska förvaltningen av stiftelsen skall omhänderhas av kommunstyrelsen.

§ 3 Disponibel avkastning

Av den årliga avkastningen skall minst en tiondel läggas till kapitalet. Återstående belopp skall användas för utdelning av ett eller flera stipendier.

§ 4 Ändamål

Stipendium skall årligen utdelas till enskild person, ideell förening, företag eller organisation, som utfört föredömliga insatser för miljön och naturen i Linköpings kommun.

§ 5 Tid för utdelning

Stipendium skall utdelas vid varje årsskifte på sätt nedan anges.

§ 6 Beslutande organ

Beslut om stipendiat, motivering till stipendiet samt formerna för utdelandet av detta skall fattas av en kommitté med sex ledamöter. Av dessa utses en av kommunstyrelsen en ledamot, som bör vara det miljöansvariga kommunalrådet, som också skall vara ordförande i utdelningskommittén. Två ledamöter utses av bygg- och miljönämnden i Linköping, två av samhällsbyggnadsnämnden i Linköping och en av studieförbundet Studiefrämjandet.

Ledamöterna i kommittén utses för en tid av fyra år räknat fr o m den 1 januari näst efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige ägt rum.

Kommunstyrelsen utser sekreterare och svarar för övriga eventuellt erforderliga administrationskostnader.

Ledamöterna äger rätt till arvoden enligt vad som gäller för kommunens förtroendevalda och varje nämnd svarar för sina ledamotskostnader; kommunstyrelsen jämväl för Studiefrämjandets ledamot.

§ 7 Handläggning

Kommittén bör samråda med inom kommunen verksamma miljö- och naturvårdsorganisa­tioner innan beslut fattas om stipendiat. Det åligger vidare kommittén att i god tid före besluts fattande tillkännage genom annonsering i ortstidningarna eller på annat sätt att förslag med motivering på lämpliga stipendiater kan ges in till kommittén.

§ 8 Övrigt

Disponibel avkastning som inte kan utdelas visst år skall sparas till kommande års utdelningar.

Revideringar

Fastställda av kommunfullmäktige 1988-02-16, § 25.
Reviderade av kommunfullmäktige 1995-06-13, § 134.
Reviderade av kommunfullmäktige 1992-02-25, § 48
och av kommunstyrelsen 1995-12-05, § 605.
Reviderade av kommunfullmäktige 1998-12-15, § 206.
Reviderade av kommunfullmäktige 2003-08-26, § 153
Reviderade av kommunfullmäktige 2007-09-25, §.185
Reviderade av kommunfullmäktige 2011-08-30, § 152

Förslag på stipendiat med motivering skickas till:

Miljö- och naturvårdsstipendium

Ange ”Ansökan miljö- och naturvårdsstipendium 2021” i meddelandefältet.

Till e-postformulär för Miljö- och naturvårdsstipendium

E-post: kommunledningsforvaltningen@linkoping.se

Caroline Kristensson

Miljöstrateg Hållbarhetsenheten, Planeringsstaben

Till e-postformulär för Caroline Kristensson

E-post: caroline.kristensson@linkoping.se

Eller via post:

Linköpings kommun
Miljö- och naturvårdsstipendium
att: Caroline Kristensson
Kommunledningskontoret 
581 81 Linköping

Senast uppdaterad den 9 september 2021