Hoppa till huvudinnehåll

Stiftelsen Järnvägsmuséet

Stiftelsen Järnvägsmuséets avkastning ska användas som stöd till öppethållande av järnvägsmuséet.

Fastställda av kommunstyrelsen 1993-06-08, § 249.

§ 1 Historik
Stiftelsen har tillkommit genom gåva från Östergötlands järnvägsmuseiförening år 1993.

§ 2 Ändamål
Stiftelsen har till ändamål att lämna ekonomiskt stöd till öppethållande av järnvägsmuséet samt i den mån det är möjligt, bidraga till dess vård och utveckling.

§ 3 Ekonomisk förvaltning
Den ekonomiska förvaltningen av stiftelsen skall omhänderhas av kommunstyrelsen, som kan uppdra denna till intern eller extern förvaltare.

§ 4 Disponibel avkastning
Av den årliga avkastningen skall minst en tiondel läggas till kapitalet.

Återstående belopp är tillgängligt för utdelning.

§ 5 Beslutsfattare
Avkastningen utbetalas till driftansvarig organisation som bidrag till driftkostnaderna för järnvägsmuséet.

§ 6 Undantag från tillsyn
Stiftelsen skall vara undantagen från tillsyn enligt lagen 1929:116 om tillsyn över stiftelser.

Senast uppdaterad den 5 juli 2021