Hoppa till huvudinnehåll

Stiftelsen Östgöta Correspondentens fond

Stiftelsen Östgöta Correspondentens fond till Linköpings stifts- och landsbibliotek ska uteslutande användas till att möjliggöra förvärv av tryckta eller på annat sätt mångfaldigade dokument som belyser Linköpings och Östergötlands historiska, ekonomiska och kulturella utveckling och därigenom kan komplettera den s k Östgötasamlingen.

Avkastningen får inte användas för andra medieförvärv till biblioteket eller till bibliotekets löpande drift.

Fastställda av kommunfullmäktige i Linköpings kommun den 20 juni 2000, § 112.

§ 1 Historik
Stiftelsen har tillkommit genom gåvobrev på 200 000 kronor den 16 mars 2000 från AB Correspondenten i Linköping.

§ 2 Ändamål
Stiftelsens avkastning skall uteslutande användas till följande ändamål: att möjliggöra förvärv av tryckta eller på annat sätt mångfaldigade dokument som belyser Linköpings och Östergötlands historiska, ekonomiska och kulturella utveckling och därigenom kan komplettera den s k Östgötasamlingen. Avkastningen får inte användas för andra medieförvärv till biblioteket eller till bibliotekets löpande drift.

Fondkapitalet får under tjugofem år från gåvodatum räknat icke utnyttjas.

§ 3 Ekonomisk förvaltning
Den ekonomiska förvaltningen av stiftelsen skall omhänderhas av kommunstyrelsen.

§ 4 Disponibel avkastning
Av den årliga avkastningen skall minst en tiondel läggas till kapitalet. Återstående belopp utbetalas efter beslut och redovisning enligt § 5.

§ 5 Beslutsfattare
Disponibel avkastning ställs årligen till kultur- och fritidsnämndens förfogande, vilken nämnd har att besluta om medlens användning.

Kultur- och fritidsnämnden äger uppdra åt bibliotekschefen eller annan tjänsteman vid stiftsbiblioteket att på nämndens vägnar besluta om inköp av i § 2  omnämnda dokument.

Om sådant uppdrag lämnas skall redovisning över inköpen årligen lämnas till kultur- och fritidsnämnden.

§ 6 Stadgeändring
Ändring av stiftelsens stadgar avseende § 3 fastställs av kommunfullmäktige. I övrigt gäller stiftelselagens (1994:1220) bestämmelser om ändring av föreskrifter i stiftelseförordnande.

Senast uppdaterad den 5 juli 2021