Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Westman-Wernerska stiftelsen, forskningsmedel

Westman-Wernerska stiftelsen, forskningsmedel, kan lämna bidrag till mindre arkeologiska utgrävningar, bidrag till vetenskapliga uppsatser och undersökningar av värde för kommunen, med mera. Stiftelsen byggs upp av ränta på ej utbetald utdelning från Westman-Wernerska stiftelsen. Annonsering om möjlighet att söka sker i regel i september varje år. Utdelning från forskningsmedel sker i regel en gång per år i december månad.  Beslut om utdelning fattas av Nämnden för Westman-Wernerska stiftelsen.

§ 1 Historik
Kapten Henric Westman överlämnade genom gåvobrev 1913-12-17 (se Westman-Wernerska stiftelsen) vissa penningmedel till Linköpings stad.

I detta gåvobrevs punkt 8 d) föreskrevs att bidrag ur stiftelsen kunde lämnas till

Senare överlämnade Westman år 1933 gåvobrev till staden (se bestämmelserna för Westman-Wernerska stiftelsens 1933 års tillägg) där punkten 10 grundar här aktuell stiftelse.

Gåvobreven finns i avskrift intaget i donationsboken, benämnd "Linköpings kommuns sociala särfonder".

§ 2 Ekonomisk förvaltning
Kommunstyrelsen har förvaltaruppdraget för stiftelsen men har uppdragit den ekonomiska förvaltningen (placeringsverksamheten) till Östgöta Enskilda Bank (Kommunstyrelsen den 12 december 1995, § 605.)

§ 3 Disponibel avkastning
Utdelningsbaret belopp efter resp femårsperiods utgång avskiljs från Westman-Wernerska stiftelsens depå till särskild depå benämnd Westman-Wernerska stiftelsen, forskningsmedel, varifrån utbetalning sker av beviljad utdelning. Räntan på denna depå är i sin helhet utdelningsbar.

§ 4 Ändamål
Stiftelsen har följande ändamål: "Tillvaratagande och beskrifning af arkeologiska fynd, som påträffas inom staden, och till undersökningar rörande i främsta rummet i Linköpings stads och i andra rummet Östergötlands historia".

10:o. Om inom Linköpings stad (Domkyrko- och S:ct Lars församling samt Johannelunds och Berga församlingar) vid byggnaders rivning, grävningar med mera fynd görs, som bära vetenskapligt undersökas och beskrivas, må utan hinder av vad i 5:o av gåvobrevet den 17 december 1913 föreskrivits mindre anslag ur Westman-Wernerska stiftelsens dispositionsfond kunna erhållas, årligen dock högst 5 000 kronor, utan att invänta femårstidpunkten efter ansökan av "chefen för  Östergötlands och Linköpings stads museum" och sedan donationsfondens nämnd och stadens fullmäktige eller drätselkammare därtill lämnat sitt medgivande.

§ 5 Beslutsfattare
Beslut om utdelning fattas av nämnden för Westman-Wernerska stiftelsen. Nämnden består av fem ledamöter som utses av kommunfullmäktige för en femårsperiod.

§ 6 Övrigt
Avkastning som inte utdelas skall endera läggas till kapitalet eller reserveras för utdelning under kommande år.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 13 juni 2016