Hoppa till huvudinnehåll

Westman-Wernerska stiftelsen, forskningsmedel

Westman-Wernerska stiftelsen, forskningsmedel, kan lämna tryckningsbidrag till följande ändamål: ”Tillvaratagande och beskrivning av arkeologiska fynd, som påträffats inom staden, och till undersökningar rörande i främsta rummet i Linköpings stads och i andra rummet Östergötlands historia.” Tryckningsbidraget kan också utgöras av digital teknik genom exempelvis CD och DVD visualiseringar.

För vem: Alla kan ansöka, utdelning efter ansökan.

Område: Linköpings historia, Östergötlands historia.

Så här ansöker/nominerar du: Ansökan innehållande beskrivning av ändamålet och minst två offerter på tryckningskostnaden eller annat media skickas via brev till stiftelsen eller e-post till angiven kontakt i kontaktkortet.

Sök senast: Annonsering om möjlighet att söka sker i regel i september varje år. Sista dag för ansökan fredag 3 november. 
Utdelning sker i regel en gång per år i december månad.

Utdelning: Beslut om utdelning fattas av av en särskilt utsedd utdelningsnämnd,
Nämnden för Westman-Wernerska stiftelsen.

§ 1 Historik
Kapten Henric Westman överlämnade genom gåvobrev 1913-12-17 (se Westman-Wernerska stiftelsen) vissa penningmedel till Linköpings stad.

I detta gåvobrevs punkt 8 d) föreskrevs att bidrag ur stiftelsen kunde lämnas till

Senare överlämnade Westman år 1933 gåvobrev till staden (se bestämmelserna för Westman-Wernerska stiftelsens 1933 års tillägg) där punkten 10 grundar här aktuell stiftelse.

Gåvobreven finns i avskrift intaget i donationsboken, benämnd "Linköpings kommuns sociala särfonder".

§ 2 Ekonomisk förvaltning
Kommunstyrelsen har förvaltaruppdraget för stiftelsen men har uppdragit den ekonomiska förvaltningen (placeringsverksamheten) till Östgöta Enskilda Bank (Kommunstyrelsen den 12 december 1995, § 605.)

§ 3 Disponibel avkastning
Utdelningsbaret belopp efter resp femårsperiods utgång avskiljs från Westman-Wernerska stiftelsens depå till särskild depå benämnd Westman-Wernerska stiftelsen, forskningsmedel, varifrån utbetalning sker av beviljad utdelning. Räntan på denna depå är i sin helhet utdelningsbar.

§ 4 Ändamål
Stiftelsen har följande ändamål: "Tillvaratagande och beskrifning af arkeologiska fynd, som påträffas inom staden, och till undersökningar rörande i främsta rummet i Linköpings stads och i andra rummet Östergötlands historia".

10:o. Om inom Linköpings stad (Domkyrko- och S:ct Lars församling samt Johannelunds och Berga församlingar) vid byggnaders rivning, grävningar med mera fynd görs, som bära vetenskapligt undersökas och beskrivas, må utan hinder av vad i 5:o av gåvobrevet den 17 december 1913 föreskrivits mindre anslag ur Westman-Wernerska stiftelsens dispositionsfond kunna erhållas, årligen dock högst 5 000 kronor, utan att invänta femårstidpunkten efter ansökan av "chefen för  Östergötlands och Linköpings stads museum" och sedan donationsfondens nämnd och stadens fullmäktige eller drätselkammare därtill lämnat sitt medgivande.

§ 5 Beslutsfattare
Beslut om utdelning fattas av nämnden för Westman-Wernerska stiftelsen. Nämnden består av fem ledamöter som utses av kommunfullmäktige för en femårsperiod.

§ 6 Övrigt
Avkastning som inte utdelas skall endera läggas till kapitalet eller reserveras för utdelning under kommande år.

Ansökan skickas till:
Nämnden för Westman-Wernerska stiftelsen
Stadshuset
581 81 Linköping

Kamilla Dulaimi

Kommunledningsförvaltningen

Till e-postformulär för Kamilla Dulaimi

E-post: [email protected]

Senast uppdaterad den 21 augusti 2023