Hoppa till huvudinnehåll

Brokind - en fördjupning av översiktsplanen

Som en del av kommunens strävan att verka för en landsbygd med möjlighet till utveckling, har en översiktsplan Brokind tagits fram.

Sammanfattning av förslaget

Brokinds fantastiska läge, sjönära och omgärdat av vacker natur utgör grunden för samhällets attraktivitet och är därmed en av de viktigaste förutsättningarna att värna och förhålla sig till vid planeringen av nya områden i orten.

Målsättningen är att planförslaget inom ramarna för en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling bibehålla och stärka de kvaliteter som Brokind har. Planförslaget grundar sig på tre bärande utvecklingsidéer: att ge fler förutsättningar för boende i attraktiva sjönära lägen, att skapa förutsättningar för ett bredare bostadsutbud med olika hustyper och upplåtelseformer som möjliggör för fler att kunna hitta sin bostad i Brokind samt att underlätta hållbara transportval genom att stärka bebyggelsestrukturen som finns inom gång- och cykelavstånd till nya eller befintliga busshållplatser.

I förslaget till översiktsplan ges Brokind möjlighet att växa successivt med totalt cirka 100-150 bostäder på lång sikt. I planförslaget föreslås också ett läge för en småskalig servicepunkt, eventuellt med möjlighet för matbutik, obemannad tankstation och en matservering i ett strategiskt läge vid riksvägen, ett område för verksamheter samt strategiska tomter för exempelvis skola och förskola. Planen belyser också behovet av en ny infart till samhället om orten ska kunna växa på sikt.

Process

Planen antogs av kommunfullmäktige i november 2015.

Processen för när en översiktsplan tas fram. Klubba som slår i bordet och texten antagande.

Antagande

Den här delen av översiktsplanen är antagen.

Antagande är det sista steget i processen med att ta fram en översiktsplan. I detta steg antar våra folkvalda politiker i kommunfullmäktige det färdiga förslaget. Efter antagande  är översiktsplanen beslutad. Översiktsplanen är vägledande för beslut om fortsatt detaljplanering, bygglovsprövning, förhandsbesked och olika investeringar i kommunen.

Vill du veta mer om stadsutvecklingsprocessens alla delar?

På sidan Stadsutvecklingsprocessen finns beskrivningar av hela processen och dess delar.

Senast uppdaterad den 19 mars 2024