Hoppa till huvudinnehåll

Ekängen-Roxtuna och Distorp-Gärstad - en fördjupning av översiktsplanen

Översiktsplanen innehåller förslag på nya bostäder i Ekängen-Roxtuna och nya verksamhetsområden vid Distorp-Gärstad. Planen innehåller strategier och inriktningar för områdenas framtida utveckling och en övergripande struktur för kommunikationer till, från och inom planområdet.

Sammanfattning av förslaget

Ekängen är en ort som har upplevt en mycket snabb expansion och omvandling - från en plats med handelsträdgårdar och sommarboende till en förort och sovstad. Den snabba utvecklingen har dock skett utan att tillräcklig hänsyn har tagits till invånarnas behov av service, rekreation, idrott och platser för umgänge.

Ambitionen i denna översiktsplan är att ge möjligheter för Ekängen att på sikt utvecklas till en mer normalt fungerande tätort, med egen service och med mötesplatser i olika former, och till en ort med en egen stark identitet. Planen föreslår en kraftig utbyggnad av Ekängen, som kan innebära en flerdubbling av folkmängden. Med den befolkningsökning som planen innebär kommer det att finnas underlag för handel, service, idrotts-, fritids- och kulturanläggningar samt bättre kollektivtrafik.

De nya bostadsområdena trafikmatas från en ny huvudgata som går öster om befintliga Ekängen. De södra områdena föreslås få karaktär av ”trädgårdsstad” och de norra områdena karaktär av ”friluftsstad”, bebyggelse anpassad till natur och terräng. Lägen för en ny handelsträdgård, en ridanläggning samt kolonilotter redovisas i planen.

Tekniska Verkens verksamhetsområde vid Gärstad fastställs i planen och utvecklingsmöjligheter ges. Ett nytt verksamhetsområde redovisas vid Distorp, delvis för omgivningspåverkande företag som kan samverka och ha nytta av närheten till Gärstad. En utbyggnad av Staby trafikplats ger möjlighet till en ny trafikmatning av det nya verksamhetsområdet direkt ifrån E4 och möjliggör även en ny trafikmatning av Gärstad. Ett nytt godsspår redovisas i planen parallellt med E4. Öster om Gärstad kan en omlastningsterminal anläggas.

Process

Översiktsplanen för Ekängen-Roxtuna och Distorp-Gärstad antogs i juni 2012.

Processen för när en översiktsplan tas fram. Klubba som slår i bordet och texten antagande.

Antagande

Den här delen av översiktsplanen är antagen.

Antagande är det sista steget i processen med att ta fram en översiktsplan. I detta steg antar våra folkvalda politiker i kommunfullmäktige det färdiga förslaget. Efter antagande  är översiktsplanen beslutad. Översiktsplanen är vägledande för beslut om fortsatt detaljplanering, bygglovsprövning, förhandsbesked och olika investeringar i kommunen.

Vill du veta mer om stadsutvecklingsprocessens alla delar?

På sidan Stadsutvecklingsprocessen finns beskrivningar av hela processen och dess delar.

Senast uppdaterad den 19 mars 2024