Hoppa till huvudinnehåll

Byggnader med kulturvärde

Vissa byggnader och markområden har ett särskilt kulturhistoriskt värde. För att dessa ska skyddas och bevaras på bästa sätt finns det regler att följa.

När en byggnad eller ett område har tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värden finns det speciella varsamhets- eller skyddsbestämmelser som kommunen kan använda. Ibland används ordet k-märkning som ett samlingsbegrepp för dessa bestämmelser, men i detaljplanen markeras de med bokstäver som q, Q och k.

Anmäl en åtgärd

Om du äger eller förvaltar en byggnad med en sådan märkning måste du alltid anmäla en byggåtgärd eller ett underhållsarbete.

Antikvarisk förundersökning/antikvariskt utlåtande

I samband med bygglovsansökan kan det behövas en beskrivning av byggnadens historia, kulturvärden, kvaliteter och karaktärsdrag samt hur den påverkas av åtgärden och om kraven på varsamhet efterföljs. För mindre projekt kan det räcka med ett enklare antikvariskt utlåtande.

När bygglovet prövas bedömer nämnden om det som beskrivs räcker för att skydda berörda kulturvärden. I vissa fall krävs det en noggrannare antikvarisk undersökning av en sakkunnig person, en så kallad KUL 2.

K-märkt?

Begreppet ”K-märkt” används allmänt för bebyggelse och miljöer med ett utpekat kulturhistoriskt värde, begreppet äger dock ingen juridisk innebörd. K-märkt är alltså ett allmänt använt samlingsbegrepp för många olika typer av lagskydd avsedda att skydda bebyggelse och miljöer av kulturhistoriskt intresse. Många kulturhistoriskt värdefulla byggnader är idag inte ”K-märkta” men det innebär inte att man kan ändra byggnaden hur som helst. Alla byggnader omfattas av Plan- och bygglagens bestämmelser som säger att ändringar av en byggnad ska utföras varsamt och att särskilt kulturhistoriskt värdefulla byggnader inte får förvanskas. Den bebyggelse som benämns som K-märkt kan besitta olika typer av lagskydd. Den kan vara skyddad i detaljplan med exempelvis q – bestämmelser, vara enskilt byggnadsminne, statligt byggnadsminne, eller skyddat som kulturreservat.

Vad betyder bokstäverna?

Idag skyddas byggnader genom skyddsbestämmelser i detaljplaner och områdesbestämmelser och det är kommunen som hanterar dessa frågor.

För en byggnad som omfattas av skyddsbestämmelser i detaljplanen behöver du alltid:

  • Göra en anmälan om underhållsåtgärder även om åtgärden i sig inte är lovpliktig. Till exempel om du ska måla om fasaden i samma kulör som tidigare.
  • Söka bygglov om du ska ändra byggnadens yttre utseende eftersom det kan påverka byggnadens eller områdets karaktär och/eller dess kulturhistoriska värde. Till exempel om du ska byta material eller kulör på fasad eller tak.

Q – Ett stort Q betyder att en byggnad eller ett område kan användas till bostäder, kontor, butiker eller annat, så länge det anpassas till byggnadens kulturvärden. Det styr alltså inte renovering eller underhåll och innebär heller inget rivningsförbud.

k – Ett litet k innebär att byggnaden har varsamhetsbestämmelser, exempelvis när det gäller vilken kulör den ska målas i eller hur fönstren ska se ut. Bestämmelserna gäller inte bygglovsbefriade åtgärder, men kan ändå styra hur vissa detaljer får ändras.

q – Ett litet q är det starkaste skyddet. Det kan betyda att byggnaden har rivningsförbud, att utformning och detaljer måste bevaras eller att det finns särskilda bestämmelser kring underhåll och interiör.

Kyrkor som tillhör svenska kyrkan och uppfördes före 1940, skyddas genom Kulturmiljölagen och hanteras av Länsstyrelsen. 

Annat skydd genom Kulturmiljölagen är byggnadsminne. Det finns två typer av byggnadsminnen, statliga och enskilda, beroende på vem som äger dem. De statliga byggnadsminnena hanteras av Riksantikvarieämbetet och de övriga av Länsstyrelsen". 

Senast uppdaterad den 19 december 2023